Digibron.nl

Classes weten niet altijd raad met kerkvisitatie

Bron: Kerkinformatie
Datum: dinsdag 1 mei 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 27

De classis bij de kerkeraden op 'huisbezoek' — zo zou men kunnen omschrijven wat met het begrip kerkvisitatie wordt bedoeld. Een landelijk deputaatschap voor advies inzake het functioneren van de kerkvisitatie heeft per enquête eens onderzocht wat er van deze vorm van huisbezoek terecht komt. Van de 66 classes die onze kerken tellen reageerden er 57 en slechts één meldde de hierboven beschreven vorm van kerkvisitatie niet meer te kennen. In dat ene geval gebeurde de visitatie nog slechts op verzoek.

Gebrek aan visitatoren
In de praktijk blijkt de kerkvisitatie niet vaker dan eenmaal in de drie jaar plaats te (kunnen) vinden. Dat het in sommige gevallen nog langer duurt eer de ronde door de classis is gemaakt komt door gebrek aan visitatoren, door de weinig efficiënte werkwijze en . . . . doordat betrokkenen niet goed weten wat de zijn en betekenis van de kerkvisitatie is. Wat de eerste reden betreft: er zijn classes met vrijwel alleen jonge predikanten in hun eerste gemeente. Waar haal je dan de 'ervaren' Dienaar des Woords vandaan die volgens de kerkorde de kerkvisitator moet zijn?
Predikanten zijn sowieso dikwijls overbelast en volgens de bij de enquête beschikbaar gekomen gegevens is meer dan 85% van de visitatoren predikant (de 57 classes tellen samen 33 ouderiingen onder de visitatoren).
Sommige classes vragen om diakenen als visitatoren en hoewel de kerkorde deze mogelijkheid niet kent zijn enkele daartoe al overgegaan. Er zijn immers vragen over de taak van de kerk op terreinen, waarop de diaken dikwijls deskundiger geacht mag worden dan predikant of ouderiing?

Alternatieven
De vanouds — en meestal nog — gebruikte vragenlijsten zijn niet zo populair. De geënquêteerden doen alleriei suggesties voor een werkwijze die de visitatie wat zinvoller kan maken, bijvoorbeeld het behandelen van een bepaald onderwerp bij de visitatie. De rapportage in de classisvergadering loopt ook niet altijd bevredigend; een rapport waaraan een kerkeraad en enkele visitatoren veel tijd hebben besteed wordt soms voor kennisgeving aangenomen en in het archief bijgezet . . . .
Onderling toezicht, het doel van de kerkvisitatie, kan ontaarden in 'toezicht van bovenaf', meent men in sommige classes. Bovendien — zo voegen anderen er weer aan toe — is de kerkvisitatie te veel gericht op de ambtsdragers en te weinig op de gemeente.
Hoewel er weinig behoefte bij de classes bestaat het kerkorde-artikel over de kerkvisitatie ingrijpend te wijzigen, is er al met al nogal wat onvrede over het functioneren ervan. Het is dan ook niet verwondedijk dat hier en daar alternatieven zijn uitgewerkt — en ook beproefd — die sterk afwijken van het oude patroon van kerkvisitatie.

Opnieuw in de synode
Het eerdergenoemde landelijke deputaatschap zal, uitgaande van de overwegingen van de synode van Zwolle èn de uitspraak van deze vergadering dat kerkvisitatie is 'een middel waardoor de kerken elkaar helpen om de ambtsdragers bij te staan in de juiste vervulling van hun ambt', de synode een advies voorieggen inzake het functioneren van de kerkvisitatie. Ook het punt van de diaken (of eventueel de niet-ambtsdrager) als visitator zal daarin aan de orde komen. Hopelijk tot heil van het classicaal 'huisbezoek'.