Digibron.nl

Grote druk op regering om distributie uit te stellen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 4 januari 1974
Auteur: een onzer redacteuren
Pagina: 3   (Onbekend)

Het kabinet-Den Uyl wordt van verschillende kanten onder zware druk gezet om de benzinedistributie — ingangsdatum maandag 7 januari — op te schorten. Gisteren hebben de centrale werkgeversbonden NCW en VNO dit verlangen van het bedrijfsleven nog eens onderstreept. Eerder deze week hadden de handelsreizigers en de vervoerders bij minister Lubbers (economische zaken) op uitstel aangedrongen.

De regering houdt echter het been stijf. Een woordvoerder van het ministerie van economische zaken beklemtoonde gistermiddag dat uitstel niet overwogen wordt. Ook de toewijzing van benzine wordt voorlopig niet verruimd.

De ondernemers hebben de suggestie van de handelsreizigers en de transporteurs overgenomen, omdat zij de indruk hebben dat de voorbereidingen „niet tijdig of niet op de juiste wijze" afgerond zullen zijn. NCW-voorzitter mr. P. M. H. van Boven zei gistermiddag „sceptisch" te zijn ten aanzien van de noodzaak van de benzinedistributie. Hij voegde daar evenwel aan toe op dit punt „nauwelijks een man van gezag" te zijn, maar zelf de indruk te hebben dat de noodzaak op dit moment niet voorhanden is.

Ook het overlegorgaan van de ondernemersverbonden heeft op uitstel aangedrongen. Het heeft een telegram aan de regering en aan de Tweede Kamer gestuurd waarin dit standpunt uit de doeken gedaan wordt. Het overlegorgaan echter vindt „herbezinning" op de noodzaak van de rantsoenering gewenst. Voorkomen moet worden dat er onrechtvaardigheden ontstaan „die het gevolg 'zijn van de volstrekt onvoldoende genuanceerde invoering van de benzinedistributie voor hen die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op zakelijk gebruik van de auto".

Het verzoek om uitstel is gisteren ook gedaan door de Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME). In een telegram heeft de FME minister Lubbers dringend gevraagd de rantsoenering tot nader datum op te schorten.

De verscheidenheid van aanvraagprocedures voor het verkrijgen van extra benzine en de eisen bij die procedures gesteld, maken het vele van de binnen de federatie georganiseerde bedrijven mogelijk, zo niet onmogelijk, om voor 7 januari hun aanvragen bij de uitvoerende instanties in te dienen, zo vindt de FME. Deze werkgeversorganisatie vreest bovendien dat door de onduidelijkheid over de toewijzingsmaatstaven en. door de beperkte bezetting van deze instanties, het toewijzen op de aanvragen meer tijd zal vergen dan men aanvankelijk heeft gedacht.

FME
De FME merkt nog op dat een deel van de produktie van de metaal en elektrotechnische industrie bij de afnemers wordt verricht. In het bijzonder geldt dit voor montage- en installatiewerk en uit te voeren reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. De metalektro-industrie is bovendien een bedrijfstak met een belangrijk pendelverkeer.

Het niet tijdig beschikbaar heb hoeveelheden benzine zal het functioneren van de bedrijven ernstig belemmeren, aldus dit telegram.

DS'70
Het hoofdbestuur van DS'70 vindt eveneens dat de invoering van de distributie van benzine moet worden uitgesteld, op zijn minst tot de noodzaak daarvan voldoende kan worden gefundeerd.

Elke dag blijkt duidelijk, aldus het hoofdbestuur, dat de voorbereiding van de benzinedistributie technisch zeer onvolledig is geschied. Voorts heeft de regering niet voldoende duidelijk gemaakt, dat distributie op dit moment de juiste maatregel is om tot energiebeperking te komen, aldus het hoofdbestuur van DS'70.

VERVOERDERS
De eigen vervoerderorganisatie (EVO) wil, dat op de al uitgereikte benzinebonnen meer brandstof wordt gegeven, als uitstel van distributie onmogelijk is. „Anders zou noodzakelijk en onmisbaar vervoer in de eerste distributieperiode ernstig verstoord kunnen worden", aldus de EVO.

De organisatie heeft donderdagmiddag minister Lubbers van economische zaken met klem verzocht de ingangsdatum van de benzine en LPG-distributie tot zaterdag 12 januari uit te stellen. Hierdoor kan volgens de EVO enige ruimte worden verkregen om in spoedgevallen zo deugdelijk mogelijk voorzieningen te treffen.

Staatssecretaris Van Hulten van verkeer en waterstaat was bereid, aldus de EVO verder, met minister Lubbers te zoeken naar oplossingen voor de meest urgente zaken. Dr. Van Hulten had gistermorgen een gesprek met delegaties van de organisaties van eigen en beroepsvervoer.

Volgensde EVO blijft het klachten regenen van bedrijven over de toewijzing van benzine.

Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging zal de benzinedistributieregeling de huisartsenhulp op onaanvaardbare wijze belemmeren. In een telegram aan minister-president Den Uyl vraagt de vereniging met klem om een „integrale (volledige) benzinetoewijzing voor de beroepsuitoefening van huisartsen" zo snel mogelijk tot stand te brengen, zodat de hulp aan de patiënten gewaarborgd zal zijn.

Het bestuur van de vereniging heeft donderdag in Den Haag overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van het ministerie van economische zaken.

Is het de minister bekend dat ook vertegenwoordigers en andere groepen die meer dan 40.000 km per jaar rijden met grote moeilijkheden kampen in verband met bovengenoemde distributie", aldus drs. Van der Mei, die even van de minister wil vernemen hoe deze op korte termijn aan die moeilijkheden tegemoet denkt te komen.