Digibron.nl

Woon- en werkgebied scheiden in kazerne

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 21 februari 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13   (Onbekend)

Als er in Nederland legerplaatsen moeten worden gesticht, is het het beste, dat in zo'n legerplaats een gehele brigade kan worden ondergebracht, omdat een brigade een zelfstandige eenheid is. Er zal dan een splitsing moeten zijn van woon- en werkgebied, gescheiden door sportvelden en parkeerterreinen voor de auto's van de militairen. Thans bezit 25 tot 30 procent van de militairen een motorvoertuig-; op den duur wellicht 50 procent. De afstand tot de bevolkingskern zou maximaal twee kilometer moeten zijn.

De Nationale Raad Welzijn Militairen heeft deze adviezen gegeven in het rapport „Doelmatigheid van grote legerplaatsen". Het rapport zal worden voorgelegd aan de minister van defensie. De minister achtte reeds in 1971 bestudering van het vraagstuk rond grote legerplaatsen nuttig. Met het oog op de toekomstige bouw van kazernes.

Het advies werd samengesteld door een commissie onder voorzitterschap van luitenant-generaal A. V. van den Wall Bake en andere leden van de Nationale Raad Welzijn Militairen (NRWM) afkomstig uit de sectoren burgerlijk bestuur, sociale verzekeringen, landbouwschap. Humanistisch verbond, landmacht en ministerie van Defensie.

INVLOEDEN
Bij de samenstelling van het rapport is de commissie „Doelmatigheid grote legerplaatsen" er van uitgegaan, dat het woord „doelmatigheid" niet alleen betrekking moet hebben op de militaire efficiency, maar ook op de beste sociale psychologische, economische en ruimtelijke invloeden van de militairen en de mensen in de bevolkingskern.
Uit psychologisch oogpunt bezien, zou een legerplaats voor een bataljon (deel van brigade) het beste zijn, doch dit is militair niet haalbaar. Méér brigades te zamen bij elkaar onderbrengen, zou een opeenhoping van materieel geven en een te attractief doel zijn. Vandaar dat de voorkeur werd gegeven aan een legerplaats voor een brigade. Zo'n legerplaats moet dicht bij het te verwachten operatiegebied liggen, goede aansluiting aan opmarswegen (spoorwegen) hebben met zo min mogelijk kwetsbare punten (bruggen, bevolkingskernen). De ligging bij het oefengebied moet zo kort mogelijk zijn in verband met rupsvoertuigen (beschadiging van wegen).

NADELEN
Als nadelen van een grote legerplaats noemt de commissie:
- massale centrale voorzieningen (kantines, eetzalen e.d.) doen de onderdeelsband geen goed, waardoor de sfeer, discipline en moreel te wensen overlaten;
- hierdoor ontstaat de mogelijkheid om illegale geschriften of geruchten te verspreiden, sabotagedaden te plegen of „zich te drukken";
- de militair „binnen het hek" voelt zich geisoleerd en ook al door de grote slaap- en eetzalen en de gelijkvormigheid van de gebouwen voelt hij zich „ondergaan in de massa";
- er kunnen echter omstandigheden zijn, dat het niet noodzakelijk is een legerplaats voor een gehele brigade te stichten. Dan mag de kostenfactor niet doorslaggevend zijn. De NRWM bepleit dan ook een beperking van het aantal in een gezamenlijke legerplaats onder te brengen eenheden tot slechts de gemechaniseerde onderdelen (rupsvoertuigen) van een brigade en de verzorgende onderdelen. Zij zouden moeten worden gelegerd bij een oefenterrein voor de gehele brigade. De militairen die te maken hebben met gemotoriseerde onderdelen van de brigade (wielvoertuigen) kunnen verderop in afzonderlijke kazernes worden ondergebracht. Maximaal 30 km van het brigadecentrum. Hierdoor kunnen de stichtingskosten wellicht worden gedrukt als gebruik kan worden gemaakt van bestaande gebouwen of van terreinen die al eigendom zijn van het ministerie van Defensie.

SAMENLEVING
Er kan dan ook meer rekening worden gehouden met planologische, sociale en economische kanten van de zaak, zoals ligging bij bevolkingskernen en de economische voordelen van een garnizoen over een groter gebied. Hierdoor zou een brug kunnen worden geslagen tussen militaire planning en de ontwikkeling van de opvattingen in de samenleving, aldus de commissie.
Als een legerplaats erg geïsoleerd moet komen te liggen, bepleit de commissie goede spoor- en busverbindingen en het rekening houden met de streek van herkomst bij de indeling van de dienstplichtigen (bijv. geen Limburgers in het noorden van het land). Voor do mensen in vaste dienst wil de commissie goede voorzieningen op het gebied van wonen, onderwijs, geneeskundige voorzieningen, cultuur en winkels. Als de „vlucht van de Randstad" doorzet, kan zo'n afgelegen legerplaats wel eens een positieve factor worden, veronderstelt de NRWM.

CONTACT MET BURGERS
De commissie zou de sterkte van de bevolking van de legerplaats hooguit tien procent willen laten bedragen van de burgerbevolking in de woonkern. Veel aandacht zou de raad willen besteden aan het contact burgerij-militairen, vooral in de sfeer van recreatie en sport. Omdat de militairen thans over „redelijk ruime geldmiddelen" beschikken, zal hun aanwezigheid tot gevolg hebben dat in de bevolkingskern eethuisjes, discobars en dansgelegenheden ontstaan of worden verbeterd. Zo kan een samenleving ontstaan tot wederzijds voordeel, aldus het rapport.
Voor de huisvesting van de militairen staat de commissie de campus-gedachte voor. Galerijflats of laagbouw bestaande uit vier kamers, elk voor de legering van vier militairen. De woon-elementen zouden aparte wijkjes per bataljon moeten vormen, gescheiden door groenstroken, dit ter bevordering van de binding onderling.

OPEN WIJKEN
De open wijken zouden ook voor burgers toegankelijk kunnen zijn. De raad acht het van oudsher gekende streven naar een doorlopende controle op de militair, ook buiten diensturen niet meer van deze tijd. Een (gekozon) huisoudste zou voor de naleving van de huisregels verantwoordelijk moeten zijn. De dienstinmenging zou kunnen worden beperkt tot incidentele controle op de naleving van de huisregels e.d.