Digibron.nl

Puntenstelsel regelt hoogte van huishuur

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 18 augustus 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

DEN HAAG — Uit de brief die staatssecretaris Van Dam aan de Tweede kamer heeft geschreven over het komende nieuwe huurbeleid blijkt, dat in de plaats van de Huurwet enkele andere wetten en voorschriften komen.

De kernpunten van de wetsontwerpen worden als volgt omschreven: algemeen geldende regels voor het wijzigen van huurprijzen en voor het beslechten van geschillen over die wijzigingen op grond van door de overheid vast te stellen maatstaven voor de beoordeling van de woningkwaliteit: instelling van huurcommissies en het regelen van de taak, de samenstelling en de werkwijze daarvan: en het wijzigen van de huurregeling voor woonruimte in het Burgerlijk Wetboek in verband met het buiten werking stellen van de Huurwet voor wat betreft woonruimte en ter verbetering van de rechtspositie van de huurder. Voor dit wetsontwerp draagt de minister van Justitie de verantwoordelijkheid.

Begin september zal de staatssecretaris aanwijzigingen geven over de waardering van de woningkwaliteit en later in het jaar over de hoogte van de huuraanpassingen. Het is de bedoeling, dat de woningcorporaties en gemeenten het bestaande puntenstelsel toepassen op woningen van na 1 januari 1930, met uitzondering van die van de laatste vijf jaar, en op woningen van voor die datum, die met subsidie ingrijpend zijn verbeterd.

Er zijn enige aanwijzigen in het puntenstelsel voor 1977 verwerkt ten opzichte van dat voor 1976 en wel zodanig, dat kwaliteitsverhogende factoren (met als belangrijkste het sanitair en de keukenuitrusting) beter tot hun recht komen.

Waarderingsstelsel

Evenals in 1976 wil de bewindsman volgend jaar een maximum stellen aan de huurverhogingen, die gebaseerd zijn op het woningwaarderingsstelsel. Bij onvoldoende of slecht onderhoud vindt geen huurverhoging plaats. De staatssecretaris zal er op toezien, dat slechte woningtoestanden volgend jaar wel tijdig worden gemeld, opdat in het raam van de stadsvernieuwing maatregelen kunnen worden genomen.

Over de huuraanpassing van andere woningen dan die van corporaties en gemeenten zal de staatssecretaris mededeling doen, zodra de genoemde wetsvoorstellen in de Tweede kamer zijn behandeld.

Ervaringen met onderzoekingen naar het dit jaar ingevoerde stelsel van huuraanpassingen door de beide federaties van woningcorporaties en de Centrale dienst van de volkshuisvesting geven aanleiding tot conclusies, die weer de overtuiging steunen dat, als men de kwaliteit als beoordelingsmaatstaf gebruikt, er in ons land een onevenwichtig huurpatroon bestaat. Het beleid moet er o.m. op gericht zijn aanmerkelijke verschillen in huur, die niet gegrond zijn op kwaliteitsverschillen op te heffen. Verder moet worden tegengegaan, dat bij het vaststellen van aanvangshuren van nieuwe woningen nieuwe, niet door kwaliteit gerechtvaardigde huurverschillen ontstaan. De bewindsman somt maatregelen op, die hiertoe bijdragen en waaruit de conclusie wordt getrokken dat het huurbeleid en subsidiebeleid op elkaar moeten zijn afgestemd.

Soms verlaging

Huurmatiging, huurbevriezing en huurverlaging vindt de staatssecretaris onmisbare onderdelen van het nieuwe stelsel. Zij moeten echter slechts in bepaalde gevallen plaatsvinden. Verder is gebleken, dat er, gegeven een uniform waarderingsstelsel voor woningen, aanzienlijke verschillen bestaan in geldende huren voor vergelijkbare woningen naar gemeentegrootte en landsdeel. Voor een belangrijk deel zijn deze verschillen te verklaren door het verschil in woonvorm.

Daarom is het redelijk, dat door middel van huurverhogingen van meer dan het trendmatige percentage de huur van deze woningen meer in overeenstemming wordt gebracht met de kwaliteit, voor zover de huur daarbij is achtergebleven. Voor een ander deel zijn die huurverschillen het gevolg van de uiteenlopende sociaal-economische structuur van landsdelen, in het bijzonder de Randstad en overig Nederland. Vooralsnog lijkt het redelijk — mede gezien de opvattingen die daarover leven bij de woningcorporaties — dat daarmede in het huurbeleid rekening wordt gehouden.

Daarom zullen voor de Randstad en voor overig Nederland enigszins uiteenlopende huurniveaus als maatstaf gelden.