Digibron.nl

CAO-onderhandelingen grootmetaal stagneren

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 10 maart 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

ZOETERMEER — De vertegenwoordigers van de vijf vakbonden die partij zijn bij de CAO voor de metaalindustrie (groot metaal) hebben verschillende beoordelingen van de situatie in de onderhandelingen over vernieuwing van dit contract per 1 januari 1979. Dit is vrijdagmiddag gebleken op een persconferentie in het gebouw van de werkgeversvereniging FME in Zoetermeer.

De voorzitter van de Raad van Overleg in de Metaalindustrie, hoofdbestuurslid W. A. Wamsteeker van de industriebond NVV, heeft daar in zijn hoedariigheid van vakbondsvertegenwoordiger meegedeeld dat de industriebonden NVV en NKV op dit ogenblik geen heil meer zien in het voorzetten van de onderhandelingen. Naar de mening van deze twee industriebonden is de werkgeversvereniging FME op de punten die voor deze bonden fundamenteel zijn nagenoeg niet ingegaan.

Het gaat hier, aldus Wamsteeker om de regeling vervroegd uittreden, om de werktijdverkorting per week en om de uitbreiding van de vakantie met één dag in 1979 voor alle werknemers.

Geen mandaat

Voorzitter L. Ester van de industriebond CNV heeft verklaard dat (Van onzeparlementsredactie) zijn bond naar de achterban terug wil omdat het mandaat van die achterban hem niet in de gelegenheid stelt op dit ogenblik een standpunt in te nemen ten aanzien van de reactie van de FME op de voorstellen van de Industriebond CNV.

De heer Laurier van de Unie BLHP verklaarde dat zijn organisatie alle aanleiding vindt de onderhandelingen met de FME voort te zetten. Voor deze unie was de werkgelegenheidssituatie het kardinale punt. De FME wil daarover een studie en op basis van die studie in 1980 verantwoorde beslissingen nemen.

Namens de Vereniging Hoger Personeel metaal en Elektrotechnische industrie heeft de heer Koning meegedeeld dat ook hij geen aanleiding meer ziet op dit ogenblik om de onderhandelingen niet voort te zetten. Hij zei dat wat de industriebond CNV en de HPME betreft de onderhandelingen zijn geschorst. ten worden. Zo ook donderdagavond jl.

Na het Luns-debat kwam achtereenvolgens Sonatrach (de levering van LNG-gas) en de energienota aan de orde. Niemand had daar meer op gerekend. De VVD'er Portheine was plaatsvervangend voorzitter. Het werd een onvergetelijke avond... Wat was namelijk het geval? De voorzitter bleek lichtelijk aangeschoten te zijn. Wellicht had hij een LNG-tje teveel op?... Een beetje achteruit gezakt „trachtte" hij uit te leggen wat er deze avond aan de orde was en wat er niet aan de orde zou komen.' Eerst keken zowel de Kamerleden, de bodes als de journalisten wat verbaasd. Pas toen Portheine een motie voorlas werd het duidelijk: ,,De heer Jansen", zo begon hij met gezwollen stem, „heeft ,,hik" de volgende „hik" motie ingediend" enz. enz.

Vrijdag is in de onderhandelingen een breuk ontstaan tussen de werkgeversdelegatie FME en de Industriebonden NVV en NKV, dit heeft de eerste woordvoerder van de werkgeversdelegatie Mr. C. Cohen-Tervaert, algemeen secretaris van de FME op de persconferentie van de werkgeversdelegatie meegedeeld.

De heer Cohen-Tervaert herinnerde eraan dat de FME een en andermaal heeft gezegd en geschreven dat arbeidstijdverkorting in de huidige situatie zonder enig onderzoek naar de Voor BOEKEN enBIJBEiS Boekhandel „HET ANKER" Linnaeusstraat 18 - Postbus 337 3330 AH Zwijndrecht Telefoon 078-123601 arbeidsmarkt (de problematiek van vraag en aanbod) voor de FME een zinloze zaak is. Van die gedachtengang uit heeft de werkgeversdelegatie vrijdagmiddag aan de vertegenwoordigers van de Industriebonden NVV en NKV gevraagd om de arbeidstijdverkorting per week uit het pakket voorstellen te halen. Zou dit niet gebeuren dan heeft verder praten over dit voorstel van de industriebonden wat de FME betreft geen zin meer.

Van de kant van de industriebonden NVV en NKV is daarop meegedeeld dat de arbeidstijdverkorting per week in het pakket voorstellen gehandhaafd zou blijven. Toen daarop de FME als reactie gaf dat daaraan op dit ogenblik zonder het door haar aanbevolen onderzoek geen sprake kon zijn, heeft de vertegenwoordiging van de industriebonden NVV en NKV geen heil meer gezien in verdere voortzetting van de onderhandelingen.