Digibron.nl

Buitenlanders boos op gemeente R'dam

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 10 maart 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Regionaal)

ROTTERDAM — Het verzet tegen het beleid van de gemeente Rotterdam om de buitenlanders over de stad te verspreiden, groeit. Het aantal organisaties van buitenlanders en Surinamers, dat op 18 maart een kort geding tegen de gemeente aanspant, is uitgegroeid tot elf. Daaronder bevinden zich een aantal federaties, die op hun beurt een groot aantal andere organisaties vertegenwoordigen.

Zij eisen via de rechters stopzetting van het beleid van „gebundelde deconcentratie", zoals de gemeente dat heeft geformuleerd in de nota „Leegloop en toeloop". Naast de gemeente zal ook de federatie van woningbouwcorporaties worden gedagvaard, omdat die de spreiding uiteindelijk uitvoert.

Uit protest tegen de hele gang van zaken hebben de organisaties zich teruggetrokken uit de commissies die zich met de uitvoering van het spreidingsbeleid bezighouden. Bovendien zullen zij op de voorlichtingsavonden, waar de gemeente haar beleid „verkoopt" hun achterban informeren over hun stad. Daarnaast zal het spreidingsbeleid actief worden geboycot door de buitenlanders zelf, door te vragen om woningen in die wijken, waar zij in verband met hun nationaliteit niet mogen'wonen.

Discriminatie

De protesterende organisaties stellen dat er in wezen hetzelfde aan de hand is als in 1972, toen Rotterdam via de woonruimte- en logementsverordening een concentratie van vijf procent buitenlanders per wijk probeerde te bewerkstelligen (het streven is nu zestien procent per wijk). Dit raadsbesluit werd twee jaar later door de kroon vernietigd. Dezelfde dicriminerende uitgangspunten liggen volgens de organisaties ten grondslag aan ,,Leegloop en toeloop". „Met dit verschil, dat de gemeente nu probeert via slinkse wegen haar beleid uit te voeren".

Over ,,Leegloop en toeloop" is op 20 november slechts instemming van de raad gevraagd, zonder dat dit tot een officieel raadsbesluit leidde. Het gevolg hiervan is, dat het beroep dat de buitenlanders bij de algemene beroepscommissie van de gemeente instelden, niet ontvankelijk werd verklaard. Door deze gang van zaken is de weg naar een arob-procedure bij de Raad van State afgesloten. Het ziet er ook niet naar uit, dat de gemeenteraad heeft laten weten niet in te zullen gaan op het verzoek van de organisaties.

Al begonnen

Rotterdam is echter wel al begonnen het spreidingsbeleid uit te voeren. Op 20 maart wees het college van b en w dertien wijken aan, waarnaar buitenlanders die in oude stadswijken met hoge concentraties buitenlanders wonen, kunnen verhuizen. De organisaties verwijten de gemeente, dat de hele inspraakprocedure pas op gang is gekomen, nadat de beslissingen al waren genomen. ,,Het beleid is geformuleerd buiten de belanghebbenden om". Rotterdam lijkt ook niet van plan haar beleid bij te stellen zoals bijvoorbeeld door de stichting hulp aan buitenlandse werknemers is gevraagd. De voorzitter van de spreidingscommissie liet weten dat de discussie in de raad uitvoerig is geweest. ,,Er is een beslissing genomen. Er zijn onvoldoende nieuwe argumenten om die discussie opnieuw te starten".

Volgens de heer Roseval van de landelijke federatie van welzijnsstichtingen voor Surinamers, die als een van de eersten in verzet kwam, wordt het recht op vrije vestiging met voeten getreden. „Er is absoluut geen sprake van vrijwilligheid, zoals de gemeente propageert". Met haar beleid wakkert de gemeente de al bestaande discriminatie aan, zo vindt Roseval.

Racisme

Roseval vreest, dat de recente ontwikkelingen niet alleen de Rotterdamse situatie betreffen, maar ook op landelijk niveau spelen. Er zijn volgens hem aanwijzingen dat een landelijk spreidingsbeleid in voorbereiding is. Ook ontwikkelingen in het buitenland — Frankrijk en Engeland — wijzen volgens Roseval in een gevaarlijke richting: door een terugval in de economie steekt het racisme de kop op. Overigens ontkennen de buitenlandse groeperingen niet dat er iets aan het gemeentelijk huisvestingsbeleid moet gebeuren, maar dan wel op basis van gelijkheid en vrijwilligheid en niet door bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. De organisaties hopen, dat de onafhankelijke rechter waar zij alle vertrouwen in hebben de gemeente tot de orde zal roepen.