Digibron.nl

Kerkelijke erkenning voor IZB en HGJB

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 27 november 1987
Auteur: onze kerknieuwsredactie
Pagina: 2   (Kerkelijk Leven)

DOORN - De hervormde synode, in Doorn bijeen, heeft gisteren met algemene stemmen besloten tot kerkelijke inkadering van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op geref. grondslag (IZB) en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Zij gaan nauwer samenwerken met de officiële kerkelijke organen van bijstand, namelijk het Hervormd Evangelisatorisch Beraad (HEB) en de Raad voor het Jeugdwerk (LHJR).

De IZB en de HGJB blijven verantwoording schuldig aan hun leden. In het verslag van het HEB en de LHJR aan de generale synode echter zal ook het voornaamste deel van de HGJB- en IZB-verslagen worden opgenomen. Op die manier kunnen deze bonden zich ook verantwoorden in het midden van de synode. De synode kan hen kritisch bevragen, maar niet hun beleid afkeuren. De samenwerking heeft naar geen van beide zijden financiële gevolgen.

Inhoud
De organen van bijstand en de bonden zullen waarnemers benoemen in elkaars sollicitatiecommissies voor de aanstelling van beleidsfunctionarissen. De samenwerking is aangegaan voor zes jaar. Zij houdt onder andere in dat er twee leden in het HEB en de LHJR benoemd worden op voordracht van de IZB en de HGJB, terwijl de synode twee waarnemers met adviserende stem benoemt in het bestuur van de bonden: (zo mogelijk) een uit de synode en een uit de officiële kerkelijke organen van bijstand.
De officiële organen en de hervormd-gereformeerde bonden zullen zich in het bijzonder gezamenlijk beraden over beleidsvoornemens. Die worden pas vastgesteld na onderling overleg. Er heeft onderzoek plaats naar samenwerkingsvormen op regionaal niveau. Als de organen van bijstand of de bonden nieuwe projekten of nieuwe publikaties beginnen, zullen ze samen overleggen in hoeverre een gezamenlijke aanpak mogelijk is. De synode kan de HGJB en IZB voortaan ook officieel uitnodigen om adviezen uit te brengen.

Kerkorde
Een toelichting van de commissie die de kerkelijke inkadering voorbereidde (onder voorzitterschap van ds. P. van den Heuvel) zei, dat de kerkorde van 1951 zowel grenzen aangeeft als „ruimte schept om pluriform te zijn". Verschillen van inzicht in belijden en beleven mogen niet onderschat worden, aldus de toelichting, die tegelijk opriep elkaar niet los te laten en niet toe te geven „aan een gemakkelijk leven alleen binnen de eigen kring".
De toelichting van de commissie noemde van doorslaggevend belang voor de samenwerking, dat zowel IZB als HGJB „openlijk uitspreken zich ten volle te willen inzetten om vanuit de kerkorde te werken".

Pijn lijden
Synodelid ds. W. W. Verhoef uit Vlaardingen vroeg zich af waarom de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) niet op dezelfde manier samen gaat werken met de Raad voor de zending, als de IZB en de HGJB met de HEB en de LHJR. „Heeft dat soms te maken met de modaliteiten binnen de Gereformeerde Bond?", zo wilde hij weten. Ds. Van den Heuvel antwoordde dat de GZB reeds een historisch gegroeide en in de overgangsbepalingen van de kerkorde vastgelegde relatie met de kerk heeft. „Ik heb er niet van gehoord dat dit te maken heeft met modaliteiten in de Gereformeerde Bond".

Op een vraag van ds. R. van de Beld uit Maastricht in hoeverre de IZB en de HGJB 'horig' zijn aan de Gereformeerde Bond zei ds. Van den Heuvel dat IZB en HGJB staan in de gereformeerde traditie, maar ieder met eigen verantwoordelijkheid en beleid. „Zij zijn volstrekt niet 'horig'".

Ds. J. A. H. Brok van de Hervormde Jeugdraad toonde zich blij met de samenwerking en hoopte dat het groeiproces zal doorzetten „naar een grotere integratie toe". Wel waarschuwde hij dat er ook pijn geleden zal worden. „Er zijn verschillen. We zullen elkaar ook kritisch bevragen".