Digibron.nl

Zoetermeer zet zich in voor hartbewaking

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 28 november 1987
Auteur: onze correspondent
Pagina: 9   (Binnenland/Buitenland)

ZOETERMEER - Tien moties, waarvan er drie 'zijn aangenomen. Dat is het resultaat van de behandeling van de Zoetermeerse begroting deze en vorige weck. Na drie vergaderingen werden de begrotingen 1988 en de meerjarenbegrotingen 19881992 uiteindelijk aanvaard met alleen de stem van de Socialistische Partij tegen. Eén van de meest roerige zaken was ongetwijfeld de gang van zaken rond 't Lange Land-ziekenhuis. Zoetermeer zal zich inzetten voor een bartbewakingsafdeling.

Reeds in de eerste vergadering vorige week dinsdag stond vast dat alle partijen zich wilden inzetten voor een afdeling hartbewaking in het ziekenhuis. Hiervoor werden drie moties ingediend. De eerste motie ingediend door de WD-fractie, hield in, dat de gemeenteraad bij de staatssecretaris van WVC zou aandringen op het toekennen van een functie cardiologie. De tweede motie, van de Socialistische Partij voegde hieraan toe dat dit niet gepaard mocht gaan met reductie van ziekenhuisbeddei) in de regio.

In haar antwoord ging wethouder J. van Leeuwen op deze moties in, waaruit bleek dat het aannemen van één van de moties meer kwaad dan goed zou doen. Uiteindelijk werd op het nippertje door de PvdA-fractie een motie ingediend die wel beantwoordde aan de wensen van de wethouder. Na schorsing werd de WD-motie zodanig aangepast dat die gelijk werd aan die van de PvdA. Deze moties werden uiteindelijk door de raad aanvaard.

Gaswinsten

Op de gaswinsten die regelmatig aan de gemeenten worden uitgekeerd, heeft de gemeente zelf niet veel invloed. Het kemakkoord heeft niets opgenomen over het gebruik van deze gelden. „Bovendien blijven we streven naar terugdringing van het structureel aanwenden in de gemeentebegroting". Dat was het antwoord van wethouder P. Boekestijn op de kritiek die ter zake in tweede termijn werd gegeven door de fracties van Links-Zoetermeer en SGP/RPF/GPV.

Ook bij de meeste andere partijen was op het structureel gebruik van gaswinsten kritiek te beluisteren tijdens de algemene beschouwingen. Een motie van LinksZoetermeer, die als strekking had dat dit met ingang van 1992 niet meer zal gebeuren, werd met de grootst mogelijke minderheid verworpen.

Het anti-discriminatiebeleid en de anti-apartheid kregen ook aandacht. Kenmerkend hierbij was de reactie van wethouder L. M. Huizer op de vraag van raadslid J. A. H. Visser van de Socialistische Partij, of zij wist dat in de PWAhal de Zuidafrikaanse vlag hing. Huizer: „Toen ik in maart of april daar was, zag iemand dat en zei het tegen mij. Ik heb hem toen direct weg laten halen".