Digibron.nl

Gezondheid bossen min of meer stabiel

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 10 december 1987
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Onbekend)

BAARN — De- vitaliteit van de Nederlandse bossen verbetert niet, maar is het afgelopen jaar niet achteruitgegaan, wat de laatste jaren wel het geval is geweest. Minister Braks van landbouw en visserij, die dit gisteren heeft bekendgemaakt, noemt de stabilisatie een „gelukkige verbetering". Uit het jongste onderzoek dat Staatsbosbeheer sinds 1983 jaarlijks houdt naar de vitaliteit of wel de gezondheid van het Nederlandse bos blijkt dat de oppervlakte bos dat nog vitaal is, is gedaald van 46,9 procent vorig planten

de loofboraen de inlandse eik er thans slecht aan toe.

Minister Braks ziet in de cijfers van het jongste onderzoek geen aanleiding de herplantplicht af te schaffen. Voorlopig blijft die van kracht, aldus de bewindsman. In de bosbouv/ zijn onlangs stemmen opgegaan na het kappen geen nieuwe bomen te omdat deze weinig kansen

jaar tot 42,6 procent dit jaar. lethen.

Het areaal dat weinig vitaal of in het geheel niet vitaal is, is achtereenvolgens 16,6 en 4,7 procent van het totale Nederlandse bos. In vergelijking met vorig jaar is er nauwelijks een wijziging. Toen was 16,6 procent weinig en 5,1 procent niet vitaal.

Het areaal minder vitaal, dat de afgelopen jaren kleiner was geworden, is in vergelijking met vorig jaar weer gestegen met 4 tot 36,1 procent. Hoofd Bosontwikkeling R. M. W. J. Nas van Staatsbosbeheer noemt dit areaal „de wachtkamer". Dat willen zeggen dat de deskundigen in beginsel niet aan de vitaliteit op termijn twijfelen, maar dat niet mag worden uitgesloten dat het alsnog slechter met deze bossen kan gaan.

Gezondheid

Het onderzoek van Staatsbosbeheer is er in beginsel op gericht hoe het staat met de gezondheid van het bos en niet op de oorzaken. Daarvoor zijnVvolgens Nas andere onderzoeken nodig. In het algemeen kan volgens hem wel worden gesteld dat de luchtvefontreiniging mede de toestand bepaalt. Daarnaast zijn er traditionele factoren zoals het weer en aantastingen, bij voorbeeld door schimmels.

Van de boomsoorten lijkt vooral de beuk het afgelopen jaar veel last te hebben gehad van de schimmels. De vitaliteit van deze soort is daardoor dramatisch gedaald, aldus Nas. Van de grove den, die 40 procent (113.400 hectare) van het Nederlandse bos bezet, is de vitaliteit tpegenomen. De afname van de vitaliteit van de Douglas lijkt te zijn gestopt. De Oostenrijkse en corsicaanse den zagen hun vitaliteit niet verder verbeteren, terwijl die van de overige dennen verder achteruitging. Naast de beuk is van

't Zachte Contactlens

Uitstoot

Om de verzuring te bestrijden, komt Braks volgend jaar met nadere technische maatregelen om de uitstoot van ammoniak Uit mest, een van de veroorzakers van de verzuring, in te dammen. Doel is een halvering van de uitstoot in het jaar 2000. Braks verklaarde dat ook voor de boeren geldt dat de veroorzaker betaalt. De overheid draagt alleen financieel bij aan de ontwikkeling en stimulering van nieuwe technieken, zoals mestopslag èn -injectie.

De vitaliteit van de bossen is in het algemeen gezien redelijk tot goed in de provincies Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland. Het Friese Bos en de bossen in de kuststrook tussen Velzen en Den Haag (hoofdzakelijk inlandse eik) vormen hierop een ongunstige uitzondering. In de bosrijke provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg blijft een aanzienlijk deel van het bos weinig of niet vitaal. In Limburg is volgens Staatsbosbeheer' de situatie wel verbeterd. In Drenthe is die juist sterk verslechterd. De onderzoekers nemen aan dat hier de schade van de ijzel van de afgelopen winter zichtbaar wordt.

OPTIEK VAN VEEN
Dorpsstraat 29.8071BX Nunspeet. Telefoon 03412-52664 Optometrist OV./Contactler)sspeCialist ANVC