Digibron.nl

Druk van woonlasten in vier jaar niet lager"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 april 1988
Auteur: onze correspondent
Pagina: 19   (In de Regio)

DEN HAAG - In de periode 1984-1987 is de druk van de woonlasten op het huishoudbudget van de huurders met een minimum inkomen óf gestabiliseerd óf toegenomen, maar nergens verminderd. Dit blijkt uit een door B en W Den Haag gepresenteerd onderzoeksrapport onder de titel "Een blok aan het been?", waarin de ontwikkeling van de woonlasten van 1980 tot en met 1987 is opgenomen.

Verder blijkt uit het gelijktijdig door B en W Den Haag uitgegeven jaaroverzicht van de gemeentelijke sociale dienst, dat huurders met een minimum inkomen gemiddeld 40 procent van hun inkomen uitgeven aan woonlasten. Met haar jaaroverzicht rapporteert de GSD jaarlijks over de ontwikkeling van de woonlasten voor met name de uitkeringsgerechtigden. Beide nota's zijn bedoeld als instrumenten voor het gemeentebestuur om het beleid voor de minst draagkrachtigen vast te stellen en het kwijtscheldingsbeleid verder vorm te geven. Dit jaar derft de gemeente twee miljoen gulden aan inkomsten door kwijtschelding van onder meer onroerend-goedbelasting en afvalstoffenheffing.

Zeven huishoudens

Voor het onderzoeksrapport "Een blok aan het been?" werd van zeven min of meer representatieve huishoudens onderzocht hoeveel van het huishoudbudget de afgelopen zeven jaar werd besteed aan woonlasten. De huishoudens verschilden in inkomen, verbruik van gas en elektra, hoogte van de onroerend-goedbelasting en huur of hypotheeklasten. Uit het onderzoek blijkt dat er in 1987 voor de huurders, uitgezonderd de huishoudens met een minimum inkomen, een einde kwam aan de voortdurende stijging van de woonlasten.

Van 1980 tot 1984 nam het aandeel van de woonlasten in het huishoudbudget voor alle huurders in Den Haag toe. Tussen 1984 en 1987 verandert dat beeld: voor de laagste inkomens neemt de druk van de woonlasten toe öf stabiliseert zich op het niveau van 1984; van daling is geen sprake. Bij de modale en twee keer modale inkomens dalen de woonlasten als gevolg van de inkomensverbetering. De inkomens van de minima bleven daarbij achter.

Eigen huis

Voor bezitters van een eigen huis blijken de woonlasten de afgelopen zeven jaar voortdurend gedaald te zijn. De sterke daling van de hypotheekrente is daarvan de belangrijkste oorzaak. Overigens vertoont het onderzoek hier hetzelfde beeld als bij de huurders: het tempo waarin de woonlasten vooral tussen 1984 en 1987 daalden, was het langzaamst bij de minima. Daar bedroeg de dahng 1.4 procent, tegens 4,6 en 4,2 procent bij respectievelijk de modale en twee keer modale inkomens.