Digibron.nl

Kroon schorst besluit woonlastenfonds

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 augustus 1989
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Onbekend)

DEN HAAG — De Kroon heeft het besluit van de gemeente Rotterdam om een woonlastenfonds voor minima in te stellen, met onmiddellijke ingang geschorst. Dit op verzoek van de staatssecretarissen van volkshuisvesting, sociale zaken en binnenlandse zaken. De gemeente zal hiertegen in beroep gaan, aldus een woordvoerder.

Rotterdamse fonds in strijd is met het volkshuisvestings- en het inkomensbeleid van het kabinet. Het ministerie van VROM heeft dit gisteren meegedeeld.
De gemeente Rotterdam wil met het woonlastenfonds vanaf 1 juli van dit jaar inkomenssteun verlenen aan minima in stadsversnieuwingsgebieden die met hoge woonlasten worden geconfronteerd. Zij heeft daartoe voor de periode tot juni 1994 een bedrag van 14,3 miljoen gulden beschikbaar gesteld.
Genoemde staatssecretarissen zijn echter van mening dat individuele huursubsidie het instrument bij uitstek is om betaalbaar wonen in de huursector mogelijk te maken, ook voor de minima. Aan de in de Wet individuele huursubsidie vastgelegde betaalbaarheidsnormen lijkt de gemeente Rotterdam voorbij te gaan, aldus de bewindslieden.
Zij zijn verder van mening dat het Rotterdamse woonlastenfonds mogelijk strijdig is met het uitgangspunt dat inkomensbeleid onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid 1985 mogen uitkeringen uit gemeentelijke steunfondsen alleen op strikt individuele basis worden toegekend. Het Rotterdamse fonds gaat uit van algemeen geldende normeringen, stellen de staatssecretarissen.

Vorm

De bewindslieden benadrukken dat het kabinet wel degelijk oog heeft voor probleemsituaties bij de laagste inkomens en voor de opgaven waarvoor gemeenten zich in verband hiermee zien gesteld. Hun bezwaren richten zich niet tegen het feit dat Rotterdam een beleid ontwikkelt ter ondersteuning van bepaalde minima, maar alleen tegen de vorm die is gekozen.
Het Rotterdamse besluit is geschorst tot 1 februari. In de periode tot die datum moet beoordeeld worden of het woonlastenfonds, al dan niet in gewijzigde vorm, in overeenstemming is met het rijksbeleid of dat het vernietigd moet worden. De Raad van State moet daarover een advies uitbrengen. Met de gemeente Rotterdam wordt op korte termijn overleg gevoerd.
Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zei maandag met verwondering kennis te hebben genomen van het Kroonbesluit. De Rotterdamse regeling is volgens hem juist gebaseerd op de door de staatssecretarissen genoemde minima-circulaire uit '85. Behandeling, toekenning en toetsing van uitkeringen uit het woonlastenfonds geschieden strikt individueel, aldus de woordvoerder. Hij wees er verder op dat de regeling alleen geldt voor bewoners van stadsvernieuwingsgebieden die in een gerenoveerd pand wonen. „Van algemeen inkomensbeleid is geen sprake". De gemeente Rotterdam zal dan ook zeker verzet aantekenen tegen de schorsing, aldus de woordvoerder. Wanneer en in welke vorm dat zal geschieden, is nog niet bekend. Verantwoordelijk wethouder Vermeulen (volkshuisvesting) is momenteel met vakantie.
Het Rotterdamse woonlastenfonds heeft sinds de inwerkingtreding op 1 juli al aanvragen in behandeling genomen, aldus de woordvoerder. Hij kon echter niet zeggen hoeveel. Vooraf was geschat dat 8000 Rotterdammers in aanmerking zouden komen voor een uitkering uit het fonds. Mensen aan wie reeds toezeggingen zijn gedaan, krijgen in elk geval hun geld, zo verzekerde de woordvoerder verder.