Digibron.nl

Gabor tegen jachtverbod onschadelijke trekvogels

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 19 oktober 1993
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 5   (Binnenland)

DEN HAAG - Staatssecretaris Gabor van landbouw en natuurbe-' heer vindt de jacht op onschadelijke trekvogels „uit den boze", maar hij wil geen algemeen jachtverbod tegen deze soorten instellen.

Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens een commissieveigadering over de jachtnota. Kabinet en Kamer zijn het wel ,eens over een jachtverbod op de krakeend en goudplevier, ook onschadelijke trekvogels.

De andere acht onschadelijke soorten zijn slobeend, wintertaling, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, toppereend, watersnip en houtsnip. Volgens de nota van Gabor moet de jacht hierop mogelijk blijven. PvdA, D66 en GroenLinks zijn daartegen. Het CDA houdt hierbij een slag om de arm en wil de wildbeheerseenheden -dat zijn groepen van jagers die per regio bezien hoe veel gejaagd mag wordendaarin een eigen verantwoordelijkheid geven.

In tegenstelling tot hetgeen In de nota staat, noemde Gabor gisteren de jacht op deze acht soorten „uit den boze", maar een motie van D66 en GroenLinks waarin de regering werd gevraagd de jacht op deze soorten te beëindigen, wees hij af. De bewindsman wil eerst internationaal onderzoek afwachten en zo mogelijk in Europees verband maatregelen nemen, zoals de aanwijzing van beschermde opvanggebiedeii in trekroutes.

Overigens staat het PvdA-kamerlid mevrouw Schwildens positief tegenover deze motie, maar ze weet nog niet of ze deze zal steunen. Het CDA is in principe ook tegen de jacht op • onschadelijke trekvogels, maar liet: zich niet uit over de motie van D66. -^

Verwarring

De vergadering eindigde gister-' avond verwarrend omdat CDA en PvdA gezamenlijk een onduidelijke motie hadden ingediend. Daarin wordt de bewindsman gevraagd zijn nota zo bij te stellen dat jacht in natuurgebieden en op schadelijke trekvogels slechts bij uitzondering wordt uitgeoe- ' fend.

Deze^ motie zegt echter niets over' de onschadelijke soorten. Mevrouw Schwildens zei echter dat de D66-mo- ' tie waarin dat wel wordt gedaan het uitgangspunt vras voor de gezamenlijke motie die ze met haar CDA-collega ' Esselink had opgesteld. Overigens had de staatssecretaris geen moeite met de motie.