Digibron.nl

PERFECTISTEN (Volmaaktbaarheidsdrijvers).

Bron: De Saambinder
Datum: donderdag 24 juni 1926
Auteur: Ds. W. DEN HENGST
Pagina: 2

Verschillende uitspraken vervat Gods Woord, die lijnrecht ingaan tegen de meening der Perfectisten, als zou de geloovige in dit leven Gods geboden volkomen kunnen onderhouden en zonder zonde in alle goede werken kunnen wandelen. Behalve Gal. 5 vs 17 en Rom. 7 vs 23 (in ons vorig artikel nader bezien) komen hier nog tot sterking van voornoemde Schriftplaatsen de navolgende voor: 1 Kon. 8 vers 46 „Geen mensch is er die niet zondigt," Pred. 7 vs 20 „Voorwaar daar is geen mensch rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt." Jac, 3 vs 2. „Wij struikelen allen in vele." 1 Joh. 1 vers 8 „Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zoo verleiden wij ons zelve en de waarheid is in ons niet," en dergelijke getuigenissen meer. Blijkens de H. Schrift, heeft de Heere J. Chr. niet alleen het volk des Verbonds in 't gemeen maar ook Zijn ware Discipelen zonder uitzondering de bede „ vergeef ons onze schulden" op de lippen gelegd. Doch ook de Perfectisten beroepen zich op de H. Schrift overtuigd dat zij hun stelling daaruit kunnen vast maken.

Zij wijzen dan op Marc 9 vs 23, waar we lezen: „Alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft;" waaruit de Perfectisten de gevolgtrekking maken: derhalve is het dan den geloovige óók mogelijk hier reeds zonder zonde te leven . . . . Is deze conclusie echter juist ? Neen, zooals het verband ons doet zien, want uit Markus 9 verzen 14—29 blijkt, dat de Evangelist ons verhaalt de genezing van een ellendigen bezetene, die tegelijk doof en stom was, Omdat de discipelen onmachtig bleken den ongelukkige te helpen, wendde diens vader zich tot den Heere Jezus met den noodkreet: Heere, zoo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons !" En 't is daarop dat de Heiland ten antwoord geeft: „zoo gij kunt gelooven, alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft." En als de vader tranen stortend de zwakheid zijns geloofs belijdt, volgt de redding zijns zoons. — De Heiland heeft het hier dus over het wondergeloof, als Hij zegt :„ alle dingen zijn mogelijk, dengene die gelooft." Nu is het wondergeloof hoogst zeldzaam, zelfs onder kinderen Gods zooals de ervaring wel leert. Voorts, Wie het vermag zich te oefenen, kan er niet volstrekt alles mee bereiken: hij kan er b.v. geen steenen in brood door veranderen, er geen stormwind door stillen en den dood er niet door ontloopen. Zal het geloof werkelijk verkrijgen wat het begeert, hoe groot het ook zij! dan moet dat geloof welgefundeerd zijn en gegrond op hetgeen God beloofd heeft of voorzegd te zullen geschieden. Maar — wie onzer weet het niet? Nergens heeft God beloofd of als Zijn wil geopenbaard, dat de geloovigen in de tegenwoordige bedeeling zonder zonde zouden zijn.

Een tweede argument voor hun stelling meenen de Perfectisten te vinden in 1 joh. 3:9a „Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet." Hier nevens 1 Joh. 5:18 „Wij weten, dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt." Bewijzen nu echter deze uitspraken wat de Perfectisten ermee bewijzen willen ? n.l. dat de wedergeborenen hier op aarde een staat van zondeloosheid bereiken kunnen ? Immers neen. De h. Apostel spreekt schijnbaar zelfs wel sterker, als hij verklaart van ieder mensch die door Woord en Geest uit God herboren werd, dat zulk een niet zondigt ! Edoch, diezelfde Johannes schrijft ook, in hoofdstuk 1 vs 8: „Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zoo verleiden wij ons zelven en de waarheid is in ons niet." Maar dan moet (zegt ge misschien) de Apostel of in tegenspraak met zichzelven zijn of hij bezigt het woord „zonde" (en „zondigen") in meer dan één beteekenis. Dat het laatste inderdaad het geval is, zien we in hoofdstuk 5:16 en 17, waar we lezen „Indien iemand zijnen broeder ziet zondigen, een zonde niet tot den dood, die zal God bidden, en Hij zal hem het leven geven, dengenen (zeg ik) die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood: voor dezelve zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot den dood" Wanneer nu de Apostel van een iegelijk, die uit God geboren is, verklaart, dat hij niet zondigt, dan wil hij daarmee niet zeggen dat zulk een zich nimmer aan wetsovertreding schuldig zou maken, maar wel dit: dat een wedergeborene, omdat zijn zaad in hem blijft, nooit komt te vervallen in een „zonde tot den dood" d.i. in zoodanige zonde die zekerlijk den eeuwigen dood in haar nasleep heeft. We denken hier aan de zonde van welke sprake is in 2 Petri 2:29, „Hoeveel te zwaarder straf meent gij zal hij waardig geacht worden, die den Zone Gods vertreden heeft, en het bloed des Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan"; en in Hebr. 10:26, „Want zoo wij willens (d.w.z. niet bij verrassing, niet door dwang, niet uit verflauwing) zondigen, nadat wij de kennisse der waarheid bekomen hebben zoo blijft daar geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels enz." Zulk een zonde tot den dood wil de h. Johannes zeggen, zulk een terugkeeren tot den vroeger bewandelden weg, uit moedwilligen tegenstand tegen Christus, met versmading van den weg der genade, zich ontrekken aan de gemeenschap der broederen uit hoofde hunner geringheid, bekoord door de vriendschap der wereld en door haar ijdele vermaken, dàt zondigen was in de Apostolische eeuw en is ook heden nog den wedergeborenen vreemd. Maar al worden zij in de kracht Gods bewaard zóó, dat ze niet zondigen tot den dood door zulk een afval van Christus, daarmee heeft de Apostel nu niet gezegd dat zij ook in andere opzichten vrij van zondigen zouden zijn of kunnen zijn; perfectionisme leert de Apostel Johannes niet.

(wordt vervolgd)

Leiden

Ds. W. den Hengst