Digibron.nl

De inspiratie van Gods Woord

Bron: De Saambinder
Datum: donderdag 25 juni 1964
Auteur: R.
Pagina: 1, 2

Wij belijden een woordelijke inspiratie van de Heilige Schrift. Dat wil dus zeggen, dat woord voor WQord d( bijbelschrijvers door de Heilige Geest is ingegeven, zodat wat ze schreven van woord tot woord onfeilbaar er Gods eigen Woord is. Neen, deze woordelijke inspiratie is geen mechanisch* Inspiratie, zoals sommigen leren. De bijbelschrijvers wa ren geen^machines, geen automaten, die geen kennis droegen van wat ze schreven en die willoos door de Heilige Geest werden gedikteerd wat ze moesten opschrijven. Neen, deze mechanische inspiratieleer verwerpen wij De bijbelschrijvers waren geen onbewuste werktuigen ii de hand des Heeren, alsof hun eigen wil en persoonlijkheid uitgeschakeld was.

Neen, geen mechanische, maar een organische inspiratie Dat wil zeggen, iedere bijbelschrijver schreef overeenkomstig zijn eigen aanleg, zijn eigen karakter en ontwikkeling, maar dan zó, dat hij in dat schrijven van woord tot woord door de Heilige Geest werd geleid, en hij dus Gods Woord schreef. De Heilige Geest werkt door de persoonlijkheid van iedere schrijver. Dat ieder overeenkomstig zijn eigen persoonlijkheid en aanleg schreef en dus geen automaat was, komt duidelijk uit als we de verschillende bijbelboeken met elkaar vergelijken. Ge moet eens naast elkaar leggen de prachtige stijl van de profeet Jesaja, die een geleerde was, en de taal van Amos, die een eenvoudige koeienboer was. Hoe spreekt in de brieven van Petrus zijn vurig beproefd geloof, en in die van Johannes zijn tedere liefde. In onze dagen komt de nieuwe theologie fel op tegen de woordelijke inspiratieleer.

Smalend zegt men, dat degenen, die geloven, dat de Bijbel van woord tot woord Gods Woord is, er een papieren paus op na houden.

De nieuwe theologie van onze dagen, zoals men die belichaamd vindt in de oekumenische beweging, wil wel in een inspiratie van de Bijbel geloven, maar niet in een woordelijke inspiratie.

Men gelooft dan, dat alleen de algemene gedachten, die we in de Bijbel vinden, door de Heilige Geest zijn

geinspireerd, maar dat de woorden, waarin deze gedachten zijn weergegeven louter menselijk zijn   dan ook vele onvolkomenheden en dwalingen bevatten. Men loemt dit een dynamische inspiratieleer.

Deze theorie van de nieuwe theologie moeten wij met {rote beslistheid verwerpen, want wat blijft er op deze wijze over van de vastheid van het Woord van God? Immers, gedachten worden uitgedrukt in woorden, en )m een bepaalde gedachte juist uit te drukken, zijn ook Ie juiste woorden nodig. Immers, als zulk een gedachte liet door de juiste woorden wordt uitgedrukt, wat blijft er dan van de gedachte over?

Vi] willen dit verduidelijken met een voorbeeld, dat re eens ergens lazen: Als u een kontrakt moet tekenen, ; aarin ge u aan verschillende verplichtingen bindt, dan al ieder verstandig mens, alvorens hij tekent, eerst dat ontrakt van woord tot woord lezen, opdat hij goed ete, waartoe hij zich door te tekenen verplicht. • • In dan moet ge u eens indenken, dat ge yoor de rechiT moet verschijnen, omdat ge beschuldigd wordt, dat e het kontrakt niet zijt nagekomen, zou dan de rech- 'X tevreden zijn, als u tot hem zou zeggen: . Ik aanvaard el de algemene gedachte, die in het kontrakt wordt itgedrukt, maar ik verklaar mij niet gebonden aan de dste woorden van dat kontrakt? Daar zou die rechter een genoegen mee nemen, ma£u: hij zou zeggen: Vriend, 5è weet u wat de algemene gedachte van het kontrakt i zoiider dat u de juiste woorden hebt gelezen? laarom is dan ook de woordelijke inspiratie van de ijbel van het grootste belang. Zo aUeen kan dat Woord ai lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad.