Digibron.nl

KERKNIEUWS

Bron: De Saambinder
Datum: donderdag 15 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8, 9

Beroepen:

te Middelharnis Ds. A. Bac te Bodegraven.

Bedankt:

voor Ridderkerk Ds. Schreuder te Goes.

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode Oost op donderdag 2 mei 1991

Bidstond. Aan de vooravond van de Synodale vergadering werd een bidstond gehouden waarin de praeses van de vorige synode, ds. P. Blok het Woord bediende.

Deze bidstond werd gehouden in het kerkgebouw van de Gerefor­ meerde Gemeente te Emmeloord, onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad der roepende kerk, de gemeente Emmeloord.

Ds. P. Blok bepaalde zijn gehoor bij de woorden uit 2 Corinthe 4 : 6: Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus." Hij bepaalde zijn gehoor bij: ods souvereine werk. Ie. In de daad van levendmaking. 2e. In de daad van de geloofsgemeenschap.

Opening. Namens de roepende kerk, de gemeente Emmeloord, opende haar consulent, ds. G. Mouw, deze vergadering, omdat de predikant van die gemeente, ds. B. Reinders door ziekte verhinderd was. Op verzoek van de tijdelijke praeses werd gezongen psalm 68 vers 5; daarna las hij Openbaring 21 van vers 1 tot en met vers 8 en ging voor in gebed.

Na allen, afgevaardigden, deputaten en belangstellenden, hartelijk welkom te hebben geheten memoreert hij de voornaamste gebeurtenissen die sedert de vorige Synode hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van het voorgelezen schriftgedeelte vestigt hij in het bijzonder de aandacht op de woorden uit het 7e vers, n.l.: "Die overwint zal alles beërven."

Lastbrieven. De drie classes zijn door hun afgevaardigden wettig vertegenwoordigd.

Moderamen. Na gehouden verkiezing wordt dit als volgt samengesteld. Ds. P. Blok, praeses; ds. A.F. Honkoop, assessor-praeses; ds. P. Honkoop, Ie scriba en oud. C.H. Diepeveen, 2e scriba. Bij acclamatie wordt het quaestorschap toevertrouwd aan oud. R. Riezebos.

Correspondentie andere Synodi volgens art. 48 D.K.O. Namens de P.S. Zuid brengt ds. J. Beens de groeten over en wenst de vergadering des Heeren zegen toe. Idem namens de P.S. Noord-West ds. R. Boogaard en namens de P.S. Zuid-West ds. T.M. van Dijk.

Rapporten. Er zijn rapporten van de deputaten art. 48 en art. 49 D.K.O. Deputaten art. 49 bezochten in maart 1991 de vergadering van de classis Barneveld i.v.m. de aanvraag om emeritaat van ds. J. Mijnders te Veenendaal. Het emeritaat kon hem, op de meest eervolle wijze, worden verleend.

Met dank aan de besturen van de diverse Scholengemeenschappen werd kennis genomen van de ontvangen rapporten.

De rapporten van de bejaardentehuizen Elim te Barneveld en Maranatha te Rijssen gaven aanleiding tot een brede discussie. Er is grote behoefte aan een eigen opvang voor bejaarden die verpleging nodig hebben. In onze tehuizen vraagt deze opvang extra personeel waarvoor de overheid onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt. Het zal daarom noodzakelijk zijn dat er een beroep gedaan wordt op de Stichting tot financiële hulpverlening aan in- stellingen van de Particuliere Synode Oost om de ontbrekende kosten te dekken.

Als gevolg van de nieuwe opzet omtrent de geneeskundige verzorging zullen er in de komende jaren nieuwe vormen van samenwerking moeten ontstaan tussen de ziekenfondsen als betalende partij en het bejaardentehuis als verzorgende partij.

De Federatie van Bejaardenoorden van onze gemeenten besteedt veel aandacht aan deze problemen en tracht de diverse besturen en directies de nodige hulp en voorlichting te geven.

In de gemeente Barneveld, zal er D.V. in 1992 een christelijk verpleeghuis worden geopend. In het bestuur is ook het bejaardentehuis Elim vertegenwoordigd.

Benoemingen. Deputaten art. 48 D.K.O. Op voorstel van ds. P. Blok wordt in zijn plaats benoemd ds. A.F. onkoop. Ds. G.H. de Leeuw neemt de plaats in van ds. J. Mijnders (3e secundus).

Deputaten art. 49 D.K.O. De plaats van ds. J. Mijnders wordt ingenomen door ds. E. Venema. In zijn plaats wordt als secundus benoemd ds. A.F. Honkoop.

Tevens hecht de Synode haar goedkeuring aan de, in de diverse rapporten, voorgestelde benoemingen.

Punten van behandeling. Er zijn geen punten van behandeling ingediend. Verrekening onkosten. Overeenkomstig de verdeelsleutel van de hoofdelijke omslag zijn voor 1991 de bijdragen van de classes aan de Particuliere Synode vastgesteld op f.1, - per lid/dooplid, d.w.z. classis Barnveveld f. 10.000, - -; classis Kampen f.7.000, ~; classis Rijssen f.9.500, ~. Aanwijzing roepende kerk. De gemeente Beekbergen zal op 7 mei 1992 D.V. de volgende vergadering van de Particuliere Synode Oost samenroepen. Plaats van vergaderen is de gemeente Rijssen. Aanvang 9.30 uur. De bidstond aan de vooravond van die Synode zal ook in Beekbergen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Hierin hoopt de praeses van deze Synode, ds. P. Blok, voor te gaan.

Sluiting. De praeses spreekt nog eenkort slotwoord. Het is goed elkander te hebben ontmoet in liefde en vrede. Wij moeten altijd maar bedenken dat de strijd en de overwin­ ning Godes zijn. De strijd zal niet minder worden, maar de Heere geve genade om getrouw te blijven.

Hij verzoekt de scriba namens de Synode de groeten over te brengen aan ds. J. Mijnders alsmede onze dank voor het vele goede werk dat hij in het midden der Synode mocht verrichten.

Op zijn verzoek gaat ds. A.F. Honkoop voor in dankgebed. Daarna sluit de praeses deze vergadering.