Digibron.nl

KERKNIEUWS

Bron: De Saambinder
Datum: donderdag 13 augustus 1992
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7, 8, 9

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode Oost, d.d. 7-5-'92.

Bidstond: Aan de vooravond van de Synodale vergadering werd een bidstond gehouden waarin voorging de praeses van de vorige Synode, ds. P. Blok. Deze bidstond werd gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Beekbergen, onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad der roepende kerk, de gemeente Beekbergen.

Ds. P. Blok bepaalde zijn gehoor bij de woorden uit Openbaringen 1:5: En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed." Naar aanleiding van deze tekst verklaarde ds. P. Blok: De heerlijkheid van de ambtelijke dienst van de opgestane Christus." Deze woorden wijzen ons op: e. Een getrouwe Profeet; 2e. Een getrouwe Koning en 3e. Een getrouwe Priester.

Synodevergadering: Deze werd gehouden in het vergaderlokaal van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Noord.

Opening: mdat de predikant van de roepende kerk, ds. A.W. Verhoef, in het buitenland verbleef opende ds. J.W. Verweij als consulent van de gemeente Beekbergen deze vergadering. Op zijn verzoek werd gezongen Psalm 89 : 2; daarna las hij Hebreeën 13 en ging voor in gebed. In zijn openingswoord heette hij alle afgevaardigden, alsmede de deputaten art. 48 D.K.O. van de andere Synoden en de belangstellenden hartelijk welkom.

Vervolgens besprak hij de voornaamste gebeurtenissen in deze Synode gedurende het afgelopen jaar. Er zijn ledige plaatsen gekomen door het overlijden van ambtsdragers. De Heere trooste hen die achterbleven en Hij moge de ledige plaatsen vervullen. Ook waren er verblijdende omstandigheden en jubilea. Een en ander is reeds vermeld in de diverse classisverslagen.

Naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte bepaalde hij zijn gehoor bij de woorden uit Hebr. 13 : 8: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid."

Lastbrieven: De drie classes waren vertegenwoordigd door 12 predikanten en door 12 ouderlingen.

Moderamen: 'Q{] de gehouden verkiezing werd ds. A.F. Honkoop gekozen als praeses; ds. P. Blok als assessor-praeses; ds. P. Honkoop als Ie scriba en ouderling C.H. Diepeveen als 2e scriba. Bij acclamatie werd oud. R. Riezebos opnieuw als quaestor benoemd.

Acta: De acta van de vorige vergadering dd. 2 mei 1991, zijn door het moderamen van die vergadering vastgesteld en aan de kerkeraden toegezonden. Over de acta werden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld.

Correspondentie met de andere Syno- den volgens art. 48 D.K.O. Ds. J. Beens namens de P.S. Zuid; ds. F. Harinck namens de P.S. Zuid-West en ds. J. Baaijens namens de P.S. Noord-West brachten hun groeten en zegenbeden over.

Ingekomen stukken. Diverse verslagen en rapporten van de Scholengemeenschappen in deze Particuliere Synode. Onder een woord van dank voor de uitvoerige informatie werden de diverse rapporten voor kennisgeving aangenomen. Wel werd er nog aandacht gevraagd voor de financiële moeilijkheden van de Pieter Zandt te Kampen als gevolg van de hoge kosten die moeten worden gemaakt voor het vervoer van de leerlingen.

Rapporten, a. Van de besturen van de bejaardentehuizen Elim te Barneveld en Maranatha te Rijssen. Omdat er in persberichten gesproken werd over inlevering van verzorgingsplaatsen, de z.g. boven-regionale plaatsen, werd, op vragen, door het bestuur van huize Elim medegedeeld dat daarover geen nadere gegevens bekend zijn. Het bestuur van Maranatha sprak zijn dank uit voor de ontvangen extra financiële hulp die nodig was voor de hulp aan de meer-zorg behoevende bejaarden. Als er zowel in Barneveld als in Rijssen nieuwe verpleegtehuizen gebouwd worden, zal deze problematiek, hopelijk tot het verleden behoren. Er is, vanuit beide besturen, een geregeld overleg over de diverse problemen met de landelijke federatie voor de bejaardenzorg uitgaande van onze gemeenten.

b. Van de Stichfing tot Financiële Hulpverlening aan Instellingen in de Particuliere Synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten.

c. Van de Stichting Pensiontehuizen der Gereformeerde Gemeenten. Deze Stichting neemt deel in de Gereformeerde Landelijke Instelling voor Beschermde Woonvormen. De landelijke overheid heeft dit initiatief met een definitieve erkenning willen belonen. De rapporten worden goedgekeurd met een woord van dank aan de samenstellers.

d. Financieelverslag over het jaar 1991. Gezien de opgebouwde financiële reserve, o.a. voor de kosten van de komende Generale Synode, behoefde dit maal geen beroep te worden gedaan op de classes voor een bijdrage.

e. De rapporten van de deputaten art. 48 D.K.O. worden door de praeses voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.

Als bestuurslid van de Stichting tot Financiële Hulpverlening aan Instellingen in deze Parüculiere Synode wordt de heer W.G. Hulsman herbenoemd. Idem van de Stichting Gehandicaptenzorg de heer H. Preuter.

Verkiezing afgevaardigden naar de Generale Synode: Ds. J.M. Kleppe verblijft D.V. tijdens de vergadering van de G.S. in het buitenland. Hij verzoekt daarom niet op hem te stemmen.

Gekozen worden als primi: Ds. L. Blok; ds. P. Blok; ds. J. Karels; ds. A.F. Honkoop en ds. P. Honkoop; oud. C.H. Diepeveen; oud. J. de Jager; oud. A. v. Kieft; oud. R. Riezebos en oud. G. Roos. Als secundi: Ds. J.W. Verweij; ds. A.B. v.d. Heijden; ds. E. Venema; ds. R. Kallenberg; ds. G.M. de Leeuw; oud. W.C. Bregman; oud. M.C. v.d. Spek; oud. J. Bonhof; oud. J.M.A. Diepeveen en oud. T. op de Hoek.

Punten van behandeling: a. Van de classis Kampen. De uitspraak van de Generale Synode van 1977 met betrekking tot het gebruikmaken van communicatiemedia, radio en televisie, waarbij er bij de predikanten met ernst op wordt aangedrongen geen medewerking aan uitzendingen te verlenen, ware te wijzigen in een bindend besluit.

b. Van de classis Rijssen. De diverse verslagen van de Reformatorische Scholengemeenschappen in het vervolg niet meer op te nemen in de acta van de Particuliere Synode.

c. Van de classis Barneveld. 1. Attestatiebeleid. Betreft de classes Barneveld, Kampen en Rijssen, doch ook de Particuliere Synoden Oost en Noord-West.

2. Aangekondigd optreden van predikanten van de Gereformeerde Gemeenten voor de radio binnen een programma van de Evangelische Omroep.

3. Standpuntbepaling m.b.t. de verenigbaarheid en/of het bekleden van een ambt binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten, met dat van het lidmaatschap of donateur zijn van een omroepvereniging. Punt a van de classis Kampen en 2 en 3 van de classis Barneveld worden als één punt ter discussie samengevat en zullen worden besproken in de middagvergadering.

Het punt van de classis Rijssen betreft een zekere vereenvoudiging van de acta en wordt, na een korte bespreking, aangenomen.

Omtrent punt 1 van de classis Barneveld wordt opgemerkt dat attestaties niet altijd worden ingeleverd bij de gemeente die erop vermeld staat. Aan de Generale Synode wordt daarom een nadere toelichting gevraagd op het attestatiebeleid. Gevraagd wordt of het mogelijk is ordenende en regelende richtlijnen aan te geven betreff"ende de kerkelijke grenzen tussen de gemeenten. De kerkeraden dienen dan alleen die attestaties te aanvaarden van leden, die binnen de grens van hun gemeenten wonen.

Aan het einde van de morgenvergadering eindigt ds. J. Karels met dankgebed en vraagt tevens een zegen voor de maaltijd.

De middagvergadering wordt geopend nadat gezongen is psalm 119 vers 7 en gelezen Johannes 17 : 1 tot 12 en ouderling G. Roos is voorgegaan in gebed.

Bij de bespreking van de punten omtrent de communicatiemedia blijkt de grote zorg en de verontrusting omtrent de invloed van deze media ook in onze kringen, in het bijzonder van de invloed die zij hebben op onze jeugd. Wij hebben te bedenken dat hetgeen in strijd is met onze leer, ook niet in de levensopenbaring getolereerd kan worden. Omtrent deze zaken zal het oordeel en een uitspraak van de Generale Synode gevraagd worden.

Aanwijzing van de roepende kerk. De gemeente Kootwijkerbroek zal op 13 mei 1993 D.V. de volgende vergadering van de Particuliere Synode Oost samenroepen. De plaats van vergaderen is de Gereformeerde Gemeente van Barneveld, aanvang 9.30 uur.

Aan de vooravond van die Synode zal in de gemeente Kootwijkerbroek de bidstond worden gehouden, aanvangende 19.30 uur. De praeses van deze Synode, ds. A.F. Honkoop, hoopt daarin voor te gaan.

Sluiting. De praeses merkt op dat we met ootmoed mogen erkennen op deze wijze samen te zijn geweest. Er is zorg over de gang van zaken binnen onze gemeenten. Helaas moeten wij opmerken dat de praktijk der godzaligheid hoe langer hoe meer gemist wordt. Onze jeugd wordt van de waarheid afgetrokken, maar de oorzaak moeten wij bij onszelf zoeicen. Het geoefende volk van vroeger wordt maar al te zeer gemist. Het is nodig ons persoonlijk af te vragen wie ben ik in mijn gezin en in de gemeente. Ik zeg dit niet als een verwijt maar laat elk het eens meenemen. De weg terug is een verootmoediging voor God. Ootmoedigheid is de kracht van alle genade. We ontmoeten zo weinig schuldbesef en als die er niet is wat kunnen wij dan verwachten? Als er geen schuld is, kan er ook geen werk zijn voor de bediening van Christus. De Heere moge ons genade geven om onze knieën te buigen, klein te zijn in onszelf en bij ons de schuld te zoeken. Dan zal God aan Zijn verbond gedenken.

Op zijn verzoek gaat ds. L. Blok voor in dankzegging, nadat nog gezongen is psalm 74 : 2 en 19. Daarna sluit de praeses deze vergadering.