Digibron.nl

Hervormde Jongelingsbond.

Bron: De Waarheidsvriend
Datum: vrijdag 20 januari 1911
Auteur: M. Jongebreur
Pagina: 3, 4

Op den eersten Dinsdag van dit jaar werd in het gebouw «Irene» te Utrecht een vergadering gehouden van den Bond van Ned. Herv. Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag.

Deze vergadering werd bijgewoond door afgevaardigden van de reeds, aangesloten vereenigingen van Ter-Aa, Oud-Beierland, Veenendaal, Linschoten, Zegveld, Sprang, Vinkeveen, Waddingsveen, Delfshaven, Dordrecht, Ameide, Benschop, Wilnis, Leerbroek, Huizen, Muiden, Montfoort, Delft, Monster en Zeist. Bovendien waren tegenwoordig afgevaardigden van enkele vereenigingen, die hoewel nog niet aangesloten, toch sympathie gevoelden voor den Bond, terwijl van andere vereenigingen schriftelijke adhaesiebetuigingen waren ingekomen.

De vergadering was voornamelijk belegd tot vaststelling van het Statuut en tot verkiezing van een Bestuur.

Nadat de Voorzitter van de Voorloopige Commissie, Ds. van Grieken van Delft, ten één uur de vergadering had geopend met het doen zingen van Ps. 98 : 2, het voorlezen van een gedeelte van Efeze 6 en gebed, en nadat de notulen der vorige vergadering waren' voorgelezen en goedgekeurd, werd aanstonds een concept-Statuut, door de Voorloopige Commissie opgesteld, aan de vergadering voorgelegd, en na enkele wijzigingen met algemeene stemmen als Statuut der Vereeniging aangenomen.

De voornaamste artikelen van het Statuut laten we hier volgen, niet slechts voor de aangesloten vereenigingen, maar ook opdat andere bevriende vereenigingen met ons doel en streven bekend zullen worden en er meerderen zich bij onzen Bond zullen voegen.

NAAM.

ARTIKEL I.

De naam van den Bond is: Bond van Ned. Herv. Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag.

De Bond is te Utrecht gevestigd. ,

DOEL.

ART. 2.

Het doel van den Bond is, werkzaam te zijn in het belang der bij hem aangesloten vereenigingen en mede te werken, dat meerdere vereenigingen worden opgericht, opdat onze jongelingen alzoo kunnen worden toegerust voor de levenstaak, welke zij weldra, naar uitwijzen van Gods Woord, zullen hebben te volbrengen in Kerk, Staat en Maatschappij.

GRONDSLAG.

ART. 3.

De Bond heeft als grondslag Gods Woord, opgevat naar «de Drie Formulieren van Eenigheid».

MIDDELEN.

ART. 4.

De Bond tracht zijn doel te bereiken door:

a. den band te leggen en te versterken tusschen de Ned. Herv. Jongel. Vereenigingen op Gereformeerden grondslag, opdat zij zoodoende beter mogen beantwoorden aan hare roeping;

b. de aangesloten vereenigingen zooveel mogelijk te steunen, onder welken vorm ook;

c. in plaatsen, waar geen Ned. Herv. Jongel. Vereeniging op Geref. grondslag bestaat, ze trachten op te richten;

d. het uitgeven van een eigen orgaan en van geschriften, die de aangesloten vereenigingen van dienst kunnen zijn;

e. het houden van vergaderingen en het handelend of vertegenwoordigend optreden in het belang der Ned. Herv. Jongelingsvereenigingen op Geref. grondslag.

LEDEN,

ART. 5.

Bij den Bond kunnen alleen die Vereenigingen zich aansluiten, welke instemming betuigen met den grondslag en het doel van den Bond.

TOETREDING TOT DEN BOND.

ART. 8.

De Vereeniging, die zich bij den Bond wenscht aan te sluiten, geeft daarvan onder overlegging van een exemplaar van hare statuten of haar reglement, kennis aan den secretaris van het Bondsbestuur enz.

Elke vereeniging die tot den Bond wordt toegelaten moet minstens fl.1— entree betalen.

GELDMIDDELEN.

ART. 12.

De inkomsten van den Bond bestaan uit contributiën, collecten, vrijwillige bijdragen of schenkingen en het batig saldo van het Orgaan.

De Afdeelingen betalen jaarlijks eene contributie; en wel zooveel maal 15 cent als het aantal leden op I Januari bedraagt.

De bijdrage wordt jaarlijks vóór 15 Febr. aan den Bondspenningmeester voldaan.

STEMRECHT.

.ART. 17.

Stemrecht op deze (algemeene Bonds-)vergaderingen hebben:

a . de afdeelingen, die zich door een stemgerechtigd afgevaardigde doen vertegenwoordigen; zij brengen éen stem uit voor elke 10 gewone leden of minder, die de afdeeling telt,

Geen vereeniging kan meer dan 5 stemmen uitbrengen.

b. de leden van het Hoofdbestuur.

Eere-leden en begunstigers hebben een adviseerende stem. Enz. enz.

BONDSBESTUUR.

ART. 18.

Het Bondsbestuur bestaat uit 7 leden, n. 1. een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een

penningmeester, een bibliothecaris en 2 assessoren.

De Voorzitter wordt door de Bondsvergadering benoemd ; de overige functiën worden door het Bestuur onderling verdeeld. Enz. enz.

De overige artikelen, die van minder gewicht zijn, laten we, om niet al te veel van de plaatsruimte van dit blad te vergen, achterwege.

Wanneer de Koninklijke goedkeuring op het Statuut verkregen is, zal het natuurlijk in zijn geheel aan de toegetreden vereenigingen worden toegezonden.

Na de vaststelling der Statuten moest een Bestuur worden gekozen. Op voorstel van enkele leden werd de Voorloopige Commissie bij acclamatie daartoe benoemd, terwijl als zevende lid bij stemming werd aangewezen de heer Brouwer, van Linschoten, die zich, evenals de voorloopige Commissie, de keuze liet welgevallen.

Het Bestuur bestaat dus thans uit:

Ds. M. van Grieken te Delft, Voorzitter; Ds. J. H. F. Remme te Vinkeveen, ie Voorzitter; Ds. M. Jongebreur te Veenendaal, Secretaris; G. Blanken Azn. te Muiden, Penningmeester; Ds. D. Boonstra te Montfoort, Bibliothecaris, F. Bongers te Huizen, J. Brouwer te Linschoten, Assessoren

Ten slotte werden nog besprekingen gevoerd over het orgaan van den Bond. Met het oog op de hooge kosten was men algemeen overtuigd, dat het voorloopig niet gewenscht zou zijn met de uitgave van een eigen blad te beginnen. Op voorstel van de heeren Blanken en Ds. Boonstra, werd dan ook besloten dat de Bond zich zou wenden tot de redactie van «De Waarheidsvriend  met verzoek om tijdelijk van het blad gebruik te mogen maken.

Nadat nog besloten was dat de e. k. Bondsdag op 2en Pinksterdag gehouden zou worden te Zeist of te Veenendaal, bracht de Voorzitter een woord van dank voor de trouwe opkomst der aangesloten vereenigingen en werd de vergadering gesloten met het zingen van Psalm 118:13 en dankzegging door Ds. Remme.

Een exemplaar van het nummer wan , De Waarheidsvriend waarin dit verslag is opgenomen, zal aan de aangesloten en aan enkele andere bevriende vereenigingen worden toegezonden.

Mogen we dan tevens de aangesloten vereenigingen verzoeken, aan het adres van den Secretaris van den Bond te willen opgeven de namen hunner Bestuursleden, met vermelding van Voorzitter en Secretaris, alsmede het aantal hunner leden en dag, uur en plaats hunner vergaderingen. Aangezien ons nu de namen der Secretarissen nog onbekend zijn, zal dit nummer van het blad geadresseerd worden aan den eersten onderteekenaar op de presentielijst van de vergadering van 3 dezer. Indien deze geen zitting heeft in het Bestuur, verzoeken wij hem dit aan den Voorzitter of Secretaris zijner vereeniging ter hand te stellen.