Digibron.nl

STAAT EN MAATSCHAPPIJ

Bron: De Waarheidsvriend
Datum: vrijdag 12 oktober 1928
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2, 3

Een verkeerde stap.

De Minister van Defensie heeft een maatregel getroffen, waartegen ernstige bedenking is, in te brengen. , : , : , •, •.., .

Toen jaren geleden het kazerneleven bij' ons christenvolk nog in slechten reuk stond en de ouders de gevaren zagen, waaraan hunne kinderen, wanneer ze bij het leger werden ingelijfd, bloot stonden, is er langen tijd ter wille van de geestelijke en zedelijke belangen der militairen gestreden, o.m. om in de kazernes en kampementen het schenken van sterken drank verboden te krijgen.

Men drong in die dagen op een vefbod van den verkoop van sterken drank aan, omdat het niet toelaatbaar was de cantines der soldaten tot herbergen te maken en de minderjarigen indirect te verplichten daarin te verkeeren.

De ouders, die hun kinderen aan 't leger moesten afstaan, stelden zich terecht op het standpunt, dat de Overheid hun zonen had te beschermen tegen alles wat hun geestelijk en zedelijk welzijn zou kunnen schaden.

Dank zij de met kracht doorgevoerde strijd, zoowel in als buiten het leger, kwam eindelijk een einde aan het schenken van sterken drank in het leger en werd het verbod uitgevaardigd om sterken drank in de cantines der kazernes en legerplaatsen te verkoopen.

Langzamerhand is echter het kwaad weer de kazernes binnengesLopen, toen weliswaar onder zekere voorwaarden in de ontspanningslokalen der onderofficieren, in de kazernementen 't tappen van sterken drank werd toegelaten.

Maar bij die cantines der onderofficieren in de garnizoenen bleef het dan ook.

Thans is de Minister van Defensie een stap verder gegaan, door bij Legèrorder toe te staan dat ook in de verblijven der onderofficieren, in de legerplaatsen sterken drank 'zal kunnen worden getapt.

Er is bepaald, dat bij wijze van proef in het tijdvak van 1 October 1928 tot l'-October 1929 verkoop van sterken drank geoorloofd zal zijn in de cantines voor officieren en onderofficieren, in de vaste kampementen en legerplaatsen, indien bij een opzettelijk daartoe te houden stemming blijkt, dat de meerderheid van hen, voor wie de cantine bestemd is, dezen verkoop wenscht.

Wij laten de o.i. eenigszins vreemde voorwaarde, die in de Legerorder wordt gesteld, buiten bespreking. Alleen willen wij doen uitkomen, dat tegen wat de Minister toestaat, ernstig bezwaar bestaaji; /; : .,

En wel om drieërlei reden.

In de eerste plaats om den nieuwen stap, welke hier wordt gedaan. Nog een zoo'n uitbreiding van hetgeen nu reeds is toegestaan, en de verkoop van sterken drank krijgt weer z'n oude plaats in het leger terug.

In de tweede plaats zal thans in de beperkte ruimte, waarin zich de cantines in kampementen en legerplaatsen bevinden, en dit ten aanschouwe van de soldaten, het gebruiken van sterken drank toegelaten zijn. Dat dit een ongunstige indruk op de minderen moet maken, spreekt vanzelf.

En in de derde plaats kan het gebruik van sterken drank in de gelegenheden, waarin het nu geoorloofd zal zijn, in legerplaatsen en kampementen tot funeste gevolgen leiden. Wij hebben slechts te herinneren aan het gebeurde in het revolutiejaar 1918 in de legerplaats bij de Harskamp, toen de soldaten, mede door den sterken drank verhit, aan het muiten sloegen.

Om al deze redenen verdient de uitgevaardigde Legerorder afkeuring.

Ook in cantines der onderofficieren verkeeren heel wat minderjarigen, die voortaan ook in de legerplaatsen en kampementen in de verleiding zullen worden gebracht.

En is eenmaal de sterke drank in de legerplaats of het kampement binnengebracht, dan zal hij ook wel zijn weg vinden naar de soldaten.

Terecht heeft Minister Van Dijk destijds geweigerd om datgene te doen, waartoe nu Minister Lambooy het initiatief heeft genomen.

Wij hopen, dat uit de Kamer krachtige stemmen tegen de Legerorder zullen opgaan en dat de Minister bereid zal zijn van de dwaling zijns wegs terug te keeren.