Digibron.nl

UIT DE PERS Het adres van de N.C.O.O.V.

Bron: De Wachter Sions
Datum: vrijdag 14 januari 1955
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2, 3

De nationale Christen Onderofficiersvereniging heeft zich, zo lezen we in de Dagbladpers, in een uitvoerig memorandum tot de minister van Oorlog, de overige leden van de regering, w volksvertegenwoordiging en de kerken gewend. De vereniging constateert in het memorandum tot haar diep leedwezen, dat in de sector van het godsdienstig leven in de strijdkrachten belemmeringen aan de dag treden, die de christen miUtairen met grote zorg vervullen. Deze beleffl' meringen zijn ontstaan door het niet voorzien van overheidswege in behoeften, die in het leger een leven naar de eisen van Gods wet gemakkelijker maken. Deze belemmeringen zijn dan; 1. De oefeningen in interftationaal verband, waarbij steeds een Zondag in beslag wordt genomei- Bij de oefening battle royal waren dit zelfs twK Zondagen; 2. Het nog steeds voortdurend kwaad van het op Zondagavond op grote schaal doen vervoeren van militairen, die naar hun garnizoen of legerplaats moeten terugkeren; 3. Oefeningen op kerkelijke feestdagen, met name op Heffld' vaartsdag, wat volkomen indruist tegen de dooi de overheid zelf gestelde bepahngen; 4. Het aan

zeer vele militairen ontnemen van de gelegenheid om onder rustige omstandigheden en stilte, met aan God verschuldigde eerbied, voor en na de maaltijden te kunnen bidden en danken, in die kazernementen en legerplaatsen, waar het zogenaamde cafetariasysteem bij de verstrekking van de maaltijden is ingevoerd; 5. De grote gejaagdheid bij en de korte tijd voor het nuttigen van de maaltijden als gevolg van het cafetariasysteem. Van de overheid en van de legerleiding mag worden verwacht, dat doeltreffend wordt ingegrepen, zegt de brochure van de N.C.O.O.V. en dat zeker alleszins terecht, waar van de Overheid mag worden geƫist, dat zij tenvolle rekening houdt met de geloofsovertuiging van hen, die in het leger een taak hebben te vervullen.

Het is wel droevig, dat het al zo ver gekomen is. De Heere geve, dat er spoedig verandering kome in deze wantoestand. En de zo rechtmatige klachten mochten een open oor vinden bij de bevoegde autoriteiten. Die Mij eren, zo zegt de Heere, die zal Ik eren. Maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.