Digibron.nl

Bunschoten

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 19 februari 1915
Auteur: A. van Twillert
Pagina: 3

15 Febr. 1915.
Meer als gewoon werdt onze gem. verontrust omdat de gem. van Zaamslag voor de 2de maal eene roeping uitbracht op onzen geachten Leeraar Ds. L. de Bruyne. En waar wij met onzen Leeraar in liefde en vrede mogen verkeren, hopen en bidden wij dat Z.Eerw. nimmer zal durven op te trekken tenzij de Arke wordt opgeheven. Geve de Heere Zijn dienaar licht en wijsheid in dezen weg om Zijn wil te kennen, goed te keuren en op te volgen. Mocht het ook nu uitloopen tot onze blijdschap.

Namens den Kerkeraad,
A. VAN TWILLERT, Scriba.