Digibron.nl

Elburg

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 6 juli 1917
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

29 Juni 1917.
Heden, Donderdagavond 28 Juni, was het voor de kleine gemeente te Elburg een feestelijke ure. Tot ons was overgekomen de Weleerw. Heer Ds. Berkhoff van Zwolle, om ons in den dienst des Woords voor te gaan, terwijl tevens een toepasselijk woord zoude gesproken worden bij het in gebruik nemen van het nieuwe orgel. Zijn Eerwaarde bepaalde zijn groot getal hoorders bij Pa. 89 vers 16, het eerste gedeelte. Voorwaar, het was een gezegende ure, zoowel voor diegenen, die, weten mogen het eigendom van Christus te zijn, als ook voor die, welker ziele hiernaar uitziet, terwijl het den Goddelooze werd aangezegd dat het hem niet wel zal gaan, daar God buiten Christus voor den zondaar een verterend vuur moet zijn. Ook sprak ZijnEerwaarde nog een kort woord over de vele stormen, die de Christelijke Ger. Kerk in het algemeen, maar die te Elburg in het bijzonder te doorworstelen heeft gehad, ja, het scheen of het hier wel geheel te niet zoude gaan; maar God zorgde, en heeft het tot hiertoe boven bidden en denken wel gemaakt. Moge de Heere nu verder ons nabij en goed zijn, kon het wezen dat wij nog eens weder een eigen leeraar in ons midden mochten ontvangen: Ps. 74 vers 2 (berijmd).

De Kerkeraad der Christ. Ger. gemeente te Elburg.