Digibron.nl

De situatie in het christelijk onderwijs

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 22 december 1995
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 18, 19

Van het christelijk onderwijsblad BEZINNING verscheen een nummer waarin uitvoerig aandacht besteed wordt aan de situatie in het christelijk onderwijs.
Meer dan tweederde van de scholen voor christelijk voortgezet onderwijs gebruikt thans voor het vak godsdienst methoden waarin van de betrouwbaarheid van de Bijbel niets overblijft. De meest gebruikte godsdienstmethode is de zeer bijbelkritische methode: „Van Horen Zeggen". De schrijvers ervan ontkennen dat heilsfeiten als de maagdelijke geboorte, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus plaatsgevonden hebben. De wonderen die Jezus Christus deed, worden niet historisch geacht, omdat ze naar menselijke maatstaven niet mogelijk zijn. Toch wordt deze methode gebruikt op een derde van alle christelijke scholen voor voortgezet onderwijs.
Goede tweede is de methode LEVENDE GODSDIENST, waarin de niet-christelijke godsdiensten worden gelijkgesteld met het christelijk geloof.
Dit zijn enkele van de resultaten van een onderzoek naar de positie van het vak godsdienst en de voor dat vak gebruikte methoden op christelijke scholen voor voortgezet onderwijs. De uitkomsten werden gepubliceerd in het septembernummer van 1995 van het blad VOORWERK, een uitgave van de Unie voor Christelijk Onderwijs. De genoemde cijfers geven een schokkend beeld te zien van de uitholling van de identiteit van het christelijk onderwijs.
De twee meest onaanvaardbare methoden voor godsdienst blijken verreweg de meest gebruikte methoden te zijn. „Van Horen Zeggen" wordt gebruikt op een derde van alle christelijke scholen. LEVENDE GODSDIENST heeft slechts een iets minder groot aandeel. Daarnaast heeft nog een klein aantal andere scholen andere bijbelkritische methoden ingevoerd. Ook uit het basisonderwijs komen zeer alarmerende geluiden over het steeds meer doordringen van bijbelkritische en occulte visies in methoden.
Deze zaken komen aan de orde in het themanummer van BEZINNING over de situatie in het christelijk onderwijs. Een belangrijk deel van dit nummer is gewijd aan een vraaggesprek met de voorzitter van de Unie voor Christelijk Onderwijs, drs. J. Hoeksema, over de huidige situatie in het christelijk onderwijs.
De Unie kan in de huidige situatie in het christelijk onderwijs echter weinig uitrichten om de vervaging van de identiteit van het christelijk onderwijs tegen te gaan, omdat ze slechts een platform wil zijn waar de zeer uiteenlopende stromingen in het christelijk onderwijs elkaar ontmoeten. Ouders zullen zelf aan de slag moeten gaan en de besturen wijzen op het feit dat het christelijk onderwijs uitgehold wordt als vergaande kritiek op de betrouwbaarheid van de Bijbel op de school kan worden uitgedragen.
In het nummer wordt ook ingegaan op de invloed van de moderne theologie die een toenemende invloed heeft in de Unie voor Christelijk Onderwijs en ook in haar uitgaven zichtbaar is.
De redactie van BEZINNING hoopt met het themanummer een bijdrage te leveren aan de zeer nodige bezinning op de ernstige situatie waarin een belangrijk deel van het christelijk onderwijs verkeert. Het nummer van BEZINNING kan besteld worden door ƒ 2,50 over te maken op girorekening 2.974.537 van adm. BEZINNING te Amersfoort o.v.v. situatie christelijk onderwijs.

Het Centrum Voorlichting Christelijk Onderwijs, uitgeefster van BEZINNING, is gaarne bereid op een gemeenteavond een lezing te verzorgen over onderwerpen als New Age, occultisme, de bijbelkritiek, geloofsopvoeding en kerkverlating, islam en christelijk geloof, de situatie in het christelijk onderwijs.
Inlichtingen bij het secretariaat: tel. 0342-414479.