Digibron.nl

Is de kinderdoop wel bijbels?

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 30 maart 2007
Auteur: Ds. J. Van Amstel
Pagina: 10

Kun je me een tekst in de Bijbel aanwijzen, waar staat dat kinderen moeten worden gedoopt? Met deze vraag word je geconfronteerd vanuit de evangelische beweging. In toenemende mate komt deze vraag ook op je af vanuit je eigen kring. Je had het niet verwacht, maar ineens stelt iemand uit je eigen kerkelijke gemeente deze vraag.

Je kunt dan meteen vragen: noem mij eens een tekst uit de Bijbel waar staat dat kinderen niet gedoopt mogen worden. Op z’n minst heb je dan te maken met een tweetal vragen.
Toch moet er meer gezegd worden om wat grondiger in te gaan op wat het woord van God zegt over de kinderdoop.

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn…
Vanuit met name de pinksterbeweging wordt met veel overtuiging beweerd dat je eerst moet geloven en dan pas gedoopt kunt worden. Men wijst op het slot van het evangelie naar Markus, waar de Heere Jezus dit leert. Inderdaad, Hij zendt Zijn apostelen de wereld in om het evangelie te verkondigen, zoals dit uitvoeriger wordt weergegeven in de slotwoorden van Mattheüs 28. Zij die tot geloof komen moeten ook gedoopt worden in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En daarna moeten deze gelovigen nog veel leren. Om in de wegen van God te wandelen en te doen wat Hij zegt.
Eerst tot geloof komen en dan gedoopt worden. Dat is de bijbelse lijn voor ieder die vanuit de wereld het koninkrijk van God mag binnengaan.
Maar moeten dan hun kinderen, wanneer zij die hebben, in de wereld achterblijven? Moet je dan maar wachten tot zij zelf tot geloof komen? En moeten zij dan zelf ‘beslissen’ zoals dat heet?
In het Woord van God lezen we dat wanneer de Heilige Geest het hart van Lydia opent, zij wordt gedoopt én haar huis. In hetzelfde hoofdstuk in het boek Handelingen lezen we van de cipier van de gevangenis dat hij plotseling bekeerd wordt en gelooft in de Heere Jezus. Ook hij wordt gedoopt mét zijn gezin.
Zouden Paulus het Silas dit dan verkeerd hebben gedaan? Schrijft Paulus niet aan christenen te Korinthe dat wanneer een vader of moeder van een gezin gelovig geworden is, dat de kinderen dan ook heilig zijn? Dat wil niet zeggen dat zij allen bekeerd zijn. Maar wel dat zij apart gesteld zijn, zoals Israël in het Oude Testament heilig genoemd wordt.
Zo zou nog veel meer uit de Bijbel naar voren gehaald kunnen worden.

Gaan kinderen verloren?
Wanneer Markus 16: 16 wordt geciteerd om aan te geven dat je eerst moet geloven en dan pas gedoopt mag worden, moet je deze tekst helemaal uitlezen. Want in het tweede gedeelte van deze tekst zegt de Heere Jezus dat wie niet geloofd zal hebben, verdoemd zal worden.
Kleine kinderen kunnen nog niet geloven, zegt men. Dus mogen ze niet gedoopt worden. Mensen die op grond van deze tekst beweren dat je eerst geloven moet voordat je gedoopt mag worden, moeten consequent doorgeredeneerd zeggen dat elk jong gestorven kind verdoemd zal worden. Want zij kunnen nog niet geloven, zo menen zij, en daarom mogen zij ook niet gedoopt worden.
Het Oude Testament zou dus nog veel rijker zijn dan het Nieuwe Testament, want daar was er hoop voor de kinderen die besneden waren. Zij hadden tenminste het teken van het verbond van God ontvangen. Onder het Nieuwe Testament zouden we dan veel armer geworden zijn!
Geloven mensen uit de pinksterbeweging echt dat alle kinderen verdoemd worden?

Juist bij de doop van kinderen wordt beleden dat zij kinderen van de toorn zijn en dat zij in het rijk van God niet kunnen komen zonder wedergeboorte. Maar tegelijk wordt beleden dat de HEERE belooft dat Hij dit nieuwe leven ook in kinderen wil werken. De Heilige Geest kan ook kinderen een nieuw hart geven. Daarom hebben wij al jong leren bidden om een nieuw hart. Ook kinderen mogen bidden om de vervulling van de beloften van God.
In Psalm 8 horen wij dat ook uit de mond van kinderen Gods lof klinkt. Hoe kan dit anders dan dat God dit werkt?

Besnijdenis en doop
Wil je bijbels over de kinderdoop denken en vooral deze geestelijk beleven, dan is het van belang te letten op het verband dat er is tussen de besnijdenis in het Oude en de doop in het Nieuwe Testament. Van beide geldt dat deze een teken en zegel zijn van Gods belofte.

Het is niet in overeenstemming met het Woord van God om er van uit te gaan dat de doop een teken en zegel van jóuw bekering is, maar wel een teken en zegel van Góds verbond.

Bij de doop krijg je niet een stempel op je: jouw geloof is echt. Wel: Gods belofte is echt.
Want wat moet je anders met zovelen die wel gedoopt zijn (ook in evangelische kring) en die er nadien niets meer van willen weten? We moeten bij de doop niet geloof veronderstellen, maar wijzen op wat de HEERE belooft. Wat dat betreft is het zegenrijk om nog eens te lezen wat in het formulier voor de bediening van de kinderdoop staat. Vooral wat we daar als een door en door reformatorische belijdenis aantreffen als belofte van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat de drie-enige God in ons wil werken.
Ook al ben je voor je besef nog niet tot geloof gekomen, mag je hartelijk bidden om de vervulling van deze heerlijke beloften van God. Ook al ben je het helemaal niet waard, omdat je een grote zondaar bent, je mag indringend vragen of je gereinigd mag worden door het bloed van de Heere Jezus van al je zonden. Heere, U hebt het toch beloofd?
De Kananese vrouw had zo’n belofte niet. Zij was een heidense vrouw. Toch bad ze: Heere, help mij. Geef U mij een kruimeltje brood. En de Heere hoorde. Zou Hij dan niet veel meer horen hen aan wie Hij zoveel meer beloofd heeft?
We zingen terecht:
Opent uwe mond,
eis van Mij vrijmoedig
op Mijn trouwverbond.
Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
mild en overvloedig.

Van Amstel
(Ds. J. Van Amstel is predikant te Ede.)