Digibron.nl

Bestuur

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 1 april 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 21 (Onbekend)

De scholengemeenschap wordt beheerd door een Stichtingsbestuur dat Is samengesteld uit leden behorend tot de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten In Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Na het aftftden van drs. A. Vergunst, nu predikant van de Gereformeerde Gemeente te Veen, ging de voorzittershamer over in handen van ds. O. van den Bergh te Rotterdam.

Naast het bestuur is er een raad van toezicht bestaande uit leden VEUI de zoeven genoemde kerkgenootschappen. De voorzitter van deze Raad is de heer B. Tulnier, arts te 's-Gravenzande, behorend tot de Gereformeerde Gemeenten.

De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de drie Formulieren van Enigheid als op de Schrift gegrond, zoals ook uit de Statuten blijkt. Ook het personeel dat aan de school verbonden is behoort tot de genoemde kerkelijke groeperingen.

De school wil zich in het onderwijs naar deze grondslag richten om ook in deze tijd intellectuele vorming op basis van de reformatorische beginselen na te streven.

,J>e algemene doelstelling van het onderwas is de leerling zo op te lelden en te Tormen dat deze als volwassene zyn roeping in gezin, kerk en maatschappy kan aanvaarden in overeenstemniins' met de hem geschonken capaciteiten.

Nader aangeduid heeft het tot doel Jongeren in de huidige Westeuropese cultuursituatie zodanig op te leiden en te vormen dat z^ gestalte kiumen geven aan het dienen van Ood volgens Zyn Woord.

Hierby is zowel de docent als de leerling afhankeiyk van de zegen des Heeren.

De school tracht dit doel te bereiken door de leerllngren in aanraking te brengen met al datgene wat aan bouwstoffen voorhanden is en zo de intellectuele, sociale, culturele en creatieve vorming kan stimuleren.

Deze confk-ontatie dient te geschieden vanuit de bybelse boodschap, zoals deze in de reformatorische traditie is verwoord. In het onderwas zal dan ook de Intensieve kennismaking met de Heilige Schrift en de reformatorische beiydenisgeschriften een belangryke plaats innemen.

Maar de normen hierin vervat, wordt gepoogd het voor het voortgezet onderwas relevante cultuurbezit selektief kritisch te verwerken".

De Contourennota van minister Van Kemenade, waarvan deze week het vervolg

Wanneer de bouw volgens het schema verloopt komt bij het begin van het volgend cursusjaar 1977-1978 het tweede gedeelte van de nieuwbouw klaar. Het eerste gedeelte wordt reeds gebruikt. In december van dit jaar hoopt men ook het derde gedeelte in gebruik te kunnen nemen. Men beschikt dan in de Haastrechtstraat te Rotterdam over 50 onderwijsruimten, de nodige algemene ruimten en drie gymnastieklokalen.

Tekening achtergrond van bestuur en leerlingen. PCrtTEdftlloNO var. l,tl' b