Digibron.nl

soms te dnur

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 10 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

De ziekenfondsen gaan de controle op de declaraties van apothekhoudende huisartsen voor geleverde geneesmiddelen verscherpen. De gezamenlijke ziekenfondsorganisaties hebben dat alle ongeveer 1500 apotheekhoudende hulsartsen schriftelijk laten weten.

Volgens de fondsen is gebleken, dat sommige apotheekhoudende huisartsen- bij de ziekenfondsen duurdere medicijnen in rekening brengen dan zij in werkelij'kheid aan hun patiënten hebben afgeleverd. Het gaat daarbij om geneesmiddelen met dezelfde werking, die onder een andere naam en aanzienlijk goedkoper op de markt worden gebracht. In de overeenkomst die de ziekenfondsen met de apotheekhoudende huisartsen hebben afgesloten, is bepaald, dat in dergelijke gevallen de inkoopprijs in rekening moet worden gebraelit.

In hun brief waarschuwen de ziekenfondsorganisaties de artsen, dat het zich niet houden aan deze overeenkomst „öp z'n, minst tot correcties en in bepaalde gevallen zelfs tot straf- en tuchtrechtelijke maatregelen kan leiden". De fondsen hebben de apotheekhoudende huisartsen meegedeeld, dat zij niet zullen schromen om gebruik te maken van hun bevoegdlieid, de inkoopfacturen op te vragen om controle uit te oefenen.