Digibron.nl

Uitstel voor overleg met VS was risico

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 2 juni 1976
Auteur: onze parlementsredactie
Pagina: 1 (Voorpagina)

DEN HAAG — „Er zijn bij de RSV (Rijn-Schelde-VeroIme) stellig verwachtingen gewekt door de regering, maar er is nu geen sprake van terugkomen op gedane toezeggingen'*. Dit staat in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer inzake het verloren gaan van een grote order voor de bouw van kerncentrales in Zuid-Afrika door Nederlandse bedrijven.

De vanmorgen aangeboden brief is een aanvulling op de brief der regering van vorige week aan de Tweede Kamer, waarin zij bepaalde dat staatssecretaris Kooymans eerst een oriëntatiebezoek aan de VS zou brengen, alvorens de regering een beslissing zou nemen. Dit bezoek zou echter pas plaats hebben na de „fatale termijn", gesteld door de Zuidafrikaanse firma Escom, namelijk vorige week vrijdag. Als rechtvaardiging brengt de regering naar voren, da\ het haar vorige week niet wenselijk voorkwam dat Nederland tot voltooiing van de besluitvorming nog in de maand mei zou moeten komen, terwijl gelijkertijd van Zuida&ikaanse zijde werd aanvaard dat voor wat betreft de Verenigde Staten de procedure, welke vooraf diende te gaan aan het verlenen van de benodigde exportvergimningen en de gevraagde exportkredietverzekering vermoedelijk eerst begin juli de afsluiting zou vinden. De positieve reactie die de Amerikaanse regering eerder had gegeven nam, gezien het voorlopige karakter, dit probleem niet weg, aldus de betrokken bewindslieden.

Het risico dat de Nederlandse bedrijven gingen lopen door de weg, die de regering op 25 mei insloeg, werd in hoge mate bepaald door de vraag, of de Zuidafrikaanse regering bijzonder belang hechtte aan het handhaven van de procedure waarbij een definitief besluit ter zijde van de Nederlandse regering genomen zou worden voor afronding van besluitvorming in de VS.

Tegen deze achtergrond leek het noodzakelijk bij de afhandeling van de aanvraag voor de exportkredietverzekering nauw contact te onderhouden met de Amerikaande autoriteiten teneinde voor zover mogelijk de timing en inhoud van de besluitvorming op elkaar af te stemmen. Aangezien het aan de Zuidafrikaanse autoriteiten bekend was dat de voltooiing van de besluitvorming in de Verenigde Staten nog enige tijd zou vergen, heeft de regering gemeend in de gegeven omstandigheden dit risico te mogen nemen.

De regering zegt begrip te hebben voor de ernstige teleurstelling van de zijde van de betrokken ondernemingen en stelt het op prijs mede met het oog op de toekomst, de gang van zaken met de ondernemingen door te spreken.

Morgen debat

Oorspronkelijk had Kamervoorzitter Vondeling gisteren voorgesteld om deze brief reeds vanmiddag in de Kamer te behandelen. AR-fractievoorzitter Aantjes was de mening toegedaan dat de tijd voor de fracties o. zich over de brief te beraden, te kort zou zijn en stelde voor om deze nog een dag uit te stellen. Hij kreeg hierin onmiddellijk bijval van Van Thijn, fractievoorzitter I*vdA. Wel moest Aantjes later herroepen dat hij, zoals hij eerst gezegd had, namens de CDA sprak, omdat hierover binnen de CDA-fractie duidelijke verdeeldheid heerste.

Wiegel, fractievoorzitter van de VVD, zei begrip te hebben voor het voorstel van Aantjes, maar achtte uitstel desalniettemin overbodig.

Verdeeld CDA

 Toen de Kamervoorzitter toch anders besliste dan Wiegel graag wilde, stemde deze in met de woorden „voor deze keer dan om het CDA gelegenheid te geven aan haar verdeeldheid tegemoet te komen". De WD'er vroeg Vondeling er bij de minister-president op aan te dringen, donderdag persoonlijk aanwezig te zijn bij de behandeling van de brief, omdat hij hem als voorzitter van de regering enkele vragen wilde stellen, zo zei hij