Digibron.nl

Ommoord-artsen niet naiar GGD

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 25 november 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Onbekend)

UTRECHT — De voorzitter van de landelijke vereniging van artsen in dienstverband, de heer J. J. 1^ Buirma, staat gereserveerd tegenover het voorstel van de huisartsen van de groepspraktijk Ommoord, in dienst van de gemeente Rotterdam te treden. Het is de bedoeling dat ze éan onder GG en GD vallen. De Rotterdamse gemeenteraad zal binnenkort een beslissing nemen over dit voorstel.

De heer Buirma zei zaterdag op de ledenvergadering van de LAD in Utrecht, dat de hiërarchische lijn die in ambtelijke verhoudingen bestaat, niet te rijmen valt met de noodzakelijke zelfstandigheid voor de curatief (behandelend) werkzame huisarts. Hij meent, dat de betrokken artsen pas een aanstelling bij de gemeente zouden moéten aanvaarden, als 'de zelfstandigheid van het medisch handelen wordt gegarandeerd in een statuut dat in overleg met deze artsen en hun organisaties is opgesteld.

Het voorstel betekent, aldus de heer Buirma, dat de huisarts het gemeentebestuur als werkgever krijgt en dat zijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig in reglementen worden vastgelegd. Volgens hem zal dat inspraak van de betrokkenen niet of nauwelijks mogelijk maken. Hij zei, dat deze bezwaren kunnen worden ondervangen als wordt gekozen voor een dienstverband met een gemeentelijke stichting.

ARBEIDSOVEREENKOMST

De heer Buirma deelde mee, dat de „commissie huisarts in dienstverband" van de landelijke huisartsenvereniging en de LAD binnen afzienbare tijd een ontwerp van een huisartsen aan de besturen van LAD model-arbeidsovereenkomst voor huisartsen aan de besturen van LAD en LHV zal aanbieden. De vraag naar model-arbeidsovereenkomsten voor huisartsen in dienstverband is volgens de heer Buirma sterk toegenomen.

Met de nationale ziekenhuisraad lopen op het ogenblik onderhandelingen over een uniforme regeling van arbeidsvoorwaarden voor allen die een dienstverband met het ziekenhuis hebben. Omdat de LAD alleen maar kan optreden voor de specialisten, is met het Nederlands instituut van psychologen het initiatief genomen om een „federatie van verenigingen van hoger personeel, werkzaam in privaatrechtelijke ziekeninrichtingen" op te richten. De organisaties van apothekers, geestelijk verzorgers in ziekenhuizen en klinisch-cheraici zijn uitgenodigd om tot deze federatie toe te treden.

OVERLEG

De heer Buirma zei, dat het eigenlijke overleg met de NZR over de arbeidsvoorwaarden pas kan starten, als is voldaan aan enkele voorwaarden met betrekking tot de overlegprocedure, de werkingssfeer van een eventuele collectieve regeling, en de positie van het centraal orgaan ziekenhuistarieven (COZ) in verband met de mogelijkheid om resultaten van het centraal overleg ook te verwezenlijken. komst". Het gaat niet aan, zei hij, dat aan richtlijnen van een orgaan dat niet aan een behoorlijke democratische controle is onderworpen, een zodanig gewicht wordt verleend als in de praktijk het geval blijkt te zijn.

NOODVOORZIENING

In de Academische ziekenhuizen is een noodvoorziening van kracht worden ter compensatie van uitzonderlijke overbelasting van assistentgeneeskundigen in opleiding tot specialist. Met die ziekenhuisraad is ook overeenstemming bereikt over een noodvoorziening voor de niet-academische ziekenhuizen.. Maar volgens de heer Buirma stuit het uitvoeren van deze regeling op moeilijkheden die het gevolg zijn van het feit, dat, alhoewel het ziekenhuis als werkgever moet worden gezien, het CO Zen de vrijgevestigde specialisten-opleiders in feite beschikken over de met noodvoorziening gemoeide gelden.

Het niet op korte termijn verwezenlijken van de noodvoorziening ondermijnt de positie van de nationale ziekenhuisraad als werkgeversorganisatie naar de mening van de LAD-voorzitter zo sterk, „dat in een centraal overleg met werknemersorganisaties voor de NZ Rals werkgeversorganisatie geen plaats is".