Digibron.nl

FNV-pIan zet vrouwen aan tot betaald werk

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 9 november 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6 (Onbekend)

UTRECHT - Het invoeren van een algemene volksverzekering tegen werkloosheid (avw) moet vooral vrouwen stimuleren om betaald werk te gaan doen, maar de keuzevrijheid voor wel of niet betaald werken moet blijven 'bestaan. Vrouwen die geen betaald werk willen doen, mogen daarvan geen financieel nadeel ondervinden.

Dit stelt het bestuur van de vakcentrale FNV in een nadere toelichting op de nota over economische zelfstandigheid en solidariteit. FNV en aangesloten bonden vergaderen volgende week twee dagen over het plan om stapsgewijs een basisuitkering voor werkzoekenden in te voeren. De Industriebond FNV is bang dat het con.sequent doorvoeren van deze gedachte alleenverdieners kan benadelen.

Het federatiebestuur stelt dat de avw de stap naar de arbeidsmarkt aantrekkelijk moet maken, maar dat mag er niet toe leiden dat alleenverdieners inkomensverlies leiden. „Niemand heeft baat bij een afgedwongen melding op de arbeidsmarkt die niet wezenlijk gewenst is". De avw zou schoolverlaters, werklozen met onvoldoende arbeidsverleden, zelfstandigen en herintredende vrouwen daadwerkelijk economische zelfstandigheid moeten bieden. Het plan heeft tot nu toe bij politiek, werkgevers en de vakcentrales CNV en MHP geen weerklank gevonden.

Herverdeling

Ondanks de onduidelijkheid over de financiering (de avw zou 5 miljard gulden vergen) is het FNV-bestuur ervan overtuigd dat de avw de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid zal bevorderen. „Het traditionele kostwinnersmodel zal dan op den duur vanzelf uitsterven; het wordt als het ware weggeconcurreerd zonder dat het onmogelijk gemaakt wordt", aldus de toelichting.

Economische zelfstandigheid is te bereiken door de extra belastingvrije voet voor alleenverdieners af te schaffen en te vervangen door een fiscale voorziening voor vrouwen die afhankelijk partner zijn, dan wel door de avw in te voeren. Wie voor deze uitkering in aanmerking wil komen, moet wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De FNV wil de volksverzekering daarna extra verhogen om de achterstand van de minimuminkomens in te lopen.

Doorgeknipt

Het VNO, de grootste werkgeversorganisatie, moet niets hebben van de plannen van de FNV om een basisuitkering voor werkzoekenden in te voeren. „De relatie tussen arbeid en inkomen wordt doorgeknipt", constateert het VNO in zijn blad "Onderneming". Bovendien is die algemene volksverzekering tegen werkloosheid niet te betalen, zeggen de werkgevers.

Het VNO wil in de eerste plaats niets weten van collectieve herverdeling van arbeid omdat de effectieve arbeidsduur in Nederland nu al erg laag is. Verhoging van het minimumloon en verzelfstandiging van de uitkeringsrechten door de inkomenstoets geleidelijk op te heffen (het inkomen niet meer bij het bepalen van de hoogte van de uitkering betrekken) zijn voor het VNO eveneens taboe. Individuele uitkeringsrechten, gerelateerd aan het loon, moeten gekoppeld blijven aan het verrichten van arbeid, vindt de werkgeversorganisatie.

Iedereen is zelf verantwoordelijk om in zijn of haar bestaan te voorzien. Pas als dat niet lukt is er aanleiding om tot het relevante sociale minimum bescherming te bieden, aldus het VNO. „Wij vinden dat economische zelfstandigheid niet wordt bereikt door een nieuwe uitkeringsregeling in het leven te roepen. Noch door de rechten op grond van de bestaande werkloosheidswet uit te breiden. Sociale zekerheid is geen instrument voor emancipatie. Alleen toenemende arbeidsparticipatie zal leiden tot een toeneming van de individuele uitkeringsrechten".