Digibron.nl

De wonderen des Allerhoogsten

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 30 december 1971
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Zo luidt de titel van een boek, gesohreven door Abraham van de Velde. Het is opnieuw uitgegeven door de West-Friese boekhandel te Ede naar de editie van Ds. J. W. Felix, 1874. Het is een mooie uitgave met duidelijke letter en linnen band.

Het is een boek van meer dan 370 blz.

Van de Velde was indertijd predikant te Middelburg. Hij heeft ook in andere plaatsen gestaan en heeft midden in de strijd geleefd. Dat is zo ongeveer drie eeuwen geleden.

In zijn inleiding schrijft Van de Velde: „Indien enig land en volk deze genadige wonderwerken Gods heeft ondervonden; zo enig volk is gebracht in water en in vuur, en door een hoge hand, buiten en boven alle verwachting, in een overvloedige verversing; indien bij gevolg enig land en volk oorzaak heeft om dienaangaande de grote God te verheerlijken; het is dit ons lieve vaderland.”

De schrijver weet uit allerlei bronnen vele feiten naar voren te brengen met de bedoeling de hand des Heeren daarin aan te wijzen. Dat geldt voor hem in dagen van uitredding, maar ook in dagen van benauwdheid. Hij wijst op zegen en oordeel. Hij laat uitkomen, dat de Heere dit niet gedaan heeft om oorzaken bij onze vaderen. Hij geeft de Heere alleen de eer.

Van de Velde geeft veel meer dan alleen een vermelding van de wonderen des Allerhoogsten. We noemen enkele paragrafen midden uit het boek: blz. 195: Gods heilige Waarheid boven alles hoogachten; blz. 200: De duivel woelt daartegen; blz. 203: Gods Woord voor alle tijden; blz. 206: Sociniaanse dwalingen weerlegd; blz. 209: De Heilige Schrift onfeilbaar; blz. 210: 1 Corinthe 16:2 verklaard; blz. 212: Geen zaligheid buiten de kennis van Christus; blz.: 215: Over de zaligmakende kennis en de natuurlijke kennis; blz. 219: De heerlijkheid van Gods Woord. Zo zouden we door kunnen gaan.

Wordt vervolgt