Digibron.nl

BOEKAANKONDIGINGEN

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: vrijdag 1 januari 1993
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13

P.L. Los, Onder Anderen. Zes pastorale lezingen (serie Pastoraal Perspectief). Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1992. 88 blz. f 11,25.

Heel verschillende onderwerpen zijn in dit boekje gebundeld. Het Woord Vooraf heeft iets van een ego-document. Dient het als een soort verontschuldiging voor bepaalde verdedigde standpunten? De auteur is een typische non-conformist. Hij schrijft prikkelend en anderen corrigerend. Men vindt standpunten die men van een vrijgemaakt psychiater niet zou verwachten, bijvoorbeeld ten aanzien van homoseksualiteit. Ook dan is het betoog de moeite van het overdenken waard. Wel vraag ik me af of deze lezingen niet te zeer verschillend van thema en karakter zijn. Er zit in de thematiek geen samenhang, dan via het bijvoeglijk naamwoord pastoraal. Het doet goed dat bij een psychiater aan te treffen.

Goede moed. Dagkalender 1993. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1992. f 12,10.

De 27e keer verschijnt dit groene boekje. Twaalf predikanten werken mee. Hun leeftijd varieert van onder de dertig tot boven de tachtig. Die reikwijdte lijkt mij voor deze dagkalender in boekvorm te groot. Ik ben niet gelukkig met de behandeling van thema’s. De meditator gaat de hele Bijbel door. Als inderdaad de laatste jaren over de Bijbelboeken pericoop voor pericoop is gemediteerd, zoals we in het Ten Geleide lezen, zou het goed zijn dat een andere redactie zich op een nieuwe opzet bezon. Overigens staat er niet bij wie de redactie vormen. Een nieuwe aanpak lijkt me nodig om te voorkomen dat dit dagboek onder ons zijn tijd heeft gehad.

Laat niet als dank….. van natuurmandaat tot milieubeheer. GSEV-reeks 24. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1992. 55 blz. f 17,90.

Dit is een waardevolle brochure over de milieuproblematiek. We kunnen enkel de aandacht erop vestigen. Ir. J. Huijgen pleit voor de term en de zaak van natuurmandaat (naast cultuurmandaat). Er wordt over het beleid van de overheid, over de economie (uit balans) en over de klant die geen koning is, geschreven. Ds. M.J.C. Blok behandelt het milieuvraagstuk en onze sociale roeping. Een brochure die tot meedenken, hier en daar tot tegenspreken prikkelt. Door alles heen een stimulerend geschrift!

Voor hart en huis, 1993. Uitg. Groen, Leiden, f 12,10.

Honigdroppels, 1993. (in boekvorm en als blok met schild). Uitg. Groen, Leiden, f 16,75; voor uitdeling gelden aanzienlijk lagere prijzen.

Dit zijn de bekende uitgaven van Groen. Het dagboek is verzorgd door ds. D. Rietdijk, ds. G.S.A. de Knegt, ds. D.J. Budding en ds. A. van Heteren. De kalender staat onder de redactie van De vriend van oud en jong.

MA. Buitink-Heijblom, Feminisme. Een bijbels-kritische benadering. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen (in de Reformatie-reeks). 136 blz. f 26,50.

De schrijfster geeft een overzicht van de plaats van de vrouw bij verschillende volken en in de kerkgeschiedenis. Zij behandelt thema’s uit de Bijbel (Godsbeeld, redding. de Heilige Geest, ervaring en liturgie). Daarnaast patriarchaat versus matriarchaat, en een zes bladzijden lange literatuurlijst. De schrijfster zoekt een derde weg tussen patriarchaat en feminisme. Haar intentie doet sympathiek aan. De opzet van het boek is weinig systematisch. Dat bemoeilijkt het lezen. Wel is het een boek waarin veel informatie wordt gegeven.