Digibron.nl

reactie kabinet geeft landbouw hoop

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

Op een vandaag gehouden vergadering van het Landbouwschap heeft voorzitter ir. C. S. Knottnerus waardering uitgesproken voor de snelheid waarmede de regering ondanks de vakantietijd heeft gereageerd op de onrust in land- en tuinbouw. „Het geeft ons de verwachting dat de overheid onze wensen serieus neemt en dat ten spoedigste maatregelen worden genomen, die leiden tot verbetering van het inkomen in de land- en tuinbouw."

Ir. KNOTTNERUS .. . optimistisch . . .

De openingsrede van de heer Knottnerus was geheel gewijd aan de moeilijlce inicomenspositie in land- en tuinbouw en de onrust die daardoor is ontstaan.

Het vertrouwen van boeren en tuinders kan hersteld worden, aldus de heer Knottnerus, als de regering maatregelen neemt die onmiddellijk het inkomen gunstig beïnvloeden. In afwachting van verbeteringen onder meer op het fiscale vlak zal de regering tijdelijke maatregelen moeten nemen om land- en tuinbouw uit de nood te helpen.

De heer Knottnerus herinnerde eraan dat minister Van der Stee, toen" deze in mei j.l. in de algemene vergadering van de Rabobank sprak over mogelijke fiscale maatregelen, de belastingvrije oudedagsreserve en het bedrijfsvermogen noemde.

Eerder in zijn rede had ir. Knottnerus opgemerkt dat de economische situatie in land- en tuinbouw de reeds langere tijd en zeker sinds de revaluatiemaatregelen van de regering aanwezige onrust bijzonder heeft doen toenemen. Natuurlijk ontstaan spontane acties en reacties als gevolg van de bekende druppels die de emmer doen overlopen.

Al ruim een jaar lang, aldus de voorzitter, stijgen de kosten in landen tuinbouw met de dag en houden de opbrengstprijzen daarmee geen gelijke tred. Van belangrijke produkten zijn de prijzen zelfs scherp gedaald. Dat dit op een bepaald ogenblik tot uitbarstingen moest leiden was al lange tijd te voorzien.

Toch zijn er ook nog andere eti' diepere oofzaken aan te wijzen voor de spanningen van de laatste tijd, geloofde ir. Knottnerus. Ze liggen in het fiscale klimaat, dat de ondernemers in land- en tuinbouw nauwelijks de tijd en de ruimte geeft om zich aan te passen, en op het terrein van milieu en uimtelijke ordening.

OORZAKEN

De boerenstand in het oosten des land is volgens ir. Knottnerus door de laatste strubbelingen rond de ruilverkavelingen — in Groningen ook door de Dollardkwcstie — bijzonder wantrouwend geworden. Het boerenbelang, aldus de voorzitter van het Landbouwschap, wordt minder zwaar geteld dan de belangen van andere bevolkingsgroepen en de belangen die nist-agrarische actiegroepen menen te moeten behar-tigen. Hij vond het dan ook begrijpelijk dat juist in die streken de acties begonnen zijn.

Even duidelijk is, dat in de rest van ons land dezelfde onlustgevoelens aanwezig zijn. In het Zuidwesten hebben de voorjaarsdroogte en de Oosterscheldediscussie op soortgelijke wijze daartoe bijgedragen.

De vraag ligt voor de hand wat de Nederlandse regering nu doet, aldus ir. Knottnerus. Dat het landbouwinkomen achterblijft bij dat in de ove^rige sectoren van het bedrijfsleven heeft zij al erkend. Zij deed dat in het gesprek' tussen een kabinetsdelegatie en het Landbouwschap over de afschaffing van de revaluatiecompensatie. De ministers waren het toen met het Landbouwschap eens dat er in de agrarische sector iets moest gebeuren, maar vonden de BTWcompensatie niet het geschikte middel. slag op de olieprijzen voorgesteld, omdat de tuinders op dit ogenblik de verhoogde stookolieprijzen niet kunnen dragen. Het Landbouwschap wil een zeer geleidelijke aanpassing van de aardgasprijzen aan de verhoogde stookolieprijzen. Ook ds- " regering vindt dat de aardgasprijzen voor de tuinbouw geleidelijk en in vertraagd tempo omhoog' moeten. Minister Van der Stee heeft in april zelfs gezegd dat de aanpassing min of meer gelijk zal opgaar. met de mogelijkheden om te besparen op de stookkosten.

De regeringsbeslissing inzake de verhoging voor de komende twee jaar houdt echter helemaal geen rekening met de inkomenspositie in de tuinbouw, waar tegenover gestegen kosten nauwelijks toegesomen opbrengsten staan: in het eerste halfjaar 1974 waren de veilingomzetten maar een half procent hoger dan een jaar tevo^ ren. Het energiebeleid van de overheid, zo meende ir. Knottnerus, moet rekening houden met de rentabiliteit in de tuinbouw.

Ir. Knottnerus uitte kritiek op de raad van EEG-landbouwministers, die weliswaai besluiten nam voor de vleesmarkt, maar niet tegemoet kwam aan de eis van de EEG-landbouworganisatie Copa tot herziening van de gemeenschappelijke prijzen. Wel is gebleken dat verschillende ministers erkennen dat het inkomen van boeren en tuinders in onverantwoorde mate daalt. De heer Knottnerus herinnerde aan de in Frankrijk en België reeds genomen nationale maatregelen.

Dinsdag heeft de heer P. Maas, president van de Netherlands Ex Servicemen's Association of Australia, een krans gelegd bij het Mariniersmonument op het Oostplein te Rotterdam,. Aan de plechtigheid namen deel de Marinierskapel der Koninklijke Marine en tamboers en pijpers van het korps Mariniers. De heer Maas, die speciaal voor deze kranslegging namens de oudstrijdersorganisatie in Australië naar Nederland is gekomen, blijft tot september in ons land.

Rijkswaterstaat heeft diinsdag het maken van vier bruggen en het slopten van een brug in Rijksweg 7 tussen Purmerend en Scharwoude aanbesteed. Van de achttien inschrijvers voor dit karwei was Velthuis, Bakker en v. d. Klok uit Beverwijk de laagste met f 5.760.000 en de hoogte BV Aannemingsmij v/h H. M. P. VoormoXen met 6.318.000.