Digibron.nl

Betaling abonnementsgeld

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: woensdag 1 januari 1969
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Om voor u bekende reden zijn wij genoodzaakt met ingang van heden het abonnementsgeld te brengen op ƒ 5,— per jaar. Het zal u bekend zijn, dat het een noodzakelijke gewoonte is, dat abonnementsgeld voor periodieken vooruit betaald wordt.

Wij vertrouwen erop dat dit voor u ook een goede gewoonte is en wij verzoeken u, hieraan gevolg te geven. Aan de kerkeraden vragen wij, de penningmeester hierop te wijzen.

Onze penningmeester, de heer J. H. Duyker heeft een nieuw gironummer. Het giroadres is nu:

Gironummer 1726144

Penningm. Comité Oud.- en Diak. Conferenties, Tob. M. C. Asserstraat 10, Amsterdam.