Digibron.nl

4 Interne verhoudingen in de diakonie

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: maandag 1 maart 1965
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 17

Wijkindeling.

De diaconie werkt het meest effectief indien zij de gemeente indeelt in wijken. Als het mogelijk is verdient het aanbeveling zowel voor de ouderlingen als voor de diakenen dezelfde wijkindeling aan te houden. Per wijk worden één of meer diakenen vast benoemd. Wisseling van wijk binnen de ambtsperiode moet zoveel mogelijk worden vermeden aangezien het hierdoor moeilijk wordt de juist zo nodige vertrouwensrelatie tussen diaken en steunbehoevende tot stand te brengen.

Vergaderschema

Als richtlijn mag gelden, dat regelmatig op een vaste avond, welke de gemeente bekend is, wordt vergaderd.

Deze vergadering is dan de werkvergadering waarin lopende zaken, nieuwe aanmeldingen, huisbezoeken enz. worden besproken. Daarnaast is het gewenst dat door de kerkeraad periodiek vergaderingen worden belegd waarop men zich gaat bezinnen op het omvangrijke diaconale werk. Alle leden van de kerkeraad behoren deze vergaderingen bij te wonen en de diaconale vertegenwoordigingen in bepaalde stichtingen kunnen daarvoor worden uitgenodigd.

Een vergadering beantwoordt het beste aan zijn doel wanneer deze volgens een vast patroon verloopt, waarbij het voor grotere diaconieën is aan te bevelen één en ander vast te leggen in een diaconaal reglement.

Moderamen

Het is gewenst dat bij diaconieën van enige omvang functieverdeling plaatsvindt waardoor het mogelijk is een moderamen te vormen.

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en de algemeen adjunct.

Het moderamen bereidt elke vergadering voor en behandelt spoedaanvragen welke niet kunnen wachten tot de volgende vergadering, alsmede aanvragen welke zich niet lenen tot algemene bespreking. Voorlopig vastgestelde steunuitkeringen dienen op de volgende vergadering te worden goedgekeurd. Als regel komen alle aanvragen om hulp en steun bij de voorzitter binnen. Deze delegeert dan de aanvragen aan de wijkdiakenen. Deze stellen vóór de komende vergadering een onderzoek in, brengen in deze vergadering rapport uit en stellen een oplossing voor.

De voorzitter leidt de vergadering en vertegenwoordigt de diaconie in het moderamen van de kerkeraad.

De secretaris houdt aantekening van het behandelde in elke vergadering en verzorgt de correspondentie. Belangrijke uitgaande stukken worden door hem en de voorzitter getekend. Van alle uitgaande stukken wordt een kopie aangehouden.

De penningmeester neemt alle voor de diaconie bestemde gelden in ontvangst. Hij moet de beschikking hebben over een ten name van de diaconie staande postgiro- en of bankrekening.

Hij keert, tegen getekend ontvangstbewijs door de uitreikende diakenen, de ondersteuningen uit en voldoet alle door de vergadering goedgekeurde vorderingen.

Hij houdt nauwkeurig boek en brengt tenminste per drie maanden verslag uit van de stand der diaconale kas ter interne informatie.

Eens per jaar stelt hij een gedetailleerd rapport samen en dient hij een begroting in voor het komende jaar. Het is gewenst dat de begroting door de kerkeraad wordt vastgesteld. Het rapport wordt na goedkeuring doorgezonden aan de kerkeraad.

De administratie wordt eens per jaar gecontroleerd door een daartoe door de kerkeraad benoemde commissie van controle.

Van alle ontvangsten wordt door een hiervoor aangewezen diaken een contraadministratie gevoerd.

De algemeen adjunct vervangt de voorzitter, de secretaris of de penningmeester indien deze verhinderd zijn hun werkzaamheden te verrichten. Verder houdt hij aantekening van de toegekende ondersteuningen en verzorgt hij het naamregister van de ondersteunden.

Inwerken van nieuwe diakenen

Het zal veel voorkomen, dat de nieuwe ambtsdrager bij zijn bevestiging vreemd staat tegenover de hem wachtende taak.

In verband hiermede kan het raadzaam zijn omstreeks de bevestigingsdatum een vergadering te beleggen waarop de nieuw gekozen broeders een indruk kan worden gegeven van het diaconale werk en waarbij aan hen een diaconaal handboek en/of reglement, alsmede enige literatuur betreffende de sociale wetgeving wordt uitgereikt.

Overweging verdient ook in breder verband diakencursussen te organiseren waardoor nadere oriëntering op de eigentijdse problematiek mogelijk is. Voorkomen moet worden dat een wijk geheel wordt „bemand” met nieuw benoemde broeders daar de inleiding in het werk het beste kan plaats vinden door de aangebleven wijkdiaken. De vertrouwensrelatie en de continuering van de beleidslijn zijn hiermede eveneens het meest gediend.