Digibron.nl

crisis niet effectief genoeg

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

DEN HAAG • „Onze maritieme surveillancetaak, de strategie van de crisisbeheersing, ligt op zee en wel op de Atlantische Oceaan. Onze belangrijkste zorg is het op zee houden van de huidige vloot en het zo spoedig mogelijk vervangen van de onderdelen, die qua bewapening een essentieel deel van de moderne oorlogvoering missen. Her verouderde deel van onze vloot is bij de crisisbeheersing niet in alle facetten inzetbaar en bij het uit-/ breken van een crisis ontbreekt pns e-^ aantal middelen om adequaat te kunnen optreden.

Dit zegt de chef-marinestaf, viceadmiraal E. Roest, in het jongste nummer van het maandelijks orgaan van de Koninklijke marine „Alle Hens". Voor de realisering van het vloot-vervangingsplan zal de marine sterk moeten gaan bezuinigen in de exexploitatiesfeer. „Het leggen van cie nadruk op de vervanging van verouderd materieel betekent echter niet, dat de taakstellende personeelsbezuiniging van 20 pet. over de komende tien jaar gepaard zal gaan met een gedwongen personeelsafvloeing", zo meent de chef van de marinestaf. Volgens hem kunnen via natuurlijke afvloeing en automatisering van materieel reeds belangrijke bezuinigingen worden bereikt. Voorts zal het opleidingspakket van het personeel meer gericht moeten worden en het aantal dienstvakken zal moeten dalen, maar toch sterk flexibel moeten zijn. In dit verband rekent hij omscholing niet tot de onmogelijkheden.

VERVANGING

Een ernstige zaak vindt vice-admiraal Roest het „gat" dat zal ontstaan tussen de uitdienststelling van een aantal jagers en de indienststelling van nieuwe fregatten. „We worden er helaas toe gedwongen. De thans beschikbare middelen staan een versnelde vervanging van de jagers ook niet toe. Een extra nadeel is bovendien, dat oudere schepen hogere onderhoudskosten vergen", zo zegt hö.

Overigens betekent dit probleem geen consequenties voor het marinepersoneel, omdat in de overbruggingsperiode al mensen voor de nieuwe schepen moeten worden opgeleid. Ook kunnen met „simulators" volledige lesprogramma's, zoals nu gebeurt bij de luchtmacht, worden afgewerkt.

GELOOFWAARDIGHEID

Ongegrond vindt vice-admiraal Roest de geuite vrees, dat men straks in de marine geen taak meer zou kunnen vervullen. Evenmin zal er volgens hem een stagnatie in de bevorderingsgang ontstaan bij het verminderen van de personeelssterkte. ..Jk geloof dat hierover geen ongerustheid hoeft te bestaan", aldus de chef marinestaf, die nog opmerkt dat het huidige vaarprogramma van de marine „zeer efficiënt " mag worden genoemd. Hij gelooft niet dat er — wellicht tijdelijk — minder gevaren zal worden. ,,Als we onze primaire taak — surveillance op zee — zouden gaan aantasten, dan wordt de geloofwaardigheid van ónze maritieme bijdrage essentieel aangetast".

De defensienota heeft naar de mening van vlagofficier personeel, schout-bij-nahht F. H. Heekman, een „duidelijk reisdoel". Dat de materieelssector bij de marine meer armslag zal krijgen dan de personeelszijde heeft voor het personeel toch een positieve leant zo 'stelt hij, want de marineman is gebaat bij modern materieel en investeringen in nieuwe technieken en systemen zal een grote aantrekkingskracht op jongeren kunnen uitoefenen.

Over het opleidingsniveau in de toekomst merkt hij op: ik geloof dat we meer in de richting van standaardisatie moeten gaan denken. Eenvormigheid in wapensystemen en afstoting van „buiten de lijn" liggend materieel. Standaardisatie brengt ook minder opleiding met zich mee. Mensen met HAVO kunnen bij de marine direct eerste klasse worden, aldus schout-bij-naclit Heekman.

MODERNE APPARATUUR

Tevreden over de defensienota is vlagofficier materieel, schout-bijnacht J. L. Langenberg. Hij ziet de nota als een duidelijk positieve aanzet voor de vervanging van dat deel van de marinevloot, dat verouderd mag worden genoemd. De invoering van zeer moderne apparatuur kan het bereik van de bewapening op bestaande en nieuw te bouwen oorlogsschepen sterk uitbreiden.

„De invoering v.an draadgeleide torpedo's verruimt de operationele mogelijkheden van de onderzeeboten, de invoering van geleide wapensysteem tegen oppervlaktedoelen geeft een nieuwe dimensie aan de slagkracht van de schepen en andere wapen- en sensorsystemen brengen een verdieping van de onderzeebootbestrijding met zich mee", zo meent deze vlagofficier.