Digibron.nl

I Artikelen van de kerkorde

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: maandag 1 mei 2017
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Besluiten generale synode Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Nunspeet 2016-2017)

De generale synode heeft een aantal artikelen uit de kerkorde gewijzigd.

Artikel 13
De synode besloot lid 1c en d als volgt te wijzigen:
c. Bij ongeschiktheid van een dienaar die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is de kerkenraad gehouden hem twee jaar ziekteverlof te geven, behoudens de situatie waarin het duidelijk is dat de dienaar niet meer in actieve dienst zal kunnen terugkeren, zulks naar het gezamenlijk oordeel van kerkenraden en deputaten art. 13 K.O. De procedure voor het aanvragen van emeritaat kan na een periode van tenminste één jaar ziekteverlof worden gestart. Indien emeritering plaatsvindt binnen twee jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid dan behoudt de gemeente de financiële verantwoordelijkheid jegens de predikant tot aan het einde van die periode. Vanuit de emeritikas kan de gemeente over deze periode een vergoeding tegemoetzien ter grootte van de uitkering aan arbeidsongeschikte predikanten. Na afloop van de periode van twee jaren wordt uitgekeerd aan de betrokken predikant.
d. De classes zijn gehouden bij gevallen van emeritering beneden de AOW-gerechtigde leeftijd te onderzoeken of de in art. 13 bedoelde ongeschiktheid tot de dienst mogelijk heeft opgehouden en dus het emeritaat moet worden ingetrokken. Door deputaten art. 13 K.O. wordt ingaande het jaar 2005 elke drie jaar bij de betreffende classes nagegaan of deze bepaling wordt toegepast tot het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Artikel 21
De synode besloot:
1. lid 1b tot en met 1h te nummeren als lid 1c tot en met 1i en als 1b in te voegen: ‘b. Wanneer missionaire arbeid van een kerkenraad leidt tot gemeentevorming, zal de kerkenraad pas overgaan tot het instellen van een zendingsgemeente na advies van de classis, die zich op haar beurt zal laten adviseren door deputaten evangelisatie.’
2. een nieuw lid 3 toe te voegen: ‘Deputaten kerk en Israël zullen de aandacht van de kerkenraden vestigen op de wenselijkheid op de eerste zondag in oktober een Israëlzondag te houden.’
3. de regel ‘De Paascollecte zal geheel bestemd zijn voor deputaten kerk en Israël’ te wijzigen in ‘De paascollecte of de collecte op Israëlzondag zal geheel bestemd zijn voor deputaten kerk en Israël’.

Artikel 25
De synode besloot de tekst als volgt te wijzigen:
De ambtelijke opdracht van de diakenen is het vervullen van de dienst der barmhartigheid. Zij zullen de gemeente voorgaan in een leven van barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap in kerk en wereld en de gemeente toerusten tot diaconaat. Daarom zullen zij zich op de hoogte stellen van moeiten. Zij bemoedigen en troosten vanuit de Schrift en zorgen voor hulp waar nood is. Zij roepen de gemeente op metterdaad betrokken te zijn op de naaste en coördineren dit waar nodig. Zij zamelen gaven in, beheren die en zullen die na onderling overleg goed besteden. Van hun beleid hebben zij rekening en verantwoording te doen aan de gehele kerkenraad en desgevraagd kunnen zij dit doen aan de leden van de gemeente op een door de kerkenraad vast te stellen tijd en wijze. (bij vertrek van ondersteunden: art. 83)

Artikel 26
De synode besloot de tekst als volgt te wijzigen:
De diakenen zullen waar nodig, hetzij met andere diaconieën (ook uit andere kerkverbanden), hetzij met organisaties die zich bewegen op het terrein van het diaconaal werk, het maatschappelijk werk en andere vormen van hulpverlening, geregeld contact onderhouden en zo mogelijk samenwerken, om zodoende het diaconaat van de gemeente te voeden, te stimuleren en te faciliteren. Een algemene collecte in de kerken ten behoeve van plaatselijke of regionale belangen mag alleen worden uitgeschreven door deputaten diaconaat. (2002/4).

Artikel 27
De synode besloot de tekst als volgt te wijzigen:
De ouderlingen en diakenen dienen, afhankelijk van de plaatselijke regeling, drie of meer jaren. Elk jaar treedt een evenredig deel af. Zij die aftreden zijn niet direct herkiesbaar. Alleen wanneer de toestand en het belang van een kerk bij de uitvoering van art. 22 en 24 K.O. een herverkiezing raadzaam maken, kan van deze regel worden afgeweken.

Artikel 31
De synode besloot de tweede zin van de tweede alinea als volgt te wijzigen:
‘Hij dient dan te bewijzen dat het bedoelde besluit in strijd is met de Heilige Schrift, de belijdenis van de kerk en/of de aanvaarde kerkorde of dat de kerkelijke vergadering in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen.’

Artikel 41
De synode besloot het volgende lid toe te voegen:
6. Samenwerkingsgemeenten zijn gerechtigd om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar een classisvergadering, die hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden.

Artikel 50
De synode besloot de tekst van het begin van dit artikel als volgt te wijzigen:
De generale synode zal in de regel eenmaal in de drie jaren vergaderen, tenzij er gewichtige redenen zijn om eerder bijeen te komen. Naar deze vergadering worden uit elke particuliere synode zes dienaren des Woords, zes ouderlingen en een diaken afgevaardigd … (De rest van het artikel blijft ongewijzigd.)
Sub 1 bij dit artikel vervalt. De nummering bij de kleine letters wijzigt daardoor.

Artikel 84
De synode besloot de tekst van de leden bij dit artikel als volgt te wijzigen:
1. Voor de uitvoering van werk kan de generale synode medewerkers (doen) aanstellen. Deze aanstelling zal geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde rechtspositieregeling(en). De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland worden als werkgever vertegenwoordigd door de deputaten landelijk kerkelijk bureau. Medewerkers vervullen hun taak onder leiding van de deputaten op wier terrein zij werken.
2. De Theologische Universiteit Apeldoorn is werkgever voor de algemeen bestuurder en de bij haar werkzame docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. (2007)
Het huidige sub 2 wordt sub 3.