Digibron.nl

Een nieuwe jaargang

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: zondag 1 januari 1967
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Midden j’anuari ontving u nr 53 van ons blad ofwel het decemberno. 1966. Ook het januarinummer 1967 komt later dan u had verwacht.

Het is voor onze lezers en niet minder voor de leden van de redaktieraad een wat nare zaak dat de regelmaat in het verschijnen van ons blad er een beetje uit is geweest. Het Decembernummer zou geheel gewijd zijn aan de ouderlingen-konferentie van oktober maar dit kon door omstandigheden niet door gaan waardoor voor andere kopij moest worden gezorgd, iets wat op zo korte termijn vrijwel onmogelijk is.

Gevolg: niet alleen een laat maar ook een „mager” no., zij het dan dat u daarbij een register ontving waarin naar alfabetische volgorde van de schrijvers een opsomming wordt gegeven wat in de jaren „62 t.e.m. „66 in Ambtelijk Contact werd gepubliceerd. We zijn ds. Drayer dankbaar dat hij dit omvangrijke werk heeft willen verrichten waardoor het „naslaan” sterk vereenvoudigd is.

Duidelijk blijkt uit dit register dat er wat na te slaan is want tal van onder-werpen zijn zo in de loop van deze vier jaar behandeld en vergis ik mij riet dan zal dit overzicht vaak ter hand worden genomen. „k Geloof te mogen zeggen dat Ambtelijk Contact in een behoefte voorziet en in ons kerkelijk leven een vaste plaats heeft verkregen.

Allen die daar ook het afgelopen jaar weer aan hebben meegewerkt, redaktie-raad, redakteur en medewerkers onze hartelijke dank. Van harte hoop ik dat het de redaktie in het nieuwe jaar mag gelukken voldoende kopij te verzamelen en er in mag slagen om ons blad naar vorm en inhoud aktueel en akseptabel te doen zijn.