Digibron.nl

Provincie scherpt Schipholplan aan

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 14 januari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

SCHIPHOL (ANP) - De volledige en gelijktijdige uitvoering van de twee doelstellingen van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (verbetering van het milieu en uitbreiding van de luchthaven) is niet mogelijk. Dat blijkt uit de concept-statenvoordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, die de provincie zaterdag bekendmaakte.

GS achten het Plan van Aanpak als geheel wel geschikt om aan Provinciale Staten voor te leggen, omdat de realisering van beide doelstellingen op een lager niveau wel mogelijk is. Op 28 februari moeten de Staten een besluit over het plan nemen.

De versterking van de mainportfunctie van de luchthaven is volgens GS mogelijk wanneer niet meer dan 9000 woningen een geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden of meer ondervinden. Dat betekent dat maximaal 40 miljoen passagiersbewegingen (365.000 vliegtuigbewegingen) per jaar via Schiphol mogen plaatsvinden. In het conceptplan wordt een maximum van 30 miljoen passagiersbewegingen in het jaar 2000 genoemd. Voor 2015 wordt echter uitgegaan van maximaal 50 miljoen.

Wanneer de vervoersvraag meer dan 40 miljoen passagiersbewegingen zou bedragen, zou het meerdere in elk geval verwerkt moeten worden via de hoge-snelheidslijn dan wel via andere luchthavens, aldus het voorlopige standpunt van GS.

Vijfde baan

Uit de concept-statenvoordracht blijkt dat GS de ā€˛voorlopige voorkeur" voor de aanleg van de vijfde baan onderschrijven. Ze wensen echter nader onderzoek naar de effecten van de aanleg van de vijfde baan voor de geluidsbelasting en de ruimtelijke consequenties. In het eindconvenant, dat begin maart moet worden gesloten, moet volgens GS worden vastgelegd dat een heroverweging van de voorlopige voorkeur mogelijk moet zijn wanneer uit dit onderzoek zou blijken dat wegens de geluidshinder en ruimtelijke inpassing een andere locatie de voorkeur verdient. GS stellen bovendien dat voor de ondertekening van het eindconvenant bekend moet zijn wie de aanleg van de vijfde baan betaalt.