Digibron.nl

Elspeet

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 10 januari 1990
Auteur: onze correspondent
Pagina: 15 (In de Regio)

ELSPEET — De Grontmij geeft het advies om, vanwege de vele voordelen, in de regio Uddel-Elspeet een leidingsysteem voor het transport van kalvergier te realiseren. De aanbeveling volgt na een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de gemeente Nunspeet, met financiële steun van de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland en het ministerie van VROM. lilll

Uit het rapport blijkt dat Grontmij ervan overtuigd is dat leidingtransport een bijdrage zal leveren in het aanpakken van de mestproblematiek. „Leidingtransport beantwoordt aan de beleidsdoelstellingen ten aanzien van het oplossen van de verzuringsproblematiek".

Grontmij wijst er in dit verband op dat door de mogelijkheid van leidingtransport de gier niet meer zo lang in de kelders hoeft te verblijven. Afhankelijk van de regeling van het leidingtransportsysteem kan dit leiden tot een aanzienlijke reductie van de vorming van ammoniak (zo'n 70 a 50 procent bij een verblijftijd van een a twee dagen). In het haalbaarheidsonderzoek is leidingtransport vooral vergeleken met transport over de weg. Uit de vergelijking blijkt met name dat de kostprijs van leidingtransport per kubieke meter lager ligt dan bij as-transport. Een mogelijk nadeel van leidingtransport (via drukriolering) is de afhankelijkheid van de continuïteit van de bedrijfstak en de onmogelijkheid om het systeem voor andere doeleinden aan te wenden. Daarom moet volgens de Grontmij, als het leidingsysteem wordt gerealiseerd, gekozen worden voor een zo kort mogelijke afschrijvingstermijn (twintig jaar) om zo het risico te beperken. Dat heeft wel tot gevolg dat de kostprijs, van het transport voor 60 a 70 procent is opgebouwd uit kapitaalslasten.

Voordelen

Het leidingsysteem biedt volgens Grontmij echter een aantal belangrijke voordelen boven as-transport. Zo zal het uitrijden van kalvergier op het land verminderen en in verband daarmee minder ammoniak^ en stankvorming, hetgeen weer leidt tot minder verzuring en grondwaterverontreiniging

Door de continuïteit van de aanvoer naar de kalvergiervoorzuiveringsinstallatie kunnen de exploitatiekosten per kubieke meter afnemen. Daardoor zal een lastenverlichting voor de kalvermester ontstaan. Bij de kalvermester wordt bovendien een homogeen mengsel afgevoerd, zodat bezinking in de kelders wordt voorkomen. De continue afvoer vereist bij de boer een geringere opslagcapaciteit dan momenteel is vereist.

De zuiveringsinstallatie kan zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief nauwkeuriger administratie vanwege de geautomatiseerde metingen, monsternames en registraties van hoeveelheden.

Als leidingtransport tot stand komt, zal het as-transport afnemen, waardoor een aanzienlijke besparing op wegonderhoud kan worden gerealiseerd. De verlaging op de onderhoudskosten in de regio Uddel/Elspeet rondom de kalvergierzuiveringsinstallatie is bepaald op 23.000 gulden per jaar.

Daarnaast zal een afname van het as-transport de verkeersveiligheid bevorderen. Bovendien wordt er minder overlast voor recreanten en plaatselijke bevolking veroorzaakt. RettUsering

Volgens Grontmij stond in het onderzoek voorop het bekijken in hoeverre de transport- en verwerkingskosten voor de mestproducenten geminimaliseerd kunnen worden. Deze niet-commerciële doelstelling zal tot gevolg hebben dat de realisering van het leidingtransportsysteem in handen zal komen te liggen van alleen belanghebbenden. Grontmij noemt de gehele veehouderijsector belanghebbende, dat wil zeggen in de eerste plaats de mestproducenten, maar ook de veevoederleveranciers en de vleesverwerkende bedrijven.

Grontmij vindt de coöperatie de meest geschikte rechtsvorm waarbinnen de deelnemers het leidingtransport kunnen realiseren. De geldmiddelen zullen moeten vrijkomen door kredietverlening door de bank. Vergaande financiering moet mogelijk zijn, gezien het feit dat de leden van de coöperatie de bank voorzien van een groot aansprakelijk vermogen.

De Grontmij heeft met het rapport het kader aangegeven voor de vele discussies die zeker zullen volgen.