Digibron.nl

Meerderheid Kamer wijst verhoging van lesgeld af

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 oktober 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 1 (Voorpagina)

DEN HAAG - CDA, PvdA en VVD willen dat het kabinet afziet van de voorgenomen verhoging van het lesgeld voor het voortgezet onderwijs. Dat bleek bij de algemene beschouwingen, die vandaag in de Tweede Kamer zijn begonnen. De coalitiepartners staan echter een heel eind uit elkaar als het gaat om de plannen van het kabinet om een forse milieuheffing op energie in te voeren. De PvdA is daar een voorstander van, maar het CDA wil er eerst nog eens goed over denken.

CDA-fractievoorzitter Brinkman verklaarde vanmiddag tegen de door minister Ritzen voorgestelde verhoging van het lesgeld te zijn. Het geld dat de lesgeldverhoging in de schatkist zou hebben gebracht, wil Brinkman op andere plaatsen zoeken. Volgens hem zijn er nog mogelijkheden bij de financiële middelen voor de vut en bij het wachtgeld. Bovendien kan een verscherping van de controle op de huurcontracten van uitwonende studenten volgens hem ook nog het nodige opleveren.

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens sprak overigens niet van algehele afschaffing van de lesgeldverhoging, maar van matigen. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting zal de PvdA daarover voorstellen indienen. Met het CDA zijn ondertussen alternatieven ontwikkeld voor de extra verhoging van het lesgeld bij het zittenblijven. Ook voor een 'duurdere' studiebeurs als in een jaar de propaedeuse niet wordt gehaald, hebben CDA en PvdA andere voorstellen in petto.

Milieuheffing

Brinkman wil dat het kabinet nog eens goed kijkt naar de voorgenomen milieuheffing op energie. Eerst moet volgens hem gewacht worden op het advies van de commissie-Wolfson, die over de heffing moet adviseren. Minister Alders heeft eerder gezegd dat hij denkt aan een heffing tussen de 50 en 100 procent. Brinkman wil daar echter eerst nog goed naar kijken voor hij dat „aanvaardbaar" acht.

De PvdA staat veel positiever tegenover het invoeren van de milieuheffing. Wöltgens noemde vanmiddag het verzet van werkgeverszijde „kortzichtig". „Wie het milieubeleid serieus neemt, zal het principe van hogere prijzen voor energiegebruik en milieuvervuiling moeten aanvaarden", vindt hij. De VVD kijkt daarentegen weer kritischer aan tegen de heffing. Deze heffing verwordt volgens Bolkestein steeds meer tot een ordinaire „belastinghark" ter bestrijding van het financieringstekort. D66 wil aankoersen op een herziening van het gehele belastingstelsel, waarbij vervuiling en verspilling zwaar moeten worden belast.

Groen Links wit de prijzen van aardgas en elektriciteit de komende drie jaar verdubbelen door invoering van een bijzondere milieubelasting. De fractie heeft daar vandaag een concreet voorstel voor gedaan. Ook voor de VVD is een zogenaamde ecotax niet onbespreekbaar. Wel willen de liberalen tegelijk compensatie op andere belastingterreinen.

Milde woorden

De fracties van CDA en PvdA hebben zich in milde bewoordingen uitgelaten over de politieke nederlaag die het kabinet heeft geleden op het terrein van de Europese Politieke Unie. Zowel Brinkman ais Wöltgens hebben erop gewezen dat de Kamer de door de regering gevaren koers steeds volledig heeft gesteund. Brinkman heeft premier Lubbers en minister Van den Broek gevraagd „met realistisch idealisme" op weg te gaan naar Maastricht.

De VVD-fractie vindt dat het kabinet aangerekend kan worden dat het de acceptatiegraad van het Nederlandse EPU-voorstel zo verkeerd heeft ingeschat. D66 steunt de VVD in deze kritiek. D66-leider Van Mierlo vindt dat het kabinet „een ernstige berisping" heeft verdiend. Toch drijft zijn fractie deze zaak niet op de spits. ..Ons past matiging bij alle verontwaardiging en hoon", aldus Van Mierlo.

De fractie van D66 vindt het onjuist dat staatssecretaris Dankert vorige week het concept voor de EPU heeft gepresenteerd. Van Mierlo: „Ik schat zijn persoon hoger in dan zijn functie. Ik heb de indruk dat wij het buitenland een lesje in Nederlandse constitutie hebben willen geven".

Oplossing

Het CDA is er nog steeds niet in geslaagd een oplossing te vinden voor het probleem van de onomkeerbare gevallen in de wao. „Hoezeer het ons spijt, we zijn er niet in geslaagd een houdbaar en rechtvaardig onderscheid te maken", aldus Brinkman. Ook Wöltgens heeft de oplossing nog niet gevonden, maar hij zei wel dat zijn fractie zal blijven zoeken.

Het CDA wenst verder dat mensen die naar een verpleegtehuis moeten niet gedwongen worden eerst hun eigen vermogen op te eten.

Zie ook pag.3: "Kleine drie' vragen om regels euthanasie" "Onvervulde liberale verlangens"