Digibron.nl

F. VERHOUDING TOT ANDERE KERKEN

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: dinsdag 1 februari 2011
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 64

1. KERKELIJKE VERHOUDINGEN BINNENLAND

1.1 de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

De synode besloot:

1. de brief van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt d.d. 23 Oktober 2008 te beantwoorden;

2. de opdracht te continueren om samen met de deputaten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt samenwerking en nauwer kerkelijk samenleven met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op plaatselijk niveau voluit te stimuleren en te faciliteren;

3. deputaten op te dragen zich samen met de deputaten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te bezinnen op de gevolgen van het feit dat er in steeds meer plaatsen contact is tussen kerken, terwijl landelijk ineenschuiven van de kerkverbanden nu niet haalbaar is;

4. deputaten aan te bevelen om ook in de toekomst inhoudelijke onderwerpen, die zowel de Hersteld Hervormde Kerk als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken aangaan te bespreken in tripartiet overleg.

1.2 de Nederlands Gereformeerde Kerken

De synode besloot:

1. deputaten op te dragen om nog tijdens deze synode een duidelijke conclusie te trekken uit de bespreking van zes preken met het oog op de toe-eigening des heils en antwoord te geven op de vraag of de geconstateerde verschillen kerkscheidend zijn.

Vervolgens deed de synode de volgende uitspraak:

De generale synode, kennis genomen hebbend van

a. de rapportage van deputaten;

b. het aanvullend rapport 3a van commissie 4;

gehoord hebbend

de bespreking ter vergadering;

van oordeel dat

a. door deputaten terecht is vastgesteld dat de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft ingestemd met de gezamenlijke verklaring (CGK-GKv) t.a.v. de toe-eigening des heils;

b. de preekbespreking bij nader inzien geen goede weg was om te bezien of t.a.v. de toeeigening des heils de barrière gesiecht kon worden;

c. er door de instemming met de verklaring van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt inzake de toe-eigening des heils een kerkelijke besluit ligt op grond waarvan vragen die t.a.v dit punt in het verleden tussen beide kerken leefden, positief kunnen worden beantwoord;

d. de toe-eigening des heils nu geen barrièère meer vormt tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken;

e. het goed is om het gesprek met de commissie voor contact en samenspreking voort te zetten en gezamenlijk te bezien welke barrières er nu nog zijn die om bespreking vragen en indien mogelijk het gesprek hierover inhoudelijk aan te gaan;

besluit

2. uit te spreken dat de toe-eigening des heils geen barrière meer vormt tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken;

3. deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland op te dragen in het gesprek met de Nederlands Gereformeerde Kerken gezamenlijk te inventariseren welke geschilpunten er nog zijn tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken en indien mogelijk het gesprek hierover inhoudelijk aan te gaan en dat te doen vanuit de eerder uitgesproken wederzijdse erkenning van elkaar als kerken die zich in alles willen stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis.

Voorts besloot de synode:

4. deputaten op te dragen de gesprekken met de Nederlands Gereformeerde commissie voort te zetten met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang;

5. deputaten op te dragen via het Deputaten Overleg Eenheid contact te onderhouden met samenwerkende en samenwerkingsgemeenten;

6. deputaten op te dragen de generale synode 2013 te rapporteren wat wijziging van bijlage 8 K.O. voor de Nederlands Gereformeerde Kerken betekent.

1.3 de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland

De synode besloot:

1. deputaten op te dragen om het overleg met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond voort te zetten;

2. deputaten op te dragen samen met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond te blijven bespreken hoe we elkaar tot steun kunnen zijn in het bewaren en doorgeven van het gereformeerde erfgoed;

3. deputaten op te dragen met het beleid om een aantal plaatselijke gemeenten te benaderen voort te gaan;

4. deputaten op te dragen in de kerken te onderzoeken waarom het nauwelijks tot zoeken van elkaar komt tussen onze kerken en de Gereformeerde Bond;

5. deputaten op te dragen te onderzoeken of de wijziging van bijlage 8 K.O. ook gevolgen kan hebben voor de regeling voor hervormde gemeenten van gereformeerd belijden in de Protestantse Kerken in Nederland en de generale synode 2013 hierover te rapporteren.

1.4 de Hersteld Hervormde Kerk

De synode besloot:

1. uit te spreken dat deputaten aan hun opdracht inzake de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) hebben voldaan;

2. over te gaan tot het erkennen van de HHK als een kerkverband dat gegrond is op Schift en confessie en dientengevolge bijlage 8 K.O. van toepassing te verklaren;

3. deputaten op te dragen de gesprekken met de HHK voort te zetten en deel te nemen aan een studiecommissie die de gehanteerde kerkorden binnen beide kerkverbanden met elkaar vergelijkt en de verschillende structuur beoordeelt;

4. de handelingen van deputaten goed te keuren;

5. opnieuw deputaten te benoemen.

1.5 de Gereformeerde Gemeenten

De synode besloot:

deputaten op te dragen het gesprek met de commissie van de Gereformeerde Gemeenten voort te zetten om de tot nu gevonden herkenning vast te houden en zo nodig actuele ontwikkelingen gezamenlijk te bespreken.

1.6 deputaten Overleg Eenheid (DOE)

De synode besloot:

1. deputaten op te dragen te blijven participeren in het Deputaten Overleg Eenheid en mede daardoor het werk van het Deputaten Overleg Eenheid te continueren;

2. het gewijzigde Constituerende document van het Deputaten Overleg Eenheid te aanvaarden;

3. het Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente te aanvaarden;

4. de Handreiking uitnodigings- en toelatingsbeleid bij de kerkelijke viering van de maaltijd van de Heer te aanvaarden.

1.7 het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)

De synode besloot:

deputaten op te dragen te blijven participeren in het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte.

1.8 Nationale Synode

De synode besloot:

1. deel te nemen aan de Nationale Synode d.d. 10 en 11 december 2010 te Dordrecht;

2. van deelname mededeling te doen aan de stuurgroep van de Nationale Synode;

3. deputaten opdracht te geven een afvaardiging samen te stellen met inachtneming van het gestelde in het rapport.

1.9 Raad van Kerken

De synode besloot:

1. deputaten toestemming te geven drie jaar als kandidaat lid betrokken te zijn bij de Raad van Kerken;

2. deputaten op te dragen de generale synode 2013 te rapporteren of participatie zinvol en principieel gewenst is en omtrent lidmaatschap een voorstel te doen.

2. CONTACTEN MET KERKEN IN HET BUITENLAND

2.1 algemeen

De synode besloot:

1. deputaten opdracht te geven

1. zich te bezinnen op de vraag wat een contact of correspondentie met een kerk waardevol maakt en hierover de generale synode 2013 te rapporteren;

2. criteria op te stellen aangaande:

a. het uitnodigingsbeleid van buitenlandse kerken ter synode;

b. vergoeding van de reiskosten van buitenlandse kerken die deze kosten zelf niet kunnen dragen;

2. de reis- en verblijfskosten van uitgenodigde kerken uit het buitenland die deze kosten zelf niet kunnen dragen, ten laste te doen zijn van de generale synode.

2.2 ten aanzien van Oost-Europa

De synode besloot:

1. deputaten opdracht te geven te blijven zoeken naar mogelijkheden contact te onderhouden met andere kerken in Oost-Europa;

2. de nadere invulling van het contact met de Biserica Evanghelica Romania (BER) goed te keuren.

2.3 ten aanzien van de overige kerken in het buitenland

2.3.1 de Free Church of Scotland (FCS) en de Free Church of Scotland Continuing (FCSC)

De synode besloot:

deputaten opdracht te geven de ontwikkelingen rondom de Free Church of Scotland (FCS) en de Free Church of Scotland Continuing (FCSC) te blijven volgen en waar mogelijk alles te doen om een verzoening te bevorderen.

2.3.2 de Heritage Reformed Churches (HRC)

De synode besloot:

deputaten opdracht te geven de verkennende gesprekken met de Heritage Reformed Churches (HRC) voort te zetten.

2.3.3 de Dutch Reformed Church of Botswana (DRCB) en de Reformed Church of Botswana (RCB)

De synode besloot:

de zusterkerkrelatie met de Dutch Reformed Church of Botswana (DRCB) te beëindigen en de Reformed Church of Botswana (RCB) te verzoeken samenwerking met de DRCB aan te gaan.

2.3.4 de International Conference of Reformed Churches (ICRC)

De synode besloot:

deputaten op te dragen erop toe te zien hoe de voorgestelde herformulering van artikel IV. la van de Constitution van de ICRC verwerkt wordt nu de groei en het doel van de ICRC punt van onderzoek is.