Digibron.nl

Ontmoedigingsbeleid"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 27 februari 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Onbekend)

DEN HAAG — Minister mevrouw Vorrink van Volksgezondheid en milieuhygiëne heeft donderdag de Tweede kamer meegedeeld, dat een ontmoedigingsbeleid.' op komst is wat betreft het gebruik van genotmiddelen als tabak en alcohol. Tijdens het Kamerdebat over het drugbeleid van de regering hadden verscheidene Kamerleden gesproken over de betrekkelijke lijdzaamheid van het overheidsbeleid op het punt van misbruik van aJcohol en tabak. Het is duidelijk, dat de regering een actie-beleid zal moeten voeren. Zii is dat ook van plan, aldus minister Vorrink.

Er worden volgens de bewindsvrouw geen incidentele en geïsoleerde maatregelen genomen. „Er komen een samenhangend pakket en een continu lange termijn beleid. De voorlichting zal moeten worden ondersteund door structurele maatregelen, zoals beperking of het verbod van reclame en het voeren van een restrictiever beleid", zei minister Vorrink.

De minister waarschuwde voor overdrijving, „ledere overdrijeffecten oproepen. Het wordt dan een strovuur dat even fel oplaait. Tenslotte dooft het helemaal uit en men heeft dan niets gewonnen. Hoe fanatieker de aanpak in het begin, hoe sterker de terugslag. Alleen door een geleidelijke wijziging in de maatschappelijke opvattingen kan een nieuwe sociale normering ten aanzien van alcohol en tabak ontstaan, die zou kunnen leiden tot een volwassen waardering van de positieve kanten van het gebruik en niet tot een met schuldgevoelens beladen besef van de risico's", zei de bewindsvrouw.