Digibron.nl

EEN HANDREIKING AAN DE OUDERLING

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: woensdag 1 september 1982
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13

In de landelijke voorjaarsconferentie voor ambtsdragers kon worden medegedeeld dat het in de bedoeling lag in november van dit jaar uit te komen met wat het handboek voor de ouderling werd genoemd. Zoals het er nu uitziet zal dit voornemen ook werke-lijk uitvoering krijgen. Onder de titel „Uit liefde tot Christus en Zijn Gemeente” zal bij de uitgeverij Kok in Kampen omstreeks die tijd een paperback uitkomen, die in de najaarscatalogus van deze uitgever als volgt wordt geannonceerd:

D. Koole/prof. dr. W. H. Velema (red.)

UIT LIEFDE TOT CHRISTUS EN ZUN GEMEENTE

Handreiking aan de ouderling.

Dit boek geeft voorlichting over en toerusting tot de taak waartoe de ouderling zich in de kerk van Christus geroepen ziet. Welke plaats heeft de ouderling in de gemeente? Hoe kan hij naar bijbelse bedoeling functioneren? Waaraan moet men beantwoorden om echt dienstbaar aan de gemeente te kunnen zijn? Welke betekenis heeft het huisbe-zoek? Hoe moet de ouderling inspelen op allerlei theologische en ethische vragen? Wat houdt het werk in van een ouderling met een speciale opdracht? Op deze en vele andere vragen geven de auteurs antwoord. Dit boek zal gaan functioneren als een voor iedere ouderling onmisbaar handboek!

Met medewerking van prof. dr. J. P. Versteeg, prof. dr. J. van Gederen, prof. dr. W. van ’t Spijker, prof. dr. B. J. Oosterhoff, dr. T. Brienen.

Formaat 16 × 24 cm, Omvang ca. 200 biz., Paperback ca. f 29,90, Omslag Bert Gort, UGI 553, ISBN 90 2422333 4.

De prijs van het boek moet blijkens een mededeling van de uitgever nog als voorlopig worden beschouwd. Zij is vastgesteld onder voorbehoud van wijziging bij verschijning.

Het verheugt de redactie zeer deze mededeling te kunnen doen en zij spreekt de hoop uit dat God aan de verschijning en de lezing van dit boek Zijn zegen zal willen verbinden.

Ongetwijfeld zal te zijner tijd in de kolommen van dit blad op dit boek nader worden teruggekomen.