Digibron.nl

I. Berichten van kerkelijke colleges

Bron: Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
Datum: vrijdag 8 november 1918
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1

De opening van de najaarsvergadering der Algemeene Synodale Commissie is bepaald op Dinsdag 19 November des voormiddags te 11 uren in het gebouw der Synode te 's-Gravenhage.

— Door het Provinciaal Kerkbestuur van Drenthe is in zijn laatst gehouden vergadering tot lid der Commissie van voordracht voor de benoeming van kerkelijke hoogleeraren benoemd: dr. G. Visser, predikant te Assen en tot diens secundus de heer A. J. A. Scholte, predikant te Borger.

— De quaestor der classis Nijmegen (ds. C. D. Moulijn te Lent) deelt mede, dat hij op het postkantoor te Nijmegen een postrekening heeft geopend onder N∘ 12902 en verzoekt, dat men hem alle bijdragen, collecten enz. zende per postcheque- en girodienst. Op deze wijze kan men op ieder postkantoor elk gewenscht bedrag aan hem overmaken tegen betaling van 5½ cent Men bezit dan tevens bewijs van betaling, waardoor het zenden van ontvangbewijs overbodig wordt.

— De aanstaande vergadering van het Classicaal Bestuur van Goes zal wegens den Dankdag niet gehouden worden op 27 November, maar op 4 December a.s.

— De Scriba van het Classicaal Bestuur van Sneek deelt aan belanghebbenden mede, dat volgens een bij hem ingekomen schrijven van het Ministerie van Financiën, voortaan de verschillende acten en geneeskundige verklaring, over te leggen ter verkrijging van emeritaats- en predikants-weduwenpensioen niet meer aan het recht van zegel zijn onderworpen.