Digibron.nl

Balans

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)


Nu aan de wegblokkades door de boeren een eind gekomen is, valt er een balans op te maken van een roerige week. Uiteraard een tussentijdse balans, want de wezenlijke problemen zijn in deze week bepaald niet opgelost.
Opnieuw blijkt dat velen geneigd waren het optreden van verwante groepen toleranter te beoordelen dan het gedrag van hen waarmee men minder affiniteit heeft. Studenten en Nieuw-Dennendallers konden bij een „progressief" blad als De Volkskrant in hun acties altijd behoorlijk ver gaan. De boeren hadden daarentegen de streep spoedig overschreden en de aankondiging van een straffer politie optreden' werd in De Volkskrant met instemming begroet.
Omgekeerd zullen er ook onder onze boeren wel geweest zijn, die anders altijd fel gekant waren tegen allerlei illegale acties, maar het ditmaal diep in hun hart toch eigenlijk wel leuk vonden dat de boeren zo goed in staat bleken om de grote verkeerswegen te blokkeren. Toch is het hopelijk nog altijd zo dat men in onze kring beseft dat dit soort illega'e acties verwerpelijk zijn.
En dat niet alleen vanwege de regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deze maand zijn het immers de boeren, volgende maand de vrachtautochauffeurs of een andere groep die de wegen blokkeren en daarmee hun medemensen grote overlast en schade bezorgen. Van hoger orde is echter het Goddelijk gebod om ons aan het overheidsgezag te onderwerpen. Na een week van treuzelen en aarzelen heeft de regering eindelijk dat gezag gebruikt en de politie opdracht gegeven om zo nodig tegen dö boeren op te treden. Dat hielp beslist, al zal het ook wel een rol gespeeld hebben dat de boeren zelf in de gaten kregen dat de publieke opinie zich tegen hen ging keren.
Tot een oplossing van de boerenproblemen heeft dit alles weinig bijgedragen. Hoogstens is door de acties tot de grote massa doorgedrongen dat het met de boeren niet zo best gaat. De cijfers van het LEI wijzen dat ook wel uit. Waar de werknemers regelmatig hun Ionen zien stijgen en daarmee ruimschoots de inflatie weten bij te houden, zullen vele boeren en tuinders dit jaar in inkomen achteruitgaan.

Nu behoren grote fluctuaties in het inkomen tot de kenmerken van het — door de boeren hoog geprezen - zelfstandige ondememerschap, maar het moet daarbij natuurlijk niet te gek worden. De forse kostenstijgingen, vooral van aardolieprodukten (stookolie 109 pct, petroleum 143 pct duurder in één jaar), hebben de boeren in moeilijkheden gebracht. Hun prijzen zijn immers maar weinig gestegen, soms zelf gedaald.
Voorzover de prijzen in Brussel betaald worden", kan Den Haag daar op eigen houtje weinig aan doen. Wel is er enig soulaas te vinden in de fiscale sfeer en daar zal het dan ook op korte termijn gezocht moeten worden, al zal minister Duisenberg daar wel geen groot voorsitander van zijn.
Daarnaast moeten we niet vergeten dat dit boerenonbehagen ook sociaal-psychologiscbe kanten heeft. In de loop der jaren zijn de boeren duidelijk in status gedaald. Voelden zij zich vroeger verheven boven de arbeiders, thans moeten zij constateren dat die arbeiders het in inkomen, vrije tijd en sociale zekerheid vaak beter hebben dan zij. Was de boer vroeger heer en meester op het platteland, thans krijgen vele dorpen stedelijke allures en is ook daar in vele gevallen slechts een minderheid in de agrarische sector werkzaam. Door allerlei maatregelen op het gebied van de milieubescherming, de recreatie en de ruimtelijke ordening, wordt de boer in zijn doen en laten steeds meer ingeperkL Aan deze ontwikkeling is in sommige opzichten weinig te doen. Een maatschappij waarin het overgrote deel van de mensen werkzaam is in de agrarische sector, zullen we wel niet meer terugkrijgen. Wel betekent dit dat we extra begrip moeten hebben voor de reacties van een boerenstand die zijn positie in de maatschappij steeds meer ziet inkrimpen.