Digibron.nl

V Uitspraken inzake revisieverzoeken

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: maandag 1 mei 2017
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 26 (Besluiten generale synode Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Nunspeet 2016-2017)

De synode heeft uitspraak gedaan ten aanzien van verzoeken om revisie van een eerder synodebesluit, en in verband daarmee verdere besluiten genomen.

1. Revisieverzoek Almere

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij de plaatselijke gemeente;
c. de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de exegetische onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente; 3. dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raad van Almere geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Almere af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Almere.

2. Revisieverzoek Amersfoort

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c. de generale synode heeft in strijd met de belijdenis haar gezag gebruikt om een landelijk besluit te nemen om dat vervolgens plaatselijke gemeenten dwingend op te leggen;
d. de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke bezwaren);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2. dat de hoofdstukken 4 en 7 van het commissierapport laten zien dat de generale synode terecht geen ruimte ziet voor seksuele relaties buiten het huwelijk en dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
3. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode geen misbruik heeft gemaakt van haar gezag en niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4. dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raad van Amersfoort geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Amersfoort af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Amersfoort.

3. Revisieverzoek Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c. de generale synode heeft in strijd met de belijdenis haar gezag gebruikt om een landelijk besluit te nemen om dat vervolgens plaatselijke gemeenten dwingend op te leggen;
d. de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke twijfels);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2. dat de hoofdstukken 4 en 7 van het commissierapport laten zien dat de generale synode terecht geen ruimte ziet voor seksuele relaties buiten het huwelijk en dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
3. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode geen misbruik heeft gemaakt van haar gezag en niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente;
4. dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raden van Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid geen argumenten aandragen die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raden Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raden van Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid.

4. Revisieverzoek Boskoop

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2. dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
is van oordeel
dat de raad van Boskoop geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Boskoop af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Boskoop.

5. Revisieverzoek Den Haag

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
is van oordeel
dat de raad van Den Haag geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Den Haag af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Den Haag.

6. Revisieverzoek Gorinchem

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. bepaalde neurobiologische aspecten zijn onvoldoende meegewogen;
b. in de pastorale handreiking wordt niet de juiste weg gewezen omdat voornoemde neurobiologische aspecten niet voldoende in rekening worden gebracht;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in hoofdstuk 6 van het commissierapport laat zien dat de neurobiologische aspecten voldoende zijn meegewogen;
2. dat de pastorale handreiking geen aanpassing behoeft op grond van neurobiologische argumenten;
is van oordeel
dat de raad van Gorinchem geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Gorinchem af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Gorinchem.

7. Revisieverzoek Gouda

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
is van oordeel
dat de raad van Gouda geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Gouda af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Gouda.

8. Revisieverzoek Groningen

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid;
b. de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
is van oordeel
dat de raad van Groningen geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Groningen af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Groningen.

9. Revisieverzoek Hilversum

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij de plaatselijke gemeente;
c. de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is;
2. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente; 3. dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raad van Hilversum geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Hilversum af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Hilversum.

10. Revisieverzoek Leeuwarden

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
c. de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke bezwaren);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
3. dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raad van Leeuwarden geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Leeuwarden af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Leeuwarden.

11. Revisieverzoek Purmerend

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c. de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij de plaatselijke gemeente;
d. de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
e. er wordt onvoldoende recht gedaan aan een aantal neurobiologische en psychologische aspecten;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
3. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente; 4. dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
5. dat de bespreking in hoofdstuk 6 van het commissierapport laat zien dat de neurobiologische en psychologische aspecten voldoende zijn meegewogen;
is van oordeel
dat de raad van Purmerend geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Purmerend af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Purmerend.

12. Revisieverzoek Utrecht-Centrum

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
b. de generale synode heeft een besluit genomen dat kerkordelijk niet juist is (kerkordelijke bezwaren);
c. de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht geeft te weinig ruimte voor het pastoraat van de plaatselijke gemeente;
d. over de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende zekerheid (exegetische en hermeneutische bezwaren);
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. dat de hoofdstukken 7 tot en met 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale synode geen kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
3. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning door de plaatselijke gemeente waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden en dat zo in de plaatselijke gemeente recht wordt gedaan aan wat het kerkverband gezamenlijk ter synode heeft besloten;
4. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
is van oordeel
dat de raad van Utrecht-Centrum geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Utrecht-Centrum af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Utrecht-Centrum.

13. Revisieverzoek Veenendaal-Bethel

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c. de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak die hoort bij de plaatselijke gemeente;
d. de generale synode heeft ten onrechte een leeruitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
3. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente; 4. dat hoofdstuk 9 van het commissierapport duidelijk maakt dat de generale synode geen leeruitspraak heeft gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raad van Veenendaal-Bethel geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Veenendaal-Bethel af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Veenendaal-Bethel.

14. Revisieverzoek Zoetermeer

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. er wordt onvoldoende rekening gehouden met de situatie van gebrokenheid waarin wij leven (reeds en nog niet);
b. het pastorale gesprek met homoseksuele gemeenteleden wordt ernstig gehinderd door de manier waarop het synodebesluit spreekt over kerkelijke vermaning en tucht;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat het synodebesluit veel pastorale ruimte biedt voor situaties waarin de gebrokenheid waarin wij leven naar voren komt;
2. dat hoofdstuk 7 van het commissierapport laat zien dat de generale synode aandringt op een wijze van pastoraat waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
is van oordeel
dat de raad van Zoetermeer geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Zoetermeer af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Zoetermeer.

15. Revisieverzoek Zwolle

De generale synode heeft kennisgenomen van
1. het verzoek tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking waarin de raad verzoekt dit besluit te herzien om hoofdzakelijk de volgende redenen:
a. de Bijbelse onderbouwing van het besluit is onvoldoende (exegetische en hermeneutische bezwaren);
b. het is niet juist om homoseksuele gemeenteleden die in een relatie van liefde en trouw leven kerkelijk te vermanen en eventueel onder de tucht te stellen;
c. de generale synode heeft ten onrechte een landelijk besluit genomen over een zaak waar in plaatselijke gemeenten verschillend over wordt gedacht;
d. de generale synode heeft in strijd met de belijdenis haar gezag gebruikt om een landelijk besluit te nemen om dat vervolgens plaatselijke gemeenten dwingend op te leggen;
e. er is onvoldoende recht gedaan aan belangrijke aspecten van het verschijnsel ‘homoseksualiteit’;
f. de generale synode heeft uitspraak gedaan over homoseksualiteit en homoseksuele relaties waardoor de eenheid in het kerkverband onder grote druk is komen te staan;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
3. de bespreking ter synode;
constateert
dat het verzoek tot revisie wettig ter tafel is;
overweegt
1. dat de bespreking in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het commissierapport laat zien dat de Bijbelse onderbouwing van het synodebesluit deugdelijk en voldoende is en dat de hermeneutische onderbouwing weliswaar sterker zou kunnen maar toch voldoende is om de conclusies te dragen;
2. dat de hoofdstukken 4 en 7 van het commissierapport laten zien dat de generale synode terecht geen ruimte ziet voor seksuele relaties buiten het huwelijk en dat de synode aandringt op een wijze van pastoraat en kerkelijke vermaning waarin de eer van de Heere, de heiligheid van de gemeente en het behoud van de zondaar voorop staan en dat dit alles met wijsheid en in de gezindheid van Christus dient te geschieden;
3. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode niet is getreden in de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente; 4. dat de hoofdstukken 7 en 8 van het commissierapport laten zien dat de generale synode geen misbruik heeft gemaakt van haar gezag;
5. dat de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het commissierapport laten zien dat de generale synode voldoende is ingegaan op de aspecten van homoseksualiteit die in het verzoek van Zwolle worden genoemd;
6. dat de hoofdstukken 8 en 9 van het commissierapport duidelijk maken dat de generale synode geen confessionele of kerkordelijke grenzen heeft overschreden bij de uitspraak over homoseksualiteit en homoseksuele relaties;
is van oordeel
dat de raad van Zwolle geen argumenten aandraagt die moeten leiden tot revisie van het besluit van de generale synode van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties met de daaraan verbonden pastorale handreiking;
en besluit
1. het revisieverzoek van de raad van Zwolle af te wijzen;
2. van dit besluit mededeling te doen aan de raad van Zwolle.

16. Totaalbesluit revisieverzoeken

De synode besloot
1. de revisieverzoeken die betrekking hebben op het besluit van de generale synode van 2013 inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties af te wijzen; dit betreft revisieverzoeken van de kerkenraden van Almere, Amersfoort, Apeldoorn-Centrum, -Oost en -Zuid, Boskoop, Den Haag, Gorinchem, Gouda, Groningen, Hilversum, Leeuwarden, Purmerend, Utrecht-centrum, Veenendaal-Bethel, Zoetermeer en Zwolle;
2. met voorrang de betreffende kerkenraden hiervan bericht te doen toekomen, ingeleid door een pastorale brief, en daarbij het rapport van de commissie die de revisieverzoeken in eerste aanleg had te beoordelen, toe te voegen, inclusief de revisieverzoeken maar uitgezonderd de verdere bijlagen;
3. een persverklaring te doen uitgaan waarin dit besluit verder wordt toegelicht. Deze persverklaring wordt de pers onder embargo ter hand gesteld, omdat de synode het juist acht dat eerst de betreffende kerkenraden kennis kunnen nemen van het besluit. Op woensdag 15 februari 2017 wordt de persverklaring ook op de website van de kerken geplaatst, daarna kan verdere openbaarmaking plaatsvinden;
4. ook van de afgevaardigden te vragen het besluit comité te houden, totdat de volgende dag publicatie heeft plaatsgevonden via de website van de kerken.

17. Taakgroep

De synode besloot
een synodale taakgroep in te stellen, die
1. als opdracht krijgt:
a. een brochure gereed te maken voor publicatie, waarin een samenvatting wordt gegeven van de hoofdpunten van de revisieverzoeken en van de reactie van het commissierapport daarop; deze brochure, geschreven in toegankelijke taal, te presenteren als een aanvulling op het gepubliceerde studierapport uit 2013 en te doen verspreiden in de kerken;
b. het gesprek te voeren met kerkenraden die een revisieverzoek indienden en mogelijk andere, met als doel het commissierapport nader toe te lichten, te luisteren naar moeite, zorg en gewetensnood, ten einde te komen tot een gedeelde overtuiging in het dragen en uitdragen van de kerkelijke uitspraak van 2013;
c. het classicaal gesprek over homoseksualiteit te entameren door een gespreksnotitie op te stellen bij de rapporten van 2013 en 2016, en de classes desgewenst bij te staan bij dat gesprek;
d. in samenwerking met deputaten eenheid het gesprek met verwante kerken te zoeken, met als doel een inhoudelijke reactie te ontvangen op rapporten en uitspraak van 2013 en meer gezamenlijkheid te vinden in de bezinning op homoseksualiteit;
e. van de gesprekken verslag te doen op de generale synode van 2019;
f. de genoemde brochure in het Engels te (laten) vertalen en als addendum bij het studierapport 2013 aan de zusterkerken in het buitenland ter beschikking te stellen;
2. bestaat uit leden van de voormalige studiecommissie homoseksualiteit, leden van de huidige commissie 7, leden van het moderamen van de synode en enkele andere synodeleden. Om het werk beheersbaar te houden, kan deze taakgroep een verdeling van de gesprekken maken, bijvoorbeeld per particuliere synode, om die in teams te voeren.

18. Omgaan met elkaar binnen de classis

De synode besloot
er middels een brief bij de classes sterk op aan te dringen in vertrouwen, wijsheid en geduld met elkaar om te gaan, waar het erop aankomt de kerkelijke uitspraak in het plaatselijk pastorale beleid te verwerken en na te leven, met name wat betreft het kerkelijke vermaan.