Digibron.nl

Surinaamse gezinnen uit Bijlmerflat gezet

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 10 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Onbekend)

AMSTERDAM — Twee Surinaamse gezinnen zfln vrydagmorgen uit door hen gekraakte woningen in de flat Dennenrode in de Bfllmermeer biJ Amsterdam gezet. De uitzetting, die op last van de burgemeester en wethouders geschiedde, verliep volgens de politie zeer ordelflk. Ook al omdat de betrokkenen geen tegenstand boden.

Het betrof hier twee Hindoestaanse gezinnen, elk met vier kinderen^, die ongeveer een ,week geleden in ons land waren aangekomen. Zij hadden toen het voorbeeld van 83 andere Suiriraaamise gezinmien, die wooingen in het flatgebouw GHphoeve hadden gekraakt, gevolgd en waren in de flat Dennenrode getroiklken. Maar terwijl die andere 83 gezinnen], die al meer dan een maamd in de GlipJioeve zitten, min of meer toestemming kregen om daar te blijven weiid in de nieuwe gevallen ingegrepen omdat er volgens b en w tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de beheersraad van het welzijnsvsreilk onder Surinaniers en Antillianen was overeengekomen dat geen verdere taaakacties zouden worden ondernomen.

De huisraad van de twee gezinnen werd tijdelijk door de politie opgeslagen, voor de gezinnen zelf ssoigds de sociale dienst van Amsterdam ini de loop van de dag voor nieuw onderdaik.

B en w van Amisterdam zijn van oordeel dat aan de gemaakte afspraJcen stipt de hand dient te worden gehouden. „Het college zal optreden tejgen acties, die beogen voor enige groep van woningbehoevenden metterdaad voorrang bi jwoningwettoewljizlng te verkrijg€9i. Vandaar dat mét ontruiming op grond van de woonruimtewet zal worden opgetreden tegen iiAeuwe teraaikacties", aldus een veridaring van iret gemeenteibestuur.

Dondeiidag nog heeft cte waaimemend wethouder voor de volkshuisvestöig, de heer H. lammers, een uitvoerig gesprefe gevoerd met vertegenwooirdlgers van de beheersraad en van de actiegroep, die de voornamelijk in de Glipboeve gelegen flats heeft gefcuaaikt. Daart>ij werd overeenistemminig bereikt over de volgende punten: a. er zullen geen verdere IkraalkiactieB worden on^niniomen, b. de problemen van de naar Nederland migrerende .Surinameiis bunnen niet in Amsterdam worden opgelost en c. er is een voortdurend overleg noodzakelijk tussen de vertegenwoordigers van de Surinaamse migranten en het gemieentebestuur.