Digibron.nl

Vakbeweging heeft veel wensen voor

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

De vakbonden zijn gisteren met een aantal wensen voor de dag gekomen die zij in 1975 gereaKseerd wensen te zien. Men acht een redeKjke verhoging van de koopkracht gewenst, vooral om de onderbesteding te bestrijden. Hoe groot de loonsverhoging zal moeten zijn, wil I de vakbeweging pas laten weten als meer bekend is over

NVV-VOORZITTER WIM KOK wensen liggen op tafel...

De wensen zijn vervat in de nota „Arbeidsvoorwaardenbeleid 1975" die nu bij de plaatselijke afdelingen in discussie zal komen.

De drie vakcentrales Iiebben wep enig vertrouwen in voortzetting van het dit jaar gevoerde gecoördineerde arbeidsvoorwaardenbeleid - zij het met wat meer speelruimte en zonder machtigingswet -, omdat de resultaten van het door de vakbeweging uitgestippelde beleid in het algemeen niet teleurstellend zijn geweest. vakcentrales stellen in hun discussienota, dat de economische positie van ons land veel gunstiger is dan werd voorspeld, maar da/t die economie toch ih verschillende opzichten een uiteenlopend beeld vertoont. Er zijn bedrijfstakken en ondernemingen met buitensporig hoge winststijgingen, terwijl andere bedrijfetakken en ondernemingen te kampen hebben met dalende winstmarges.

WERKLOOSHEID

Met een nadere „invulling" van de arbeidsvoorwaardennota wil de vakbeweging wachten tot wat meer Inzicht is verkregen' in bijv. de economische ontwikkeling dit jaar, de vooruitzichten voor 1975 de voornemens van de regering en de wijze waarop de regering de overheidsuitgaven meent te moeten gaan financieren.

De werkloosheid is volgens de vakbeweging niet meh globale maatregelen te bestrijden. De overiheiid zal een actief investeringsbeeüd moeten voeren. Daarbij denkt de vakbeweging aan tijdelijke ondersteuning van ondernemingen, directe overheidsdeelnemingen In ondememinigen en zelfs -stichting van overheidsbedrijven. Tevens moet er volgens de vakDe bondsbesturen van de drie (ADVERTENTIE)

Het was zijn taak de gelovigen in de Sowjet-lliiie te vervoigen en hij deed liet
Zojuist verschenen:

De drie vakcentrales wijzen in hun discussienota de werkgeverstheorie van de hand, als zou er een rechtstreeks en eenvoudig verband bestaan tussen rendementen, investeringen en werkgelegenheid. De vakbeweging kan een aantal overwegingen daarvoor aanvoeren, maar volstaat met de constatering dat een hoog rendement niet automatisch tot investeringen leidt. Evenmin is het niet vanzelfsprekend dat investeringen de werkgelegenheid vergroten.

De voorlopige (reeds bekend geworden) beleidsvoornemens van de regering (geen verhoging btw, doorgaan van inflatiecorrectie en een forse vergroting van de overheidsbijdragen aan de sbciale verzekeringen), zijn in beginsel voor NW, NKV en CNV. aanvaardbaar.

Met het oog op de onderbesteding is evenwel een redelijke verhoging van de koopkracht gewenst. Met klem «tellen NW, NKV en CNV daarom:

Dat er geen aanleiding is te komen tot algemene belastingfacüiteiten voor ondernemingen

Dat de extra-aardgasopbrengst ten dele moet worden gebruikt voor de bestrijding van de structurele werkloosheid.

De vakcentrales vinden, dat er op basis van de definitieve formulering van het arbeidsvoorwaardenbeleid afspraken moeten komen tussen overheid en niet aan cao gebonden groepen van inkomenstrekkers (met name de vrije beroepsbeoefenaren) over de inkomensstijging voor deze groepen. Dat moet in het openbaar gebeuren.

Andere verlangens van de vakcentrales: \ Een stringent prijsbeleid ter bestrijding van de inflatie, waarbij de winstpositie per drijfstak of onderneming in de bes