Digibron.nl

STICHTING TOT BEVORDERING EN INSTANDHOUDING VAN DE ZUIVERE WAARHEID, UITGAANDE VAN DE GEREF. GEMEENTEN IN NEDERLAND TE GOUDA

Bron: De Wachter Sions
Datum: donderdag 4 april 1974
Auteur: Ds. F. Mallan.
Pagina: 6

In ons jaarboekje kunnen we lezen dat er in ons kerkeHjk leven een stichting is tot bevordering en instandhouding van de zuivere Waarheid. We kunnen dan ook lezen dat deze stichting ten doel heeft, door alle geoorloofde middelen het instandhouden, bevorderen en verbreiden van de Waarheid, zoals deze nader omschreven werd in het verweerschrift, dat 7 juli is vastgesteld, en vervolgens aan de Generale Synode te Utrecht van 27 juli 1953 gezonden werd.

Het Bestuur zal voornoemd doel nastreven ondermeer, indien nodig, te bevorderen het opnieuw uitgeven van geschriften, der Oudvaders, het verstrekken van gelden voor de bouw van kerken en (of) pastorie├źn, het verlenen van bijdragen in de studiekosten van hulpbehoevende studenten die tot de opleiding eventueel zouden worden toegelaten. Voorts zal het bestuur het doel der Stichting trachten te verwezenlijken, op zulk een wijze als nuttig en nodig wordt geacht.

Uit deze omschrijving kunnen we weten dat het geld dat aan deze stichting wordt gegeven of vermaakt, nuttig wordt besteed. Op het moment zijn er gemeenten die door nieuwbouw of verbouwing op hoge lasten zitten. Daarom is het dat we op deze wijze de lezers van ons blad en ook de kerkeraden op het bestaan en het werk van deze stichting willen attenderen. Er zijn nameUjk gemeenten die hoge kosten moeten maken voor een verbouwing en die liever dit niet aan de grote klok hangen. Zouden we door middel van genoemde stichting aan deze gemeenten willen gedenken ?

Alle giften of koliekten kunnen worden overgemaakt op Postgirorekening 323385 van de penningmeester van genoemde stichting. Prins Mauritsstraat 6, Gouda. De naam van de stichting er duidelijk bij vermelden ! De praktijk heeft bewezen, dat wij zonder meer woorden hiervoor te gebruiken, op de m├╝ddadigheid en offervaardigheid van onze kerkeraden, gemeenten, leden en lezers kunnen rekenen.