Digibron.nl

OPENING

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: zaterdag 1 juni 2013
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Om even over half elf opent de voorzitter, br. Peter van Duijvenbode, de conferentie. Hij heet de 115 aanwezigen hartelijk welkom. De kerkenraad van de CGKV te Woerden heeft zich afgemeld.

Na het lezen van Romeinen 6:3-14 (waar een verband gelegd wordt tussen doop en Goede Vrijdag) en II Korinthe 3:4-18 (over oud en nieuw verbond) gaat hij voor in gebed. Zijn openingswoord draagt de titel ‘Pluralisme’. Hij signaleert dat er een verband bestaat tussen de pluralistische inslag van de huidige tijdgeest en de veelheid aan opvattingen op het kerkelijk erf, ook als het gaat om de betekenis van de heilige doop. Een citaat:

‘Het uithollen van de vrijheid van godsdienst, het volgens juristen onnodig schrappen van het blasfemieverbod, de druk op de vrijheid van onderwijs, met onder meer de acceptatieplicht en de onvrijheid om potentiële leraren te weigeren die niet passen in de grondslag, de druk op de vrijheid van vereniging, maar ook het verbod om gewetensbezwaarde ambtenaren in dienst te hebben en zelfs het vrijgeven van de koopzondagen… het zijn de plurale kenmerken van deze tijd, waardoor oeroude, Bijbelse waarden met eenvoudige meerderheden worden uitgehold of zelfs geheel sneuvelen. En wat te denken van de bemoeienis van de staat met het principiële beleid van de SGP over de vrouw, hoe daarover verder ook te denken. En last but not least: de beleidswijziging van het ziekenhuis de Gelderse Vallei om selectieve abortus op foetussen met het syndroom van Down toe te staan.

Dr. Mackay vat deze tendens in een recente publicatie als volgt samen: De christelijke beschaving die in Europa eeuwenlang gebloeid heeft, is aan een neergang bezig tegenover twee sterke fronten: de moderniteit, die de rede centraal stelt en het geloof naar het privédomein verbant, en de postmoderniteit, die geheel open en richtingloos is en die geneigd is elk geloof in een voorgegeven en geschonken waarheid af te wijzen.’

Br. Van Duijvenbode wijst er op dat deze tijdgeest ons als kerken niet voorbijgaat. Hij roept ertoe op te waken tegen wat hij noemt ‘de uitschieters van het pluralisme’ en noemt als positief voorbeeld van het willen vasthouden van elkaar de in De Wekker gepubliceerde briefwisseling tussen de predikanten W. van ’t Spijker en P.D.J. Buijs.

Over het pluralisme ten aanzien van de heilige doop merkt hij vervolgens op: ‘Wat bestaan er veel opvattingen en – vaak volstrekt tegengestelde – meningen over de heilige doop en wat wordt het ingewikkeld als men die ook nog eens allemaal baseert op de Bijbel. Een willekeurige greep: men denke aan opvattingen die verschillen over de betekenis en waarde van de heilige doop, de visie op het verbond, de samenhang tussen Oud en Nieuw Testament, de verhouding tussen doop en besnijdenis enzovoort. En wat te denken van discussies over verbondsdoop of geloofsdoop, besprenkeling of onderdompeling, kinderdoop of opdragen en de precieze invulling van de toeëigening door Gods Geest van wat we als verbondskinderen ‘in Christus hebben’.

Gezien deze en andere vraagstukken rond het sacrament van de heilige doop was het comité van mening dat het nuttig zou zijn ons op deze conferentie vanuit Schrift en belijdenis hierop te bezinnen.

INLEIDING

De ingekorte lezing van ds. Procee over Gods onuitsprekelijke gave in de Heilige Doop vindt u op de volgende pagina’s van dit nummer. De aanwezigen hebben ter conferentie een samenvatting van deze lezing uitgereikt gekregen. Als u hiervoor ook belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het comité. De lezing zal over enige tijd ook te lezen zijn op onze website en eveneens te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Vragen n.a.v. de inleiding kunnen gericht worden aan het comité.

AFSCHEID

Tijdens de conferentie is afscheid genomen van br. Bas van den Boom. Hij is vanaf 1978, dus gedurende 35(!) jaar penningmeester van het comité geweest. Hij heeft als blijk van waardering een envelop met inhoud en een bos bloemen voor zijn vrouw ontvangen. Br. Sander Roos uit Zeist is zijn opvolger.