Digibron.nl

Geref. synode heeft zorgen over ds. Stolp

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 3 oktober 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)

Ds. Boomsma erkende dat de GOR in het verleden „beladen" was met problemen die een sfeer van „verschrikkelijk negativisme" hebben veroorzaakt. Tot deze problemen rekende Boomsma homoseksualiteit en apartheid.

Boomsma zei te hopen dat de GOR heeft bijgedragen aan de komende fusie tussen de Sendingkerk en de (zwarte) Nederduitse Gereformeerde Kerk. Beide kerken zijn lid van de GOR. De raad kan naar zijn idee een forum voor verdere eenwording van de Nederduitse Gereformeerde kerken zijn. Ds. Boomsma vroeg de synode een besluit uit te stellen tot in ieder geval de vergadering van de GOR in Athene over twee jaar. „Zuidelijk Afrika komt steeds meer in het middelpunt van de GOR te staan. Wij hebben Zuidelijk Afrika nodig", aldus ds. Boomsma.

Een van de discussiepunten is het artikel in de kerkorde dat bepaalt, dat de synode pas een nieuwe belijdenis kan aanvaarden, nadat de regionale kerkvergaderingen hun oordeel hebben gegeven.

Dr. Kruyswijk kon de synode geruststellen. De boeken bij de Bijbel „betalen zichzeir" en de fondswerving buitenland „zit in een ander circuit". Bovendien blijken de bijbelgenootschappen gehoor te hebben gegeven aan de signalen vanuit de kerken zelf. Slechts uit oogpunt van voorfinanciering („de vertaling verdient zichzelf terug") wendt het NBG zich tot de kerken. Van een medewerker VRIEZENVEEN - Door de vorming van een buitengewone wijkgemeente binnen de hervormde gemeente van Vriezenveen ontstaan, zoals gisteren abusievelijk in onze krant was vermeld, geen twee hervormde gemeenten naast elkaar, maar heeft ledere wijkgcmeente (dus ook de buitengewone wijkgemeente) afvaardiging in decentrale kerkeraad.

MOSKOt - Het terrein in Sverdlovsk waar eens het gebouw stond waar de laatste Russische tsaar, Nicolaas II, en zijn gezin om het leven werden gebracht, wordt overgedragen aan de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dat heeft het gemeentebestuur van Sverdlovsk besloten, meldt het Sowjelpersbureau Tass. Het bestuur heeft duizenden brieven ontvangen met het verzoek de plek tot een monument te maken. Van onze kerknieuwsredactie LUNTEREN — De gereformeerde leden in het bestuur van de Interkerkelijke Omroep Nederland ([KON) zijn ^ten zeerste verbaasd^, maar ook „onzeker" over de koers van de hervormde radiopastor ds. H. Stolp. De/e verklaarde onlangs dat het geloof in de reïncarnatie voorwaarde is om de Bijbel we/enlijk te kunnen begrijpen. Een voorstel om de zaak aan het voltallige IKON-bestuur voor te leggen, werd gisteren tijdens de oktoberzitting van de gereformeerde synode met algemene stemmen aangenomen.

De synode werd voorgeïnformeerd door een verklaring over Stolps „geruchtmakende" uitspraken. Gereformeerde IKON-experts in bestuur en synode vragen zich in die verklaring af. of de gedachte aan een reïncarnatie niet een té specifieke duiding van de christelijke verwachting van de "wederopstanding des vleses" is. Ook schrijven zij, dat aan de mensheid niets is onthuld over een voorgeboorlelijk, individueel bestaan.

Verschillende synodeleden bleken de verontrusting te delen. Wel was men het er algemeen over eens dat de vragen niet moesten worden geamendeerd. Voorafgaand aan de besluitvorming had IKON-voorzitter drs. S. J. Noorda overigens ai betoogd dat de uitlatingen van ds. Stolp in eerste instantie vallen onder de verantwoordelijkheid van de Hervormde Kerk.

In een recent interview met het dagblad Trouw had de radiopastor onder meer gezegd, dat hij in de oudheid priester in Delphi en in de zestiende eeuw kloosterling in Italic is geweest. Die visie moet volgens IKON-bestuurder dr. M. E. Brinkman worden geplaatst tegen de achtergrond van Stolps algemene streven „om het geloof weer dicht bij de belevings- en gevoelswereld te brengen van hen die van de kerk zijn vervreemd". nen voor Israël houdt op november In de Aker te Putten een conferentie voor predikanten en voorgangers met als thema: "Israel in profetisch perspectier.

GEREF. KERKEN